Тематика контрольних робіт

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До виконання контрольних робіт

з дисципліни «Фінансова санація та банкротство підприємств»

для спеціалістів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

заочної форми навчання

Запоріжжя

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До виконання контрольних робіт

з дисципліни «Фінансова санація та банкротство підприємств»

для спеціалістів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

заочної форми навчання

Рекомендовано до виконання

на засідання кафедри фінансів,

банківської справи та страхування

протокол № від 2016 р.

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансова санація та банкротство підприємств» для спеціалістів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / укладач к.е.н., доц. Хацер М.В. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 28 с.

В методичних рекомендаціях розміщено інформацію про склад контрольної роботи, загальні вимоги до оформлення, тематику контрольних робіт, процес організації виконання студентами контрольних робіт

Укладач:

к.е.н., доц. Хацер М. В.

Відповідальний за випуск:зав. каф. фінансів, банківської справи та страхування д.е.н., проф. Метеленко Н.Г.

ЗМІСТ

1. ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» .......................................................................................5

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ………………………………………………………………………...........5

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ….…....................................................5

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ..6

5. СКЛАД ТА ОБСЯГ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ……….................................15

ЛІТЕРАТУРА ........................................................................................................16

ДОДАТКИ..............................................................................................................18

1. ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Дисципліна «Фінансова санація та банкротство підприємств» у відповідності з навчальним планом вивчається на VІ курсі. У процесі вивчення даної дисципліни, що набула нового змісту у зв’язку з переходом економіки на ринкові умови господарювання, студенти повинні оволодіти методами, прийомами та інструментарієм фінансової санації та банкротства підприємств.

Контрольна робота покликана поглибити знання студентів по актуальним проблемам дисципліни, розвити логіку економічного мислення, самостійність у дослідній роботі, ініціативу, творчій підхід.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Рекомендуєма тематика контрольних робіт з дисципліни «Фінансова санація та банкротство підприємств» розробляється викладачем кафедри, що викладає дану дисципліну з урахуванням актуальних проблем по напрямкам дослідження.

Студентам надається право самостійно обрати тему контрольної роботи, обов’язково узгодивши її з викладачем, з метою виключення дублювання тем, більш повного врахування індивідуальних можливостей кожного студента.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Фінансова криза на підприємстві: сутність, характеристика, історичні аспекти.

2. Особливості здійснення фінансової санації в Україні.

3. Порівняльна характеристика фінансової санації підприємств в різних країнах (дві – три країни).

4. Порівняльний аналіз процедури банкрутства неспроможних підприємств в різних країнах.

5. Історичні аспекти розвитку законодавства стосовно фінансової санації в Україні.

6. Історичні аспекти розвитку законодавства стосовно банкрутства неспроможних підприємств в Україні.

7. Порівняльна характеристика джерел фінансування санації підприємств.

8. Особливості здійснення державної фінансової підтримки санації підприємств в Україні.

9. Порівняльна характеристика здійснення державної фінансової підтримки санації підприємств в різних країнах.

10. Закордонний досвід здійснення державної фінансової підтримки санації підприємств.

11. Історія розвитку контролінгу як галузі науки.

12. Сфери застосування контролінгу в теорії та практиці господарювання.

13. Застосування контролінгу в процесі фінансової санації підприємств.

14. Реструктуризація підприємства.

15. Реструктуризація підприємств: закордонний досвід.

16. Історичні аспекти розвитку інституту банкрутства підприємств в світі.

17. Інститут банкрутства в Україні.

18. Фінансова санація комерційних банків: закордонний досвід.

19. Процедура банкрутства банків: закордонний досвід.

20. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності.

Наши рекомендации