Тема 12. Макроекономічна нестабільність

1. Що не простежується у фазі спаду.

а) домогосподарства купують менше споживчих товарів;

б) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини, устаткування;

в) спадає попит на робочу силу;

г) зменшуються запаси товарів на складах;

д) усі твердження правильні.

2. Закон Оукена виражає кількісну залежність між:

а) зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття;

б) рівнем безробіття і темпами інфляції;

в) зміною обсягу національного виробництва і процентною ставкою;

г) фактичним і природним обсягами національного виробництва;

д) усі відповіді неправильні.

3. Чи правильні такі твердження, що стосуються ділового циклу:

а) вершина – це найнижча точка ділової активності;

б) тривалість ділового циклу не перевищує 10 років;

в) у фазі спаду обсяг закупівель споживчих товарів щоденного вжитку не зменшується;

г) правильні твердження б і в;

д) усі твердження неправильні.

4. Екстерн альні теорії шукають основні причини економічних коливань у:

а) кількості грошей в обігу;

б) важливих технічних нововведеннях;

в) обсягах сукупних видатків;

г) сподіваннях економічних суб’єктів;

д) усі твердження неправильні.

5. Яке твердження неправильне:

а) у короткостроковому періоді зменшення сукупного попиту веде до спаду;

б) збурення в сукупній пропозиції також можуть спричиняти економічні коливання;

в) на думку більшості економістів, макроекономіка може запропонувати дієві заходи для нейтралізації негативних наслідків стагфляції;

г) у довгостроковому періоді зміни в сукупному попиті не впливають на обсяг виробництва;

д) усі твердження правильні.

6. Що не є постулатом теорії реального ділового циклу:

а) номінальні змінні не впливають на реальні не лише у довгостроковому, а й у короткостроковому;

б) ціни повністю гнучкі як у довгостроковому, так і в короткостроковому періодах;

в) виробнича функція національної економіки в короткостроковому періоді може змінюватися під впливом різних екзогенних подій;

г) пропозиція праці в національній економіці залежить від економічної мотивації до праці;

д) сукупний попит впливає на обсяг національного виробництва лише у короткостроковому періоді.

7. Якого постулату не поділяє більшість економістів:

а) ціни у короткостроковому періоді є негнучкими;

б) короткострокові коливання обсягів національного виробництва та зайнятості не є зміною природного рівня виробництва;

в) високий рівень безробіття в роки спаду не означає, що люди добровільно відмовились від роботи;

г) сукупний попит впливає на обсяг національного виробництва як у короткостроковому, так і довгостроковому періодах;

д) крива AS у короткостроковому періоді є висхідною.

8. Недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого безробіття:

а) фрикційного;

б) циклічного;

в) структурного;

г) фрикційного і структурного;

д) фрикційного, структурного і циклічного.

9. Основними причинами негнучкості заробітної плати у розвинутій ринковій економіці є:

а) закон про мінімальну заробітну плату;

б) недостатній сукупний попит;

в) діяльність трудових спілок;

г) правильні відповіді а і в;

д) усі відповіді правильні.

10. Більшість економістів уважає, що основну причину зростання рівня безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у:

а) високих темпах зростання населення;

б) щедрих виплатах безробітним;

в) зменшенні попиту на складну кваліфіковану працю порівняно з попитом на некваліфікованих працівників;

г) різкому зменшенні зайнятості у сільськогосподарському секторові;

д) усі відповіді неправильні.

11. Що не характеризує використання трудових ресурсів у адміністративно-командній системі:

а) надзайнятість;

б) переважання інформаційного типу зайнятості;

в) адміністративні методи розподілу робочої сили;

г) надлишкова зайнятість;

д) зосередження робочої сили головно у сфері матеріального виробництва, а не у сфері послуг.

12. Яка ознака не була притаманна сфері зайнятості в економіці України на момент здобуття незалежності:

а) відсутність державних і правових інститутів ринку праці;

б) концентрація зайнятості на підприємствах державного сектора;

в) високий рівень мобільності робочої сили;

г) відсутність гнучкої системи оплати праці внаслідок її державного регулювання;

д) невизнання наявності безробіття на державному рівні;

13. До прихованого безробіття у вітчизняній економіці можна віднести:

а) надлишкову зайнятість, яка склалася ще в умовах адміністративно-командної системи;

б) працівників, що вимушено працювали неповний робочий час;

в) працівників, що перебували у примусових відпустках без збереження або з частковим збереженням заробітної плати;

г) правильні відповіді б і в;

д) правильні відповіді а, б і в.

14. Що не є важливим напрямом державного регулювання ринку праці у перехідній економіці:

а) стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості робочих місць;

б) підготовка і перепідготовка робочої сили;

в) сприяння найманню робочої сили;

г) адміністративний розподіл робочої сили;

д) соціальне страхування безробіття.

15. Що не може бути важливою причиною величезних масштабів безробіття у країнах “третього світу”:

а) високі темпи зростання населення;

б) неспроможність промисловості поглинути приріст робочої сили;

в) орієнтація цих країн на трудомісткі технології;

г) занижений курс національної валюти;

д) правильні відповіді в і г.

16. Який напрям державної політики щодо скорочення безробіття буде малоефективним у країнах, що розвиваються:

а) стимулювання зниження народжуваності;

б) стимулювання використання трудомістких технологій;

в) розвиток виробничої інфраструктури, сфери освіти і охорони здоров’я;

г) стимулювання сукупного попиту;

д) нарощування виробництва в сільському господарстві та дрібній промисловості.

17. Яке твердження неправильне:

а) природна норма безробіття у США нині нижча, ніж у країнах Західної Європи;

б) якщо заробітна плата утримується на рівні, вищому за рівноважний, то виникає вимушене безробіття;

в) наявність циклічного безробіття означає, що фактичний ВВП більший за природний;

г) у національній економіці зайняті – це різниця між робочою силою та безробітними;

д) усі твердження правильні.

18. Теорія, згідно з якою економічні коливання спричинені політичним процесом, виходить з того, що:

а) приблизно за рік до виборів правляча партія намагається стимулювати економічний розвиток, зменшити безробіття і збільшити доходи, щоб догодити виборцям;

б) одразу після виборів політики не бояться зростання безробіття чи інфляції, бо вважають, що до наступних виборів люди забудуть про свої обіцянки;

в) періодичність виборів може впливати на періодичність економічних циклів;

г) правильні відповіді а і в;

д) усі відповіді правильні.

19. Який із економічних параметрів не є проциклічним:

а) завантаження виробничих потужностей;

б) пропозиція грошей;

в) прибуток ділових підприємств;

г) рівень безробіття;

д) усі проциклічні.

20. Який чинник економічних коливань не належить до зовнішніх:

а) технологічні інновації;

б) політичний процес;

в) сподівання економічних суб’єктів;

г) наукові відкриття;

д) міграція робочої сили.

21. Джерелом інфляції пропозиції є:

а) збільшення видатків на споживання;

б) збільшення інвестиційних видатків;

в) зростання витрат на одиницю продукції;

г) збільшення сукупних видатків;

д) усі відповіді неправильні.

22. Збільшення сукупних видатків індукує інфляцію, якщо національна економіка:

а) перебуває у фазі тривалого і глибокого спаду;

б) функціонує за неповної зайнятості;

в) перебуває у стані повної зайнятості;

г) правильні твердження а і б;

д) усі твердження неправильні.

23. Що не спричиняє інфляції пропозиції:

а) зростання цін на матеріальні ресурси, зокрема на енергоносії;

б) надмірне зростання грошової маси;

в) мілітаризація економіки;

г) зростання реальних процентних ставок;

д) значне зростання номінальної зарплати.

24. Що не спричиняє інфляції попиту:

а) монополізація окремих галузей національної економіки;

б) надмірні державні видатки;

в) зростання чистого експорту;

г) очікування щодо зростання цін у майбутньому;

д) стимулювальна стабілізаційна політика, спрямована на зниження рівня безробіття.

25. Що не характеризує ранню криву Філіпса:

а) кожна країна стоїть перед проблемою вибору між двома лихами національної економіки – інфляцією та безробіттям;

б) крива Філіпса переміщується під впливом збурень сукупного попиту і сукупної пропозиції;

в) для зниження темпів інфляції країна змушена терпіти вищий рівень безробіття;

г) правильні твердження а і б;

д) усі твердження правильні.

26. Основний потік макроекономіки серед головних причин інфляції не виділяє:

а) зростання грошової маси вищими темпами порівняно зі зростанням національного продукту;

б) мілітаризація економіки;

в) монополії та необгрунтовані привілеї;

г) випуск паперових грошей понад ту кількість золотих, яка потрібна для нормального здійснення товарообороту;

д) дефіцит державного бюджету.

27. Згідно з монетаристським поглядом, єдиною причиною інфляції є:

а) структурні особливості національної економіки;

б) спіраль “зарплата-ціни”, яка виникає за значного зростання номінальної зарплати;

в) надмірний темп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП;

г) зростання процентних ставок;

д) інфляційні очікування виробників товарів і послуг.

28. Непередбачена незбалансована інфляція супроводжується:

а) перерозподілом доходів між боржниками і кредиторами;

б) зниженням реальної вартості заощаджень;

в) зниженням ефективності функціонування національної економіки;

г) правильні твердження а і б;

д) усі твердження правильні.

29. Від непередбаченої інфляції особливо потерпають:

а) працівники галузей, які перебувають на піднесенні й представлені потужними трудовими спілками;

б) керівництво фірм та інші отримувачі прибутків, якщо ціни на готову продукцію підносяться швидше, ніж ціни на ресурси;

в) уряди, які нагромадили значні державні борги;

г) позичальники, які взяли в борг значні суми грошей;

д) отримувачі фіксованих доходів.

30. Гіперінфляція починається тоді, коли:

а) населення і фірми витрачають надто багато грошей;

б) фірми призначають вищі ціни на свої товари і послуги;

в) уряди змушені друкувати гроші для фінансування своїх видатків;

г) дефіцити державного бюджету зменшуються;

д) усі відповіді неправильні.

31. Що не характеризує гіперінфляцію:

а) ціни зростають на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків за рік;

б) усі прагнуть запастися речами і позбутися грошей;

в) вартість життя зростає, тому наймані працівники вимагають вищої номінальної заробітної плати, що спричиняє нове підвищення цін;

г) фірми посилено вкладають кошти в інвестиційні товари, унаслідок чого обсяг національного виробництва різко збільшується і виходить за межі природного;

д) усі твердження правильні.

32. Яке твердження неправильне:

а) інфляція знижує стимули до трудової діяльності;

б) гіперінфляція справляє руйнівний вплив на обсяг національного виробництва й зайнятість;

в) помірна інфляція супроводжується зростанням обсягу національного виробництва;

г) у 80-90-х роках у багатьох країнах простежувалась дефляція;

д) усі твердження правильні.

33. Інфляцію пропозиції можна проілюструвати:

а) переміщенням кривої сукупної пропозиції вліво;

б) переміщенням кривої сукупної пропозиції вправо;

в) переміщенням кривої сукупного попиту вправо;

г) переміщенням кривої сукупного попиту вліво;

д) усі твердження неправильні.

34. Що не передбачає антиінфляційна стратегія:

а) ефективна монетарна політика;

б) впорядкування державних фінансів;

в) раціоналізація структури національної економіки;

г) раціоналізація зовнішньоекономічної діяльності;

д) періодичне заморожування цін і заробітної плати.

35. Що було основою антиінфляційної програми в Україні у 1994-1996 р:

а) заморожування цін і заробітної плати;

б) прискорення імпорту енергоносіїв;

в) приборкання інфляційних очікувань;

г) індексація номінальних змінних;

д) запровадження фіксованого обмінного курсу.

36. Кількісне рівняння обміну твердить, що:

а) кількість грошей ´ рівень цін = швидкості обігу грошей ´ реальний ВВП;

б) кількість грошей ´ реальний ВВП = швидкості обігу грошей ´ рівень цін;

в) кількість грошей ´ швидкості обігу грошей = рівень цін ´ реальний ВВП;

г) кількість грошей ´ швидкості обігу грошей = рівень цін ´ номінальний ВВП;

д) усі твердження неправильні.

37. До складу фрикційного безробіття не належать:

а) особи, які шукають роботу, оскільки були звільнені з попереднього місця праці через порушення трудової дисципліни;

б) військовослужбовці, звільнені у запас, внаслідок реалізації програми скорочення збройних сил країни;

в) випускники педагогічного університету, готові приступити до роботи за фахом незалежно від розташування місця праці;

г)жінки, які шукають роботу наближену до місця проживання після народження дітей;

д) особи, які звільнилися з власної ініціативи, оскільки розраховують отримати роботу з комфортнішими умовами праці.

38. Що не характеризує фрикційне безробіття:

а) вважається неминучим;

б) короткотривале щодо окремо взятої особи;

в) сприяє раціональному розподілу трудових ресурсів і збільшенню національного обсягу виробництва;

г) існує здебільшого через недосконалість інформації про вакансії та наявні види робочої сили;

д) охоплює окремі галузі, регіони та вікові групи.

39. Яке з тверджень є хибним:

а) сезонне безробіття - прогнозоване, а тому економіка здатна ефектив­но адаптуватись до його наслідків;

б) високі соціальні виплати породжують інституційне безробіття;

в) конверсійне безробіття зумовлюється переорієнтацією виробництва з військового на цивільне;

г) технологічне безробіття є частиною фрикційного; д) працівників, що перебувають у неоплачуваній відпустці на вимогу роботодавця, відносять до латентного безробіття.

40. Що не характеризує структурне безробіття:

а) охоплює значну кількість людей у всіх демографічних групах, галузях та регіонах;

б) є довготривалим;

в) є наслідком невідповідності робочої сили запитам роботодавців за професійно-кваліфікаційними чи просторовими ознаками;

г) усувається тільки завдяки підвищенню кваліфікації чи перепідготовці безробітних;

д) охоплює окремі категорії економічно активного населення.

5. Що не характеризує циклічне безробіття:

а) виникає внаслідок неспроможності сукупного попиту в економіці
створити достатню кількість робочих місць для всіх, хто хоче працювати;

б) тривалість менша, ніж структурного;

в) у фазі піднесення ділового циклу прямує до нуля;

г) поширюється на всі демографічні групи, галузі та регіони.

41. Яке з тверджень є хибним:

а) офіційний рівень безробіття занижено, якщо частина зайнятих пра­цює неповний робочий день чи тиждень;

б) надмірний податковий тягар розширює межі інституційного безробіття;

в) вилучення із складу робочої сили безробітних, які втратити надію
відшукати роботу, завищує офіційний рівень безробіття;

г) циклічне безробіття зростає у фазі спаду ділового циклу;

д) зайнятість у тіньовому секторі може завищувати офіційний рівень
безробіття.

42. Природне безробіття - це:

а) сума фрикційного, структурного та циклічного;

б) сума сезонного та структурного;

в) різниця між фактичним і циклічним;

г) сума фрикційного, структурного та технологічного;

д) різниця між фрикційним та інституційним.

43. Якщо коефіцієнт звільнення працівників - 0,05, а коефіцієнт пра­цевлаштування - 0,45, то стаціонарний рівень безробіття стано­вить:

а) 11,1%;

б) 9%;

в) 35%;

г) 10%;

д) 40%.

44. Яке з тверджень є хибним:

а) значення коефіцієнтів звільнення та працевлаштування залежать
від рівня соціально-економічного захисту та схильності до трудової діяльності;

б) тенденція до зростання природного безробіття може пояснюватись різною інтенсивністю ринкової влади зайнятих і безробітних;

в) повна зайнятість досягається, коли структурне безробіття дорівнює нулю;

г) технологічне безробіття зумовлюється заміщенням праці капіталом у процесі впровадження нових технологій;

д) нестача сукупного попиту спричиняє циклічне безробіття.

45. Негнучкість реальної заробітної плати не пояснюється:

а) монополізмом трудових спілок;

б) побоюваннями роботодавців, що перегляд розміру зарплати знизить продуктивність праці;

в) хибними оцінками інфляції, закладеними у трудових угодах;

г) гарантуванням мінімуму оплати праці;

д) недостатністю сукупного попиту.

46. Закон Оукена відображає:

а) обернений зв'язок між циклічним безробіттям та ВВП-розривом;

б) обернений зв'язок між рівнем безробіття та темпом приросту цін;

в) прямий зв'язок між реальною заробітною платою та величиною по­питу на працю;

г) прямий зв'язок між циклічним безробіттям та ВВП-розривом;

д) прямий зв'язок між циклічним безробіттям та кількістю вакансій.

47. Інфляцію попиту не спричиняє:

а) зростання процентних ставок;

б) сподіване зростання цін у майбутньому;

в) економічне зростання в країнах, які активно імпортують товари з даної країни;

г) зниження ставок прямих податків;

д) істотне збільшення видатків з державного бюджету.

48. Вигоди від непередбачуваної інфляції отримують:

а) власники страхових полісів;

б) працівники бюджетних установ, які отримують фіксовані номінальні доходи;

в) власники готівкових заощаджень;

г) позичальники;

д) кредитори.

\

Наши рекомендации