Зразки оформлення використаної літератури

Методичні поради по виконанню комплексного практичного індивідуального завдання ( КПІЗ) з економічної теорії

Виконання КПІЗ з курсу економічної теорії дозволяє студентам творчо та ґрунтовно вивчити вузлові проблеми курсу. КПІЗ складається з теоретичного завдання й задачі, що охоплюють різні теми курсу. Кількість варіантів передбачає, що тематика завдань в групі не повторюється, тобто кожен студент виконує власне завдання.

Обсяг теоретичного завдання – 8-10 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, а в рукописному варіанті – до 15 сторінок. Поля: зліва – 25 мм; згори і знизу – по 20 мм; справа – 10 мм.

Наприкінці теоретичного завдання наводиться список використаної літератури ( 3-5 джерел, вимоги до оформлення списку наводяться у Додатку 1). Зверніть увагу, що в переліку літератури не використовуються слова – «книга», «журнал», «газета». Вони замінюються відповідними символами: «//» – для газет й журналів, «/» – коли вказується під чиєю редакцією вийшла книга.

В тексті роботи в квадратних дужках [2, 57] робляться посилання на джерела наведених цитат, де перша цифра означає номер джерела у Вашому списку літератури, а друга – номер сторінки даного джерела, з якої Ви брали цитату.

Рекомендована література (у тому числі – наукові журнали та електронні ресурси), яка може бути використана при написанні КПІЗ наводиться у Додатку 2; взірець оформлення титульної сторінки – у Додатку 3, а критерії оцінювання КПІЗ – у Додатку 4.

Додаток 1

Вимоги до оформлення списку використаної літератури

В кінці теоретичного завдання подається перелік використаної літератури (пишеться слово Література і ставляться дві крапки (:)). Нумерація літератури здійснюється арабськими цифрами і є спільною для усього переліку літератури. Кожне наступне джерело пишеться з абзацу. Література оформлюється мовою видання. Іноземні видання подаються в кінці переліку використаної літератури мовою оригіналу.

Зразки оформлення використаної літератури

Книги одного, двох і трьох авторів:

Андрущенко В.Л.Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів / В.Л.Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

Базилевич В. Макроекономіка: Підручник / В.Базилевич, К.Базилевич, Л.Баластрик. – К. Знання, 2005. – 851 с.

Державні фінанси в транзитивній економіці: Навчальний посібник / За ред. М.І.Карліна. – К.: Кондор, 2003. – 220 с.

International Handbook on the Economics of Corruption / Ed. by Rose-Ackerman S., Henry R. –Yale: Yale University, 2006. – 656 p.

Книги колективу авторів:

Будаговська С. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна, Т.Пахомова, О.Романюк, А.Сніжко, О.Сніжко. – К.: Основи, 2001. – 517 с.

Покрещук О.О. Державні закупівлі: тендери. Національні й міжнародні аспекти: Методичний посібник / О.О.Покрещук, О.Х.Юлдашев, З.В.Максименко, О.І.Мостовий. – К.: Автограф, 2003. – 383 с.

Global Competitiveness Report 2004-2005 / M.E.Porter, K.Schwab, X.Sala-I-Martin, A.Lopez-Carlos. – N.Y., 2004.

Видання, які не мають індивідуального автора:

Регуляторна політика: нові можливості. – К.: Інститут конкурентного суспільства, 2004. – 170 с.

Совершенствование системы закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд: Научные труды. – М.: Институт экономики переходного периода, 2003. – 361 с.

Статті з книг, журналів, газет, матеріали конференцій:

Длугопольський О.В. Моделі лобіювання інтересів: світовий досвід та українська специфіка / О.В.Длугопольський // Журнал європейської економіки. – 2006. – Том 5 (№1). – с. 30-57.

Занадворов В.С. Теория налогообложения / В.С.Занадворов // Экономический журнал ВШЭ. – 2004. –№1. – с. 97-122.

Mauro P. The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure: a Cross-Country Analysis / Р.Mauro // Corruption and the Global Economy. –Washington, D.C., 1997.

Електронні ресурси:

Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 11 червня 2009 р. №1506-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

Knack S. Measuring Corruption in Eastern Europe and Central Asia: a Critique of the Cross-Country Indicators // World Bank Policy Research Working Paper. –2006. –№3968: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org.

Додаток 2

Наши рекомендации