Абезпечення найефективнішої реалізації інвестиційної стратегії – основна .... інвестиційного менеджменту.

+ мета;

- задача;

- завдання;

- ідея.

# Органом державного регулювання обігу фінансових інвестицій в Україні є:

+ Міністерство фінансів України;

- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- Національний банк України;

- Антимонопольний комітет України.

# Основні методи оцінки реальних інвестиційних проектів:

- Коефіцієнти ділової активності, заборгованості та забезпечення власними обіговими коштами;

+ Чистий приведений дохід, внутрішня ставка дохідності, індекс рентабельності;

- Коефіцієнти ліквідності, фінансової залежності та співвідношення ціни продукції та її собівартості;

- Коефіцієнти інвестування, співвідношення власних і залучених коштів і фінансової незалежності.

# Інвестиційний менеджмент – це:

+ Процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності суб’єкта;

- Процес управління зовнішньою діяльністю;

- Процес управління кредитними відносинами;

- Процес управління будь-якою діяльністю.

# При інвестиційному прогнозуванні використовуються такі методи:

- Нормативний, ресурсний;

- Ресурсний, динамічних коефіцієнтів;

- Нормативний, динамічних коефіцієнтів;

ормативний, ресурсний, динамічних коефіцієнтів.

# В якому році був прийнятий Закон України «Про режим іноземного інвестування»:

- 1999 р.;

+ 1996 р.;

- 2002 р.;

- 1991 р.

# Тимчасово вільні ресурси кредитних інститутів на міжбанківському ринку залучаються і розміщуються у формі:

- Відкриття кореспондентських рахунків;

- Міжбанківських електронних переказів коштів;

+ Міжбанківських депозитів і кредитів;

- Всі відповіді вірні.

# До якої групи цінних паперів належать облігації:

- Пайових;

- Похідних;

+ Боргових;

- Приватизаційних.

# Інвестиційні ресурси, сформовані за рахунок чистого прибутку та амортизаційних відрахувань називають:

+ Власні інвестиційні ресурси;

- Позикові інвестиційні ресурси;

- Залучені інвестиційні ресурси.

# Інвестиційні ресурси, які залучає підприємство для фінансування інвестиційної діяльності на зворотній основі та на умовах платності називають:

- Власні інвестиційні ресурси;

+ Позикові інвестиційні ресурси;

- Залучені інвестиційні ресурси.

# Інвестиційний капітал, сформований за рахунок фінансового лізингу класифікується як:

- Власні інвестиційні ресурси;

+ Позикові інвестиційні ресурси;

-. Залучені інвестиційні ресурси.

# Інвестиційний капітал, сформований за рахунок акціонування класифікується як:

- Власні інвестиційні ресурси;

- Позикові інвестиційні ресурси;

алучені інвестиційні ресурси.

# Іноземними інвесторами, як суб’єкти що проводять інвестиційну діяльність є:

- Юридичні, фізичні особи і іноземні держави;

- Юридичні і фізичні особи;

- Юридичні, фізичні особи і держава;

ірна відповідь відсутня.

# Інвесторами можуть бути:

- Юридичні і фізичні особи;

- Резиденти;

- Нерезиденти і держава;

сі відповіді вірні.

# Протекціонізм – це:

- Об’єднання інвесторів;

+ Політика держави, яка спрямована на захист однієї або декількох галузей національної економіки від іноземної конкуренції;

- Об’єднання підприємств, які займаються інвестиційною діяльністю;

- Всі відповіді вірні.

# Рівень відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами встановлюється:

- Кабінетом Міністрів України;

- Національним банком України;

+ Самостійно комерційними банками;

- За результатами кредитних аукціонів.

# Головним державним органом валютного регулювання в Україні є:

- Верховна Рада України;

- Кабінет Міністрів України;

+ Національний банк України;

- Українська міжбанківська валютна біржа.

# Здатність валют обмінюватись на інші валюти - це:

- Котирування;

- Кліринг;

- Валютний арбітраж;

онвертованість.

# Дотація – це:

- Документ, який підтверджує законність діяльності інвестора;

- Цінний папір, який випускається виключно інвестиційним фондом і дає право його власнику на отримання доходу у вигляді дивідендів;

+ Фінансова допомога держави за рахунок коштів бюджету для покриття видатків, які перевищують доходи;

- Вірні відповіді 1 і 2.

# По спрямованості основної господарської діяльності інвестори є:

- Індивідуальні;

- Державні;

- Інституціональні;

ірні відповіді 1 і 3.

# Імовірність відхилення величини фактичного інвестиційного доходу від величини очікуваного - це:

- Очікуваний прибуток;

- Очікуваний збиток;

- Витрати;

изик.

# Ризик, пов'язаний з неможливістю продати за готівку інвестиційний інструмент у зручний момент і за прийнятною ціною - це:

- Діловий ризик;

- Ринковий ризик;

- Випадковий ризик;

+ Ризик ліквідності.

# Основні види ризику:

+ Диверсифікований і недиверсифікований;

- Матричні і інвестиційні;

- Економічні і соціальні;

- Калькуляційні і інтегральні.

# Ризик, пов'язаний із загальною економічною ситуацією в країні та світі, визначають як:

- Несистематичний;

+ Систематичний;

- Ліквідності;

- Селективний.

# Процес розподілу інвестиційних коштів між різними об’єктами вкладання, безпосередньо не пов’язаних між собою, і розглядається як метод зниження фінансового ризику називається:

- Страхуванням;

- Лімітуванням;

+ Диверсифікацією;

- Кредитуванням.

# Фінансування великомасштабних інвестиційних проектів шляхом об’єднання капіталу декілька фінансово-кредитних установ називається:

- Паралельним кредитуванням;

+ Консорціумним кредитуванням;

- Міжбанківським кредитуванням;

- Кредитною лінією.

# Форма надання підприємству банківського кредиту без визначення конкретного терміну початку його застосування – це:

- Іпотечний кредит;

- Разовий кредит;

- Гарантований кредит;

редитна лінія.

# Інвестиційний фонд - це юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства, що:

+ Здійснює діяльність, пов'язану із залученням коштів за рахунок емісії власних цінних паперів та інвестування власних коштів у цінні папери інших емітентів;

- Здійснює діяльність, пов'язану із залученням коштів за рахунок емісії цінних паперів інших компаній та інвестування цих коштів у власні цінні папери;

- Здійснює діяльність, пов'язану із залученням коштів від продажу матеріальних цінностей в інвестиційну діяльність інших компаній;

- Здійснює діяльність, пов'язану із залученням коштів за рахунок емісії власних цінних паперів та інвестування власних коштів у власні цінні папери.

# З метою визначення майбутньої вартості інвестицій, використовують коефіцієнт:

- Дисконтування;

+ Компаундингування;

- Середньоквадратичного відхилення;

- Вірна відповідь відсутня.

# Ставку облікового відсотка встановлює:

- Міністерство фінансів України;

+ Національний банк України (НБУ);

- Кабінет Міністрів України;

- Верховна рада України (ВРУ).

# Попередньо встановлений розмір чистого прибутку щодо вкладеного капіталу, який є критерієм оцінювання ефективності інвестицій - це:

+ Цільовий інвестиційний прибуток;

- Фінансовий важіль;

- Операційний важіль;

- Інвестиційний менеджмент.

# Сформований компанією (фірмою) перелік об’єктів реального та фінансового інвестування з урахуванням її інвестиційних цілей:

+ Інвестиційний портфель;

- Інвестиційний менеджмент;

- Інноваційні інвестиції;

- Іноземні інвестиції.

# Які з перехованих інвестицій відносять до реальних:

- Фінансові;

+ Інноваційні;

- Портфельні;

- Державні.

# Проект, який після опрацювання перетворюється в інновацію – це:

+ Інтенція;

- Дифузія;

- Ініціація;

- Процес нововведення.

# Облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість - це:

- Відсоткові;

- Цільові;

+ Дисконтні;

- Купонні.

# Реальні інвестиції - це:

- Вкладання капіталу в різноманітні фінансові інструменти
інвестування, представленні переважно цінними паперами, з метою
одержання прибутку;

+ Вкладання капіталу у відтворення основних засобів, в інвестиційні нематеріальні активи;

- Новостворені, конкурентоздатні технології, товари або послуги, що
створюються на нових ринках збуту;

- Організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва.

# Виплата дивідендів:

- Використання прибутку для виплати доходів власникам акцій, корпоративних прав;

+ Використання частини прибутку для виплати доходів власникам акцій, корпоративних прав;

- Використання доходу для виплати доходів власникам облігацій, корпоративних прав;

- Вірна відповідь відсутня.

# Власник облігації підприємства стає його:

- Власником;

- Співвласником;

+ Кредитором;

- Вірна відповідь відсутня.

# Учасників ф'ючерсного ринку, які грають на коливаннях цін, беруть на себе ризик і, як правило, отримують за це додаткові прибутки, називають:

- Хеджерами;

- Брокерами;

- Дилерами;

пекулянтами.

# Страхування від можливої несприятливої зміни цін на актив на реальному ринку за допомогою укладання зустрічних операцій називають:

- Форфейтуванням;

- Арбітражем;

+ Хеджуванням;

- Котируванням.

# Інвестиційний портфель ступень ризику якого вище середньоринкового класифікуються як:

+ Високоризиковий портфель;

- Низькоризиковий портфель;

- Середньоризикований;

- Спекулятивний.

# Ризиковий капітал - це:

- Націлений переважно на отримання прибутку від приросту курсової
вартості цінних паперів, у інвестора зазвичай, найбільший ступінь ризику;

- Дохід складається з приросту курсової вартості відсотків за державними
цінними паперами та дивіденди виплат;

+ Особлива форма вкладення капіталу з високим рівнем ризику в розрахунку на швидке одержання високої норми прибутку;

- Всі відповіді вірні.

# Резервний фонд - це:

+ Фонд, який створюється за рахунок чистого прибутку підприємства для забезпечення фінансування непередбачених витрат;

- Дохід складається з приросту курсової вартості відсотків за державними цінними паперами та дивіденди виплат;

- Формується переважно з державних облігацій інвестиційно зацікавлених в отриманні стабільного доходу протягом тривалого часу, що компенсується високою надійністю;

- Всі відповіді вірні.

# Міжнародна організація, яка створена для сприяння розвитку підприємницької ініціативи, малого та середнього бізнесу у європейських країнах - це:

- Міжнародний валютний фонд;

- Світовий банк;

- Міжнародна фінансова корпорація;

Наши рекомендации