Аксимальна кількість балів: – 15

адич М.М.

етодичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з курсу «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» [Текст]/ М.М.Надич – Львів, 2013. – 12 с.

Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства Львівського інституту економіки і туризму

Протокол від « » _вересня__ 2013 року № 1

Завідувач кафедри _______________________ (проф.Бочан І.О.)

« » _вересня_2013 року

Схвалено Науково-методичною радою Львівського інституту економіки і туризму

Протокол від « 10 »_вересня 2013 р. № 2

Голова ___________ (Захарчин Р.М)

« »_вересня 2013 року

ВСТУП

Метою навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» є поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний туризм» є: аналіз глобальних просторових туристичних структур, оцінка туристичних ресурсів країн та регіонів; проведення порівняльного аналізу особливостей національних туристичних індустрій окремих країн, застосування механізмів регулювання світового туристичного ринку; уміння творчо аналізувати сучасні моделі регулювання туристичного бізнесу за кордоном з подальшим використанням позитивного досвіду для України.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

· основні визначення та терміни навчальної дисципліни;

· нормативно-правову базу регулювання туристичної діяльності,

· класифікацію міжнародних туристичних продуктів, технологію їх створення.

вміти:

· характеризувати форми ринкових структур у міжнародному туризмі;

· розкривати особливості міжнародної конкуренції на ринку туристичних послуг;

· аналізувати світові тенденції глобалізації в туристичному бізнесі.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Індивідуальна робота є однією з форм засвоєння знань студента з курсу «Міжнародний туризм», яка передбачає написання теоретичної частини і розробку мультимедійної презентації за обраною темою.Ця робота покликана закріпити знання студентів, виявити творчі і науково-пошукові здібності за допомогою вербально-візуальних методів.

Мета індивідуальної роботи – розкрити зміст та охарактеризувати особливості, тенденції та динаміку туристичних потоків обраної країни конкретного туристичного регіону.

У процесі виконання роботи студенти вирішують наступні завдання: розглядають головні положення теми, визначають її структуру, мету та завдання;

складають бібліографічний опис літератури та джерел; вчаться робити узагальнення та висновки; поєднують теоретичний матеріал теми з практичним мультимедійним проектом – презентацією у форматі Microsoft PowerPoint; підбирають відповідний ілюстративний матеріал; вдосконалюють уміння працювати на комп′ютері, поєднуючи міждисциплінарні зв’язки.

Основою для виконання індивідуальної роботи є книжковий фонд, періодичні видання, які зберігаються у бібліотеці ЛІЕТ, експозиції та література навчального музею культури, освіти і еволюції туризму ЛІЕТ, інтернет-сайти тощо.

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

При виконанні індивідуальної роботи, студент повинен вміти переносити та використовувати здобуті теоретичні знання на практику, вміти аналізувати та визначати основні тенденції розвитку.

Зміст індивідуальної роботи полягає у вмінні студентів вивчення особливостей ринку міжнародного туристичного бізнесу на конкретній країні одного з туристичних регіонів. (Додаток 1). Згідно додатку студент самостійно обирає одну із запропонованих країн. У темі індивідуальної роботи слід відобразити в одному реченні особливість країни, наприклад: «Австрія — країна гірськолижного туризму» , «Китай: майбутній лідер туристичних потоків» тощо.

СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

ема (титулка) – 1 слайд.

міст – 1 слайд.

3. Основна частина:

· загальна характеристика обраної країни – 1 слайд

· ресурсний потенціал – 1-2 слайди

· характеристика основних видів туризму – 1-2 слайди

· динаміка туристичних потоків за 5 років – 1 слайд

· туристичні центри країни – 1-5 слайдів

· індустрія міжнародного туристичного бізнесу – 1-3 слайди

· туристична інфраструктура – 1-2 слайди

· туристичні бренди – 1 слайд

· перспективи розвитку міжнародного туризму у обраній країні – 1 слайд

4. Список літератури та інтернет-ресурсів – 1 слайд

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАХИСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Індивідуальну роботу студент повинен здати до поточного модульного контролю. Викладач перевіряє і виставляє попередній бал.

За попередньо написаною доповіддю (не більше сторінки формату А4) з мультимедійною презентацією захищає роботу перед аудиторією, з регламентом часу до 5 хв.

аксимальна кількість балів: – 15

Наши рекомендации