Переддипломна практика 4 курс

База практики – виробниче підприємство (Додаток М)

Мета практики – закріплення отриманих у процесі навчання знань та набуття практичних умінь і навичок проведення фінансового аналізу діяльності підприємства.

Завдання практики:

ознайомитись з організаційною структурою управління підприємством, продукцією, що випускається, з організацією фінансової роботи на підприємстві;

розрахувати основні техніко-економічні показники діяльності підприємства;

вивчити сучасні інформаційні технології, ознайомитись з системами автоматизованої обробки економічної інформації на підприємстві;

ознайомитись з особливостями контрольно-аналітичної роботи фінансового відділу підприємства;

ознайомитись з методиками фінансового аналізу, які застосовуються на підприємстві;

зібрати необхідну інформацію для проведення фінансового аналізу;

ознайомитись з операціями з цінними паперами, які проводяться на підприємстві;

вивчити форми розрахунків, які застосовуються на підприємстві при експорті продукції;

ознайомитись з використанням валютної виручки на підприємстві;

вивчити застосування засобів ПЕОМ в фінансовому аналізі на підприємстві.

Студент повинен знати:

зміст фінансового аналізу;

методику фінансового аналізу;

джерела інформації для проведення фінансового аналізу;

види акцій і облігацій підприємств;

показники оцінки ефективності вкладень підприємства в цінні папери;

форми розрахунків підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

порядок використання валютної виручки підприємства.

Студент повинен уміти:

працювати з фінансовою звітністю підприємства;

проводити аналіз структури та ліквідності балансу;

визначати платоспроможність, ліквідність підприємства;

аналізувати склад майна та джерела його утворення;

проводити аналіз рівня та динаміки фінансових результатів роботи підприємства;

проводити факторний аналіз показників прибутку підприємства;

аналізувати беззбитковість реалізації продукції, будувати графіки залежності витрат, виручки від обсягів реалізації продукції;

розрахувати показники фінансової стійкості, наявності і використання оборотних коштів підприємства;

оцінювати ефективність фінансових інвестицій.

Студент повинен мати навичкианалізу балансу; аналізу фінансових коефіцієнтів; представлення результатів аналізу у наочному вигляді; роботи з розрахунковими та платіжними документами.

Структура звіту

Вступ

1. Характеристика підприємства

2. Джерела інформації та форми її відображення для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства

3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

3.1. Аналіз структури балансу, складу майна та джерел його утворення

3.2. Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

3.3. Аналіз наявності і використання оборотних коштів

3.4. Аналіз фінансових результатів роботи підприємства

4. Операції підприємства з цінними паперами

5. Зовнішньоекономічна діяльність, розрахунки та використання валютної виручки

Висновки та рекомендації

Список літератури

Додатки:

а) організаційна структура підприємства

б) форми звітності підприємства згідно чинного законодавства

в) приклади оформлення розрахункових та платіжних документів

г) допоміжні та додаткові таблиці для проведення фінансового аналізу та оцінки вкладень коштів у цінні папери

База практики – бюджетна установа (Додаток Н).

Мета практики – поглиблення та закріплення знань з організації фінансової роботи бюджетної установи, зокрема, контролю, набуття практичних умінь проведення аналізу виконання кошторису бюджетної установи, аналізу оборотних активів бюджетної установи.

Завдання практики:

ознайомитись з організаційною структурою бюджетної установи, послугами, що надаються, з організацією фінансової роботи в бюджетній установі;

ознайомитись з системами автоматизованої обробки економічної інформації в бюджетній установі;

зібрати необхідну інформацію для проведення аналізу виконання кошторису й використання оборотних активів бюджетної установи;

ознайомитись з особливостями контрольно-ревізійної роботи в бюджетній установі.

Студент повинен знати:

склад кошторису бюджетних установ;

склад та структуру оборотних активів бюджетних установ;

джерела інформації для проведення аналізу виконання кошторису бюджетної установи та аналізу використання оборотних активів бюджетною установою;

зміст контролю та ревізії виконання кошторису бюджетної установи;

організацію контролю використання оборотних активів бюджетною установою.

Студент повинен уміти:

працювати з фінансовою звітністю бюджетної установи;

проводити аналіз виконання кошторису;

аналізувати динаміку та структуру використання матеріальних запасів в бюджетній установі;

проводити аналіз використання грошових коштів та стану дебіторської заборгованості бюджетної установи.

Студент повинен мати навичкивертикального та горизонтального аналізу звітності бюджетної установи, роботи з системами автоматизованої обробки економічної інформації, аналізу кошторису та використання оборотних активів бюджетної установи.

Структура звіту

Вступ

1. Характеристика бюджетної установи

2. Аналіз виконання кошторису бюджетної установи

3. Контроль та ревізія виконання кошторису бюджетної установи

4. Аналіз динаміки та структури використання матеріальних запасів в бюджетній установі

5. Аналіз використання грошових коштів та стану дебіторської заборгованості бюджетної установи

6. Контроль ефективності використання оборотних активів в бюджетній установі

Висновки та рекомендації

Список літератури

Додатки:

а) організаційна структура бюджетній установи

б) форми звітності бюджетній установи згідно чинного законодавства

в) допоміжні та додаткові таблиці для проведення аналізу виконання кошторису та використання оборотних активів в бюджетній установі.

База практики – банківські установи (Додаток П).

Мета практики – поглиблення та закріплення знань з організації та аналізу фінансової роботи банківської установи, набуття практичних умінь проведення економічного аналізу діяльності банку.

Завдання практики:

ознайомитись з організаційною структурою банківської установи, послугами, що надаються;

вивчити джерела інформації для проведення економічного аналізу діяльності банку;

ознайомитись з методиками аналізу кредитного портфелю банку, аналізу економічних нормативів діяльності банку; аналізу структури доходів, витрат та прибутку;

ознайомитись з використанням засобів ПОЄМ в проведенні аналітичної роботи у банку;

ознайомитись з організацією зовнішнього та внутрішнього аудиту у банківської установі.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

нормативні документи, які регламентують діяльність банку і використовуються при аналізі активних і пасивних операцій;

зміст, задачі, джерела аналізу економічних нормативів діяльності банку;

склад доходів та витрат банківської установи;

порядок визначення та розподілу прибутку банку;

показники прибутковості банку;

звітність, яка надається банком службі банківського нагляду обласного управління НБУ.

Студент повинен уміти:

працювати з фінансовою звітністю банківської установи;

проводити аналіз структури, динаміки, своєчасності погашення позик, вартості послуг;

аналізувати структуру залучених коштів;

визначати економічні нормативи діяльності банку;

аналізувати структуру та динаміку доходів, витрат банку;

здійснювати розрахунок показників рентабельності;

аналізувати капітал;

оцінювати рівень надходжень банку;

проводити аналіз ліквідності банку.

Студент повинен мати навички роботи з фінансовою звітністю, аналізу фінансових показників роботи банку.

Структура звіту

Вступ

1. Характеристика банківської установи

2. Аналіз активних та пасивних операцій банку

3. Аналіз кредитних операцій банківської установи

4. Аналіз економічних нормативів діяльності банку та контроль за їх дотриманням

5. Аналіз структури доходів, витрат та прибутку

6. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку

7. Організація зовнішнього та внутрішнього банківського аудиту

Висновки та рекомендації

Список літератури

Додатки

а) організаційна структура банківської установи;

б) форми звітності банківської установи;

в) допоміжні та додаткові таблиці для проведення економічного аналізу діяльності банку.

База практики - фінансові установи(кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні компанії) (Додатки Г, М).

Мета практики- закріплення теоретичних знань із професійно-орієнтованих дисциплін, набуття практичних умінь фінансово-аналітичної роботи у фінансових підрозділах (відділах, управліннях) фінансової установи, придбання навичок практичної роботи як економіста-фінансиста.

Завдання практики:

вивчити організацію роботи фінансових підрозділів, ознайомитись з їх організаційною структурою та функціонально-посадовими обов’язками спеціалістів;

вивчити правила та процедури одержання ліцензій на надання фінансових послуг;

вивчити методики та придбати практичний досвід планування та аналізу фінансової діяльності фінансової установи;

вивчити спеціальні види обліку та аналізу надання окремих видів фінансових послуг;

вивчити вимоги до зовнішнього аудиту та оприлюднення фінансової звітності фінансових установ;

вивчити досвід з постановки задач до формування систем автоматизованої обробки фінансової інформації;

перевірити достовірність реклами та інформації;

провести наукові дослідження з розвитку ринку фінансових послуг.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

зміст та показники фінансового аналізу;

методику аналізу фінансового стану та оцінки платоспроможності фінансової установи;

мету та порядок надання фінансових послуг;

фінансові проблеми, які можуть спричинити банкрутство фінансової установи;

склад та структуру фінансової звітності;

положення фінансової установи на ринку фінансових послуг;

проведення контролю за розрахунками з бюджетом та фондами соціального страхування;

стратегію ціноутворення на фінансові послуги;

методи фінансового планування.

Студент повинен уміти:

проводити аналіз фінансової стійкості фінансової установи;

визначати платоспроможність фінансової установи та її рейтинг;

оцінювати фінансовий стан та виявляти незадовільні аспекти фінансової діяльності;

планувати фінансове оздоровлення установи;

аналізувати ліквідність балансу;

оцінювати ефективність інвестиційної діяльності і забезпечення співвідношень між активами.

Студент повинен мати навичкиз аналізу фінансових коефіцієнтів, балансу, прибутку, ділової активності та рентабельності, собівартості фінансових послуг, ринкових можливостей фінансової установи, заходів із запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом.

Структура звіту

Вступ

1. Техніко-економічна характеристика фінансової установи із зазначенням форми власності і видів одержаних ліцензій на діяльність із надання фінансових послуг.

2. Аналіз фінансової діяльності фінансової установи.

3. Аналіз взаємовідносин фінансової установи з бюджетом та фондами соціального страхування.

4. Зовнішньоекономічна діяльність фінансової установи та її аналіз.

5. Розрахунки з іншими фінансовими установами, зокрема на ринку цінних паперів.

6. Оцінка положення фінансової установи на ринку фінансових послуг.

7. Філіальна мережа фінансової установи.

Висновки та рекомендації

Використані джерела

Додатки

а) Баланс фінансової установи

б) Звіт про фінансові результати

в) Звіт про власний капітал

г) Звіт про рух грошових коштів

д) Проспект емісії (за умови додаткового випуску акцій)

е) Приклад договору про надання фінансових послуг

є) допоміжні та додаткові таблиці для проведення економічного аналізу діяльності банку.

База практики – організації пенсійного забезпечення (Додаток Р)

Мета практики – отримання студентами професійних знань, вмінь та навичок у галузі організації та аналізу діяльності установ пенсійного забезпечення.

Завдання практики:

ознайомитись з напрямами діяльності Управління Пенсійного фонду України як бази практики, його функціями, задачами;

ознайомитись з організаційною структурою Управління Пенсійного фонду України (його відділами) та його управлінською структурою;

проаналізувати структуру доходної та видаткової частин бюджету Управління Пенсійного фонду України (області, міста) відповідно з базою практики;

проаналізувати різні види звітності Управління Пенсійного фонду України (підрозділів, відділів).

В результаті проходження практики студент повинен знати:

методику аналізу системи пенсійного забезпечення Управління Пенсійного фонду України;

організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

доходи Управління Пенсійного фонду України;

видатки на утримання апарату управління;

порядок нарахування та сплати пені;

організацію контролю за нарахуванням та використанням коштів Пенсійного фонду України.

Студент повинен уміти:

розраховувати розмір пенсій та визначати рівень пенсійного забезпечення згідно із розміром середньої заробітної плати в Україні;

виявляти резерви додаткових надходжень до Управління Пенсійного фонду України;

аналізувати наукові та статистичні джерела, бухгалтерську та фінансову звітність.

Студент повинен мати навичкианалізу звітності Пенсійного фонду України,розрахунку розміру пенсій та рівня пенсійного забезпечення.

Структура звіту

Вступ

1. Характеристика Управління Пенсійного фонду України (підрозділів, відділів), його задач і функцій. Організаційна та управлінська структура Управління Пенсійного фонду України.

2. Характеристика, функції та задачі окремих підрозділів (відділів) Управління Пенсійного фонду України.

3. Аналіз виконання бюджету за три роки.

4. Аналіз системи пенсійного забезпечення Управління Пенсійного фонду України за три роки.

4.1. Аналіз чисельності пенсіонерів за три роки.

4.2. Аналіз стану нарахування і перерахування збору до Пенсійного фонду України за 3 роки.

4.3. Аналіз стану погашення боргу платниками збору за 3 роки.

4.4. Аналіз проведених комплексних ревізій.

4.5. Аналіз перевірки цільового використання коштів Фонду підприємствами поштового зв’язку.

4.6. Претензійно-позовна робота за 3 роки.

5. Характеристика та аналіз персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

5.1. Стан надання звітів у систему персоніфікованого обліку.

5.2. Аналіз стану зайнятості населення за даними системи персоніфікованого обліку.

5.3. Динаміка доходів зайнятого населення міста (області, району) за даними системи персоніфікованого обліку.

5.4. Стан впровадження автоматизованої системи формування та видачі свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

5.5. Стан масового інформування населення про відомості накопичені у системі персоніфікованого обліку.

6. Аналіз виконання плану доходів Управління Пенсійного фонду України.

7. Аналіз виконання кошторисів видатків на утримання апарату управління за 3 роки.

8. Аналіз сплати пені.

9. Аналіз стану кадрової роботи.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

а) Організаційна структура Управління Пенсійного фонду України

б) Службові обов’язки працівника Управління Пенсійного фонду України або Положення про Управління

в) Документація, що використовується у процесі роботи Управління Пенсійного фонду України (його підрозділами, відділами) згідно чинного законодавства

г) Баланс виконання кошторису видатків (Форма №1; Форма №2)

д) Звіт про фінансові результати фінансової діяльності (Форма №9)

е) Звіт про виконання загального фонду кошторису установи (ЗАГАЛЬНА) (форма №2-кд)

є) Звіт про виконання загального фонду кошторису установи (ПЕРСОНІФІКАЦІЯ) (форма №2кд-Перс)

ж) Приклади оформлення розрахункових документів та наочні ілюстрації (діаграми, гістограми), що супроводжують проведення аналізу (розділи 3-9 звіту)

База практики - Державне казначейство України (Додаток С)

Мета практики –провестианаліз організації касового виконання Державного та місцевого бюджетів по доходах та видатках на базі статистичних даних відділення Державного казначейства.

Завдання практики:

проаналізувати звітність з виконання бюджетів у відділенні Державного казначейства;

проаналізувати обслуговування Державного бюджету за доходами відділенням казначейства;

проаналізувати обслуговування Державного бюджету за видатками відділенням казначейства;

проаналізувати обслуговування місцевого бюджету за доходами відділенням казначейства;

проаналізувати обслуговування місцевого бюджету за видатками відділенням казначейства;

розглянути напрями розвитку Державного казначейства України.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

законодавчі та нормативно-правові акти, методичні та інструктивні документи, якими керуються в своїй діяльності органи Державного казначейства при вирішенні питань управління державними фінансами та організації обслуговування Державного і місцевих бюджетів;

структуру органів Державного казначейства та його підрозділів;

головні завдання, функції, права органів казначейства та їх структурних підрозділів;

інформаційну базу щодо надходження коштів та здійснення видатків бюджетів всіх рівнів;

механізм реалізації функції казначейського обслуговування Державного та місцевих бюджетів;

організацію та методи роботи в органах казначейства щодо здійснення операцій з бюджетними коштами, розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів;

процес організації касового виконання бюджету за доходами та видатками;

механізм розподілу доходів між ланками бюджетної системи та організації міжбюджетних відносин;

порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу;

організацію бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства;

порядок проведення інвентаризації і методи оцінки зобов’язань;

контрольні функції органів Державного казначейства.

Студент повинен уміти:

заповнювати первинні документи, реєстри аналітичного та синтетичного обліку операцій;

відкривати та обслуговувати рахунки розпорядників бюджетних коштів;

отримувати, реєструвати та доводити до розпорядників бюджетних коштів обсяги асигнувань, що виділяються з Державного та місцевих бюджетів;

аналізувати документи, що застосовуються при виконанні бюджетів;

аналізувати форми місячної, квартальної і річної звітності за декілька періодів (не менше трьох);

аналізувати доходи Державного та місцевих бюджетів за джерелами надходжень;

аналізувати видатки бюджетів всіх рівнів за кодами бюджетної класифікації;

здійснювати аналіз виконання відповідного бюджету за доходами та видатками;

складати звіти та інформаційні додатки до них;

проводити звіряння облікових даних щодо надходжень до бюджету з даними фінансових та податкових органів;

Студент повинен мати навички:

проведення аналізу абсолютних показників за допомогою методу співставлення показників;

використання інструментів аналізу абсолютних показників;

розрахунку та аналізу відносних показників динаміки з постійною та змінною базою співставлення;

класифікації та групування показників.

Структура звіту

Вступ

1. Аналіз звітності з виконання бюджетів у відділенні Державного казначейства.

2. Аналіз обслуговування Державного бюджету за доходами відділенням казначейства.

3. Аналіз обслуговування Державного бюджету за видатками відділенням казначейства.

4. Аналіз обслуговування місцевого бюджету за доходами відділенням казначейства.

5. Аналіз обслуговування місцевого бюджету за видатками відділенням казначейства.

6. Розгляд напрямів розвитку системи Державного казначейства України.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки: документація бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів.

База практики - фінансовий відділ (управління) (Додаток Т)

Мета практики –провести аналіз організації формування доходної бази та виконання видаткової частини бюджету певної адміністративно-територіальної одиниці на базі статистичних даних фінансового відділу (управління).

Завдання практики:

проаналізувати звіти про виконання бюджету конкретної адміністративно-територіальної одиниці (відповідно з базою практики) за 3 останні роки;

проаналізувати проект бюджету конкретної адміністративно-територіальної одиниці на наступний рік;

проаналізувати виконання окремих статей доходної та видаткової частини бюджету за 3 останні роки з розрахунком абсолютного та відносного (у відсотках) відхилення від планових показників із вказівкою причин відхилення;

проаналізувати структуру доходної та видаткової частин бюджету за 3 останні роки з розрахунком питомої ваги кожної статті;

проаналізувати наявність дефіциту бюджету за 3 останні роки з указанням причин;

проаналізувати рівень дотаційності бюджету та його динаміку за останні роки;

запропонувати конкретні заходи щодо збільшення доходної частини та зменшення видаткової частини бюджету конкретної адміністративно-територіальної одиниці.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

нормативно-правові основи діяльності фінансового управління місцевого бюджету;

завдання, функції та обов’язки робітників відділів фінансового управління;

особливості взаємовідносин в бюджетній сфері між різними ланками бюджетної системи;

існуючі суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, населенням, підприємствами комунальної та іншої форми власності.

Студент повинен вміти:

проводити оцінку сучасного стану місцевих бюджетів України на основі існуючої інформаційної бази;

проаналізувати закономірності у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, господарства та населення та розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи;

використовувати методи та прийоми економічного аналізу;

застосовувати прийоми графічного та табличного відображення отриманих результатів аналізу;

пояснювати результати отриманих розрахунків та встановлювати взаємозв'язки між основними показниками місцевого бюджету (доходами, та видатками);

оцінювати вплив зовнішнього середовища, зокрема інфляційних процесів та явищ;

використовувати економіко-математичні методи при прогнозуванні та плануванні подальшого сталого соціально-економічного розвитку міста;

обґрунтовувати загальні висновки за результатами аналізу виконання місцевого бюджету.

Студент повинен мати навички:

виконання окремих функцій та завдань спеціалістів структурних відділів фінансового управління;

роботи з первинною фінансово-бухгалтерською та бюджетною звітністю фінансового управління;

роботи та обробки періодичної, статистичної інформації та теоретичних джерел за тематичною проблематикою;

проведення оцінки та аналізу отриманих результатів в розрізі планування та виконання основних показників місцевого бюджету;

Структура звіту

Вступ

1. Аналіз звітів про виконання бюджету конкретної адміністративно-територіальної одиниці за 3 роки.

2. Аналіз проекту бюджету на наступний рік.

3. Аналіз виконання доходної частини бюджету за 3 роки.

4. Аналіз виконання видаткової частини бюджету за 3 роки.

5. Аналіз структури доходної частини бюджету.

6. Аналіз структури видаткової частини бюджету.

7. Аналіз дефіцитності бюджету та рівня його дотаційності.

8. Пропозиції щодо збільшення доходної та зменшення видаткової частин бюджету.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки:

а) документація щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету за 3 роки;

б) наочні ілюстрації (діаграми, гістограми), що супроводжують проведення аналізу (розділи 3-7 звіту).

Наши рекомендации