Вимоги до курсового проекту

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку АПК України перед агропідприємствами постає завдання сталого економічного зростання, яке можливе тільки за умови компетентного управління потоковими процесами.

Запорукою успішної роботи агропідприємств є обізнаність їх керівників та спеціалістів pтеоретичними основами проектування логістичних процесів, різними концепціями логістики, етапами її розвитку, логістичними системами, їх видами та характеристиками, методами моделювання логістичних систем та логістичних ланцюгів.

Метою даної курсової роботи є набуття практичних навичок у галузі проектування логістичних систем.

Задачами проектування є:

1.Прогнозування вантажообігу на виробничому підприємстві

2. Застосування теорії масового обслуговування для узгодженої роботи автомобілів та навантажувально-розвантажувальних засобів.

3. Формування моделі раціонального завантаження транспортних засобів з метою збільшення їх продуктивності.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Мета та завдання до виконання курсового проекту

Виконання курсового проекту (КП) є основним етапом у підготовці до написання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця з транспортних технологій.

Метою КП є закріплення, систематизація, узагальнення й поглиблення знань, розвитку навичок їх практичного застосування, стимулювання самостійності при вирішенні конкретних фахових завдань, які мають практичну направленість.

Для досягнення поставленої мети студенти повинні виконати такі завдання:

-провести аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, що використовується в процесі виконання КП;

-здійснити інформаційних пошук даних та провести відповідні розрахунки;

- -провести аналіз та узагальнення теоретичного матеріалу, аналізу вирішення проблеми за матеріалами вітчизняних та зарубіжних публікацій;

Розробити управлінські рішення або здійснити прив’язку типових рішень у галузі організації, технології, економіки та управління логістичними процесами на підприємств

Загальна тематика КП конкретизується викладачем або самостійно обирається студентом, який обґрунтовує доцільність вибору конкретного об’єкту дослідження.

ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

2.1. Загальні вимоги до курсового проекту

Курсовий проект (КП) повинен мати системність та свідчити про підготовленість студента до виконання самостійної роботи з напряму підготовки.

КП повинен носити індивідуальний характер, може містити оригінальні розробки студента, оформлений і зброшурований в одному екземплярі.

КП складається з пояснювальної записки (ПЗ).

Пояснювальна записка має бути якомога стислою, але в той же час містити необхідні матеріали, що обґрунтовують суть розробки, її методику, аналіз, ефективність і реальність проектних розробок. Вона повинна супроводжуватися оригінальними схемами, рисунками, таблицями тощо.

Рекомендується така структура ПЗ та співвідношення її частин:

- Титульний аркуш;

- Завдання (вихідні дані) на виконання курсового проекту;

- Зміст роботи;

- Вступ;

- Основна частина, у розділах якої розкривається зміст КП;

- Висновки та рекомендації;

- Список використаної літератури

- Додатки.

Обсяг ПЗ від 30 до 40 аркушів ф. А4.

Графічна частина являє собою відповідні креслення з позначенням на ньому графіків, які з’являться в результаті розрахунків .

Додатки можуть містити результати розрахунків, виконаних студентом із застосуванням комп’ютерної техніки та електронних таблиць (якщо такі є в наявності).

ПЗ повинна розкривати зміст КР, містити обґрунтування методів прийняття рішення, необхідні розрахунки, аналіз отриманих результатів, висновки, рекомендації.

ПЗ, креслення та інші матеріали оформляються в одному примірнику.

Матеріали ПЗ викладаються грамотно, чітко і стисло. При цьому в тексті записки обов’язково мають бути посилання на літературні джерела (конспекти лекцій,та ін.).

У тексті ПЗ не рекомендується вживати звороти із займенниками першої особи. Краще застосовувати такі вирази, як «вважаємо», «враховуємо» і т.д.

Наши рекомендации