Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту. Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними Тема 8. Управління інвестиціями Мета роботи: поглибити

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними

Тема 8. Управління інвестиціями
Мета роботи: поглибити, систематизувати та закріпити знання про попередню стадію розробки і аналізу інвестиційного проекту та складання графіків повернення довгострокових кредитів.

Питання для самостійного вивчення

1. Попередня стадія розробки і аналізу інвестиційного проекту

2. Сутність і складові елементи інституційного аналізу інвестиційного проекту

3. Складання графіків повернення довгострокових кредитів

Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, слід зазначити, що попередня стадія розробки і аналізу інвестиційного проекту включає в себе аналіз наступних прогнозів: динаміки валового внутрішнього продукту, національного доходу і обсягів виробництва промислової продукції; динаміки розподілу національного доходу (накопичення і споживання); розвитку приватизаційних процесів: державного законодавчого регулювання інвестиційної діяльності; розвитку окремих інвестиційних ринків, особливо грошового і фондового.

Наступний етап - вибір конкретних напрямів інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням стратегії її економічного та фінансового розвитку. На цьому етапі підприємство визначає галузеву спрямованість своєї інвестиційної діяльності а також основні форми інвестування на окремих етапах діяльності. Для нього вивчається інвестиційна привабливість окремих галузей економіки, їх кон'юнктура, динаміка і перспективи попиту на продукцію цих галузей.

Розглядаючи друге питання, слід дати визначення інституційного аналізу інвестиційного проекту. Інституційний аналіз оцінює можливість успішного виконання інвестиційного проекту з урахуванням організаційної, правової, політичної та адміністративної обстановки. Його головне призначення – оцінити сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів, які супроводжують інвестиційний проект.

При цьому оцінка внутрішніх факторів проводиться за такою схемою:

1) аналіз можливостей виробничого менеджменту;

2) аналіз трудових ресурсів;

3) аналіз організаційної структури.

Основними пріоритетами в плані зовнішнього аналізу є:

1) політика держави (умови експорту-імпорту, інвестиційний клімат для іноземних інвесторів, закони про працю, основні положення фінансового і банківського регулювання);

2) дозвіл держави.

Розглядаючи третє питання, зазначаємо, що при реалізації інвестиційного проекту можуть залучатися кредитні ресурси, які звичайно повертаються під час реалізації інвестиційного проекту. Сума кредиту, як правило, повертається протягом його строку. Розрізняють два типи порядку погашення:

- періодичними внесками („повітряна куля”);

- „амортизаційне” (поступова виплата рівномірними внесками).

При погашенні періодичними внесками основну суму виплачують протягом строку кредиту. Однак, порядок погашення є таким, що при закінченні строку від суми кредиту залишається достатньо значна частина, яка підлягає погашенню.

„Амортизаційне” погашення кредиту суму кредиту виплачують регулярно рівними сумами протягом строку кредиту, а разом з останнім внеском суму кредиту погашають.

Питання для самоконтролю

1. Що розуміють під інвестиційним проектом?

2. Назвіть основні етапи інвестиційного циклу.

3. Які джерела фінансування використовуються при реалізації інвестиційного проекту?

4. У чому полягають задачі технічного аналізу інвестиційного проекту?

5. У чому полягає сутність економічного аналізу інвестиційного проекту?

6. Дайте загальну характеристику методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

7. У чому полягає сутність методу дисконтованого періоду окупності?

8. Що розуміють під внутрішньою нормою прибутку?

9. Яким чином визначається вплив інфляції на результати оцінки інвестиційних проектів?

10. Як приймають рішення за критерієм найменшої вартості?

11. Скласти словник термінів, понять:

· інвестиції;

· класифікація інвестицій;

· джерела фінансування інвестицій;

· управління інвестиціями;

· життєвий цикл галузі;

· складові інвестиційного проекту;

· методи аналізу інвестиційних проектів;

· фінансові інвестиції;

· портфель цінних паперів;

· інвестиційний проект.

Тести

1. Під інвестиційним проектом розуміють:

а) проект розвитку підприємства, пов’язаний із залученням інвестицій;

б) платіжний календар вхідних та вихідних грошових потоків;

в) проект заходів зміцнення фінансового стану підприємства.

2. На попередній стадії аналізу інвестиційного проекту розглядають наступні критерії:

а) маркетинговий план продукції;

б) зрілість галузі та положення підприємства на ринку;

в) виробничий менеджмент, трудові ресурси та організаційну структуру підприємства.

3. Чисте приведене значення (NPV) показує:

а) період окупності інвестиційного проекту;

б) суму грошових коштів, яку отримає підприємство в останньому періоді реалізації проекту;

в) різницю між вхідними та вихідними грошовими потоками, дисконтовану з урахуванням вартості капіталу.

4. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм чистого приведеного значення (NPV), інвестор обере такий, у якого:

а) NPV більше;

б) NPV менше;

в) NPV < 0.

5. Під внутрішньою нормою доходності розуміють (IRR):

а) суму грошових коштів, яку отримає підприємство від реалізації проекту;

б) різницю між вхідними та вихідними грошовими потоками, дисконтовану з урахуванням вартості капіталу;

в) таку норму доходності, при якій чисте приведене значення (NPV) дорівнює нулю.

6. Схема прийняття рішення за критерієм внутрішньої норми доходності (IRR) є наступною:

а) якщо IRR вище або дорівнює вартості капіталу, то проект приймається;

б) якщо IRR нижче вартості капіталу, то проект приймається;

в) якщо IRR = 0.

7. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм внутрішньої норми доходності (NPV), інвестор обере той:

а) IRR якого більше;

б) IRR якого менше;

в) IRR < 0.

8. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм дисконтованого періоду окупності (DPB), інвестор обере той:

а) DPB якого більше;

б) DPB якого менше;

в) DPB < 0.

Література

[6, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 25]

Модуль1

Наши рекомендации