Обсяг, структура і зміст дипломної роботи

Європейський університет

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
_________проф. І.І.Тимошенко
“____”_____________ 2009р.

Кафедра фінансів ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 7.050104 “Фінанси”

Київ - 2009

Укладачі:ст. викл. каф. фінансів Золотаревський А. В.,

Рецензент: д.е.н., доц. Мельник В. М.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри

Протокол № ____

від ___________200__ р.

завідувач кафедри ____________ д.е.н., доц. Мельник В. М..

Розглянуто Методичною радою університету

Протокол № ____

від ___________200__ р.

ЗМІСТ

1. МЕТА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.....................................................................4

2. ОБСЯГ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ............................4

3. ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.......................................................6

4. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.....................................................8

5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ..........................................11

6. Додаток 1. План - графік виконання дипломної роботи

студентом .........................................................................................................13

7. ДОДАТОК 2 .Оформлення титульного листка............................................14

8. ДОДАТОК 3. Пам’ятка по оформленню списку використаної літератури

до дипломної роботи ......................................................................................15

9. ДОДАТОК 4. Відгук на дипломну роботу студента..................….....................16

10. ДОДАТОК 5. Рецензія на дипломну роботу студента................................17

МЕТА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота з фінансів є підсумковим показником рівня підготовки студентів до практичної діяльності у сфері фінансово-господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Вона повинна відображати здібності студента, як особистості і як спеціаліста, що реалізував в собі навчальну концепцію університету, яка складається із чотирьох обов’язкових складових:

1. Органічного поєднання економічних знань та теорії управління з практичною діяльністю в галузі економіки та фінансів і управління за принципом - "Вчись, працюючи".

2. Поглибленого вивчення інформаційних систем в галузі економіки та фінансів.

3. Поглибленого вивчення іноземних мов на рівні вільного ділового спілкування.

4. Практичного спрямування дипломних робіт, виконаних на матеріалах сучасних фірм, організацій та підприємств.

Дипломна робота повинна носити науково-практичний, інноваційний характер та відображати сферу наукових або ділових інтересів, які студент зможе реалізувати у своїй майбутній діяльності і у розвитку кар’єри.

Таким чином, основна мета виконання дипломної роботи і її захисту для студентів - показати і довести свою спроможність як професіонала, здатного працювати на успіх фірми і України.

ОБСЯГ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Назви дипломних робіт вибираються студентами самостійно із затвердженої тематики кафедри фінансів головного ВНЗ.

Існують типові вимоги щодо побудови роботи в цілому та її складових частин. Ці вимоги передбачають таку орієнтовну структуру та обсяги:

Вступ. Викладається актуальність обраної теми, вказуються науковці, які працювали над її розкриттям раніше; визначається предмет дослідження і об’єкт, на базі якого розкриватиметься тема; формулюється мета і завдання роботи, методи дослідження і практична цінність роботи (3 – 4 стор.).

Перший розділ. На основі критичного огляду сучасної вітчизняної і зарубіжної літератури (джерела вказуються номером і сторінкою у дужках згідно списку наведеної в роботі літератури) висвітлюються основні теоретичні положення, що є предметом дослідження даної теми. Визначається специфіка об’єкта дослідження. Формулюється і аргументується позиція автора дипломної роботи щодо визначеного кола проблем, які потребують розкриття і вирішення. Добре було б окремим підрозділом дати систему показників, за допомогою яких буде досліджуватись предмет у ІІ розділі, показавши, що вони характеризують . Обсяг розділу 20-22 ст.

Другий розділ.Дається коротка характеристика економічної діяльності об’єкта дослідження (обсяги виробництва продукції, спеціалізація економічних зв’язків, управління виробництвом, оцінка наявних фінансових ресурсів, фінансового стану об’єкта дослідження) в обсягах, які необхідні саме для розкриття предмета дослідження. Здійснюється аналіз і виявляються тенденції в розвитку явищ і показників, що характеризують предмет дослідження. Визначаються фактори впливу на розвиток досліджуваних явищ. Аналіз має бути проведений з максимальним використанням комп’ютерних програм і повинен знайти відображення у таблицях, графіках, діаграмах, конкретних фінансових показниках.

На базі проведеного аналізу виявляються тенденції розвитку досліджуваних явищ і причини, що їх спричинили. Обсяг розділу до 30 ст.

Третій розділ. На основі проведеного аналізу і виявлених тенденцій, на базі розроблених економічних моделей (бажано) фомується стратегія і тактика поліпшення фінансової ситуації на досліджуваному об’єкті, або виходу його із кризової ситуації, що склалася. Розробляються алгоритми вирішення задачі, пропозиції щодо удосконалення окремих видів діяльності із напрямку, обраного для дослідження. В цьому розділі доцільною є розробка прогнозів, стратегій розвитку. При цьому характер і зміст рекомендацій мають логічно випливати із перших двох розділів, враховувати поетапність їх запровадження . Обсяг розділу близько 30 ст.

Всі підрозділи мають бути приблизно одного розміру, а загальний обсяг дипломної роботи – до 80 ст.

Висновки. В стислій формі у висновках узагальнюються результати виконаного дослідження. При цьому слід уникати як “глобалізації” так і дрібності висновків. Їх має бути 6-8 розміром по 1/2 -2/3 сторінки, тобто всього (3 – 4 стор.). Висновки робляться по всіх розділах дослідження. Слід пам’ятати, що чим глибше висновки, тим вище науковий рівень дослідження.

Список використаної літератури. Наводиться перелік сучасної літератури: законодавчі та нормативні документи, які використовувались при написанні дипломної роботи, монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації, періодичні видання. Літературні джерела оформляються за правилами бібліографії (із зазначенням назви, автора, видавництва, року видання, кількості сторінок). Список повинен мати не менше 30-40 джерел.

Додатки. В них виносяться допоміжні або занадто об’ємні матеріали (таблиці, економічні моделі та розрахунки), що за обсягами перевищують 2 стор. і робиться посилання (наприклад, див. Додаток А).

Всі розділи роботи мають бути логічно ув’язані між собою, підпорядковані єдиній ідеї, яка має бути "червоною ниткою" протягнута через всю роботу.

Наши рекомендации