Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота виконується на аркушах білого паперу розміром 210*297мм (формат А4) з написанням з одного боку. На кожному аркуші викреслюється рамка з такими полями:

- верхнє - 5 мм;

- нижнє - 5 мм;

- ліве - 20 мм;

- праве - 5 мм.

Текст роботи повинний бути написаний чітким почерком або набраний на комп’ютері без граматичних помилок.

Під час друкування роботи комп’ютерним способом текст оформляється з дотриманням таких вимог:

- шрифт - Times New Roman Cyr;

- розмір - 14 мм;

- міжрядковий інтервал - 1,5 пт.

Курсова робота подається на перевірку викладачеві у зброшурованому вигляді. Матеріал розташовується у такій послідовності:

1. Титульний аркуш, який є першою сторінкою роботи (номер на ньому не проставляється).

2. Завдання до виконання курсової роботи. Аркуш, на якому розміщене завдання, у загальний обсяг роботи не входить.

3. Зміст містить перелік розділів і підрозділів курсової роботи із зазначенням сторінки, на якій розпочинається висвітлення матеріалу цих розділів чи підрозділів. На першому аркуші змісту, що є другою сторінкою роботи, викреслюється штамп.

4. Вступ.

5. Основна частина (додаток Е).

6. Висновок.

7. Список використаної літератури.

На всіх аркушах курсової роботи викреслюється маленький штамп, крім титульного аркуша із завданням та першої сторінки змісту. Зміст уміщує великий штамп і є другою сторінкою роботи.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами, які проставляються у правому нижньому кутку в межах відведеного штампом місця. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи (номер на ньому не проставляється). Аркуш завдання в загальний обсяг роботи не входить.

Ілюстрації (схеми, графіки) та таблиці подаються або безпосередньо після посилання на них у тексті або на наступній окремій сторінці та виділяються інтервалами. Вони позначаються словом „Рисунок”, нумеруються у межах розділу і вказується їх назва. Наприклад: Рисунок 1.1 (перший рисунок першого розділу). Нумерація та назва подаються під ілюстрацією посередині рядка та виділяються інтервалом з обох сторін (додаток Ж).

Таблиці підписують словом „Таблиця” з абзацу і вказують їх номер у межах розділу. Кожна таблиця має назву. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш слово „Таблиця”, її номер та назву вказують лише над першою частиною, над іншими частинами роблять напис „Продовження таблиці” і вказують її номер. Наприклад: Таблиця 1.2 – Кореспонденція рахунків (друга таблиця першого розділу) та „Продовження таблиці 1.2” (продовження другої таблиці першого розділу).

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки та виділяються інтервалами. При комп’ютерному наборі вони виконуються за допомогою програми Microsoft Eguation 3.0. Нумеруються формули в курсовій роботі порядковою нумерацією в межах розділу біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках (аналогічно до таблиць).

Пояснення значення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, у якій вони розміщені у формулі чи рівнянні.

Скорочення слів у роботі не допускається, крім загальноприйнятих скорочень, наприклад: тис. грн.

На останньому аркуші тексту роботи автор ставить свій підпис, указує число, місяць, рік закінчення роботи.

Під час складання переліку літературних джерел їх необхідно розмістити у такій послідовності:

1) закони України;

2) постанови Верховної Ради України;

3) укази Президента України;

4) постанови Кабінету Міністрів України;

5) міжнародні регламентуючі документи;

6) нормативні документи;

7) книги (в алфавітному порядку);

8) статті та інші видання (в алфавітному порядку).

Бібліографічний опис книги повинен містити прізвище й ініціали авторів, назву книги, місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок мовою оригіналу, якими студент користувався при написанні роботи.

У курсовій роботі необхідно робити посилання на літературні джерела, які слід зазначати у квадратних дужках, указуючи порядковий номер джерела.

Додатки розміщуються після літератури у порядку появи їх у тексті роботи. Кожен додаток треба починати з нової сторінки. Додатки повинні мати заголовок. Посередині над заголовком має бути надруковане слово „Додаток” і велика літера, що позначає його. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Правильно оформлена курсова робота здається на перевірку керівнику курсової роботи. Після перевірки вона повертається студенту для виправлення помилок, доопрацювання і підготовки до захисту. Під час захисту курсової роботи студент повинен відповісти на теоретичні питання, які висвітлювались у курсовій роботі та розв’язати практичні завдання на вибір викладача. Захист роботи для заочної форми навчання здійснюється у письмовій та усній формі.

Список літератури

1. Атамас, П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / П.Й. Атамас. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.

2. Балченко, З.А. Бухгалтерський облік у туризмі і готелях України: нав. посібник / З.А. Балченко. – К.: КУТЕП, 2006. – 232 с.

3. Бухгалтерський учт в общественном питании / Е.И. Булычева, Э.А. Забулаева, Л.В. Фомина. – 2-е изд., перераб. – М.: Экономика, 1989. – 318 с.

4. Бухгалтерський облік в агроформуваннях / за ред. Т.Г. Маренич, В.Я. Амбросова. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 400 с.

5. Бухгалтерський облік у громадському харчуванню: навч. посіб. для вузів / Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Янчева та ін. – Житомир: Рута, 2002. – 440 с.

6. Бухгалтерський облік у торгівлі: підручник для вузів / за ред. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2002. – 576 с.

7. Бухгалтерський облік в Україні: навч. посібник / за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” „Інтелект-Захід”, 2007. – 1224 с.

8. Бухгалтерський облік у галузях економіки: підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась та ін. – К.: МАУП, 2005. – 868 с.

9. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: підручник / за ред. В.Я. Плаксієнка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 350 с.

10. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: навчальний посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 448 с.

11. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах: навч. посібник / за ред. М.Г. Михайлова. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 485 с.

12. Все об учете и организации строительной деятельности / [Ю. Рудяк, О. Пирожненко, Я. Кавторева, и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Фактор, 2005. – 456 с.

13. Гаманкова, О.О. Облік і аудит у страхових організаціях / О.О. Гамакова. – К.: КНЕУ, 2006. – 184 с.

14. Первинний та аналітичний облік на торговому підприємстві / Н.Н. Герасим, Журавель Г.П. та ін..: навч. посіб. – Тернопіль, 2005. – 464 с.

15. Грабова, Н.М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. / Н.М. Грабова. – К.: КНЕУ, 2003. – 203с.

16. Грабова, Н.М. Бухгалтерський облік у торгівлі / Н.М. Грабова, В.Н. Домбровський. – К.: А.С.К., 2004. – 800 с.

17. Гура, Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч. посіб. / Н.О. Гура. – К.: Знання, 2004. – 541 с

18. Гура, Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика / Н.О. Гура. – К.: Знання, 2006. – 351 с.

19. Даньків, В.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / В.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – К.: Знання, 2007. – 243 с.

20. Дяченко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посібник / Л.П. Дяченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

21. Кавторева, Я.В. Строительство: особенности бухгалтерського и налогового учета / Я.В. Кавторева. – Х.: Фактор, 2000. – 456 с.

22. Король, С.Я. Бухгалтерський облік у готельному господарстві: навч. посіб. / С.Я Король. – К.: КНТЕУ, 2005. – 354 с.

23. Кузнецов, В.В. Все об учете и организации общественного питання / В.В. Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2006. – 298 с.

24. Лень, В.С. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Знання-Прес, 2005. – 471 с.

25. Маляревський, Ю.Д. Облік у галузях виробництва і послуг: навч. посібник / Ю.Д. Маляревський, Н.С. Горєва, А.О. Косич. – Х: ВД ІНЖЕК, 2008. – 616 с.

26. Методичні рекомендації із планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств (наказ Міністерства аграрної політики України №132 від 18.05.2001) // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – №77. – С. 2 – 25.

27. Мифтахудинова, Н.М. Основы калькуляции и учета / Н.М. Мифтахудинова, Л.И Богданова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 127 с.

28. Мірошниченко, Л.О. Автотранспортні підприємства: організація і облік / Л.О. Мірошниченко. – Х.: Фактор, 2002. – 172 с.

29. Мошенський, С.З. Бухгалтерський облік у будівництві / С.З. Мошенський, Т.П. Остапчук. – Житомир: ПП „Рута”, 2005. – 356 с.

30. Облік у галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: навч. посіб. для студентів / Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. – Житомир.: ЖІТІ, 2000. – 480 с.

31. Облік сільськогосподарської діяльності / за ред. В.М. Жука. – К., 2007. – 368 с.

32. Озеран, В.О. Облік на торговельних підприємствах: навч. посібник / В.О. Озеран. – Житомир.: ПП „Рута”, 2003. – 253 с.

33. Пархоменко, В.С. Бухгалтерський облік страхової діяльності / В.С. Пархоменко. – К.: Лібра, 2002. – 216 с.

34. Піроженко, О. Усе про облік та організацію роздрібної торгівлі / О. Піроженко, Ю. Рудяк, М. Бойцов. – Х.: Фактор, 2005. – 376 с.

35. Пуцентейло, П.Р. Економіка й організація туристично-готельного підприємства: навч. посібник / П.Р. Пуцентейло. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

36. Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України / наук. ред. М.В. Макаренко, Ю.М. Цветов. – К.: КУЕТТ, 2002. – 528 с.

37. Руденюк, О. Оптова торгівля: порядок ведення бухгалтерського обліку / О.Руденюк. – Х: Фактор, 2000. – 376 с.

38. Свідерській, Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / Є.І. Свідерський – К.: КНЕУ, 2005. – 233 с.

39. Солошенко, Л. Розничная торговля: новое в бухгалтерском учете / Л. Солошенко. – Х.: Фактор, 2000. – 104 с.

40. Сторожук, Т.М. Особливості бухгалтерського обліку у галузях економічної діяльності: навч. посіб / Т.М. Сторожук, О.І. Підлісна, О.В. Гуменюк. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 460 с.

41. Сук, Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб / Л.К Сук, П.Л. Сук, М.С. Стасишен. – К.: Каравела, 2008. – 208 с.

42. Ткаченко, Н.М. Бухгалтерский учет в пищевой промышленности / Н.М. Ткаченко, П.А. Ильченко. – К.: Высш. шк., 1988. – 222 с.

43. Ушацький, С.А. Організація будівництва: підручник / С.А.Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер. – К.: Кондор. – 2007.

44. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: навч. посіб. / М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків. – К.: Знання, 2005. – 319 с.

45. Шаблюк, А.К, Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / А.К. Шаблюк. – К.: 2003. – 542 с.

46. Основи автоматизації бухгалтерського обліку та звітності на залізницях України / О.О. Юдін, С.В. Івахненков, В.О. Пазинич та ін. – К.: КВІЦ, 2005. – 252 с.

Наши рекомендации