Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Методичні вказівки

до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи)

для студентів напряму 6.030509 «Облік і аудит»

усіх форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту і міжнародного підприємництва.

Протокол № 1 від 28.08.2012 р.

Львів - 2012

Національна економіка: Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) для студентів напряму напряму 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл.: І.С. Процик, О.О. Пшик-Ковальська, С.Б. Романишин, К.О. Дзюбіна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 15 с.

Національна економіка: Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл.: І.С. Процик, О.О. Пшик-Ковальська, С.Б. Романишин, К.О. Дзюбіна, 2012. – 21 с.

Укладачі: к.е.н., доц. Процик І.С.,

к.е.н., доц. Пшик-Ковальська О.О.,

к.е.н., доц. Романишин С.Б.,

асист. Дзюбіна К.О.

Відповідальний за випускЛитвин І.В., к.е.н., доц.

РецензентБосак А.О., к.е.н., доц.

Гнилянська Л.Й. к.е.н., доц.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Контрольна робота виконується студентами усіх форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» під час вивчення дисципліни «Національна економіка» і має на меті закріпити на засадах прикладних обґрунтувань і розрахунків теоретичні знання студентів з таких розділів, як теорія суспільного добробуту та соціально-ринкова економіка, економічний потенціал, методологія державного регулювання економіки, макроекономічне прогнозування, макроекономічне планування, грошово-кредитне регулювання економіки тощо. Крім того, студент повинен проявити вміння працювати з науково-популярною літературою та періодикою, навики самостійного пошуку інформації в мережі Інтернет.

Для виконання контрольної роботи розроблено 46 варіантів, поданих у табл. 1 – табл. 3. Студент виконує завдання відповідно до присвоєного варіанта. Розподіл завдань згідно з варіантом, який відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідувань занять, визначається викладачем довільно.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота виконується на аркушах стандартного розміру 297х210 мм / поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. Обсяг роботи 20-25 аркушів стандартного розміру. Мова написання роботи – державна. Контрольна робота оформляється з використанням програмних засобів Microsoft Word та подається до захисту в друкованому вигляді.

Контрольна робота містить:

ü зміст;

ü вступ;

ü основну частину (структури зовану за питаннями);

ü висновки;

ü список використаної літератури.

У вступі студент обґрунтовує актуальність теми роботи та основні завдання, які він ставить при її виконанні. В основній частині розкриває суть явища чи процесу, що досліджується у контрольній роботі, аналізує вітчизняні та зарубіжні літературні джерела, що висвітлюють тематику даної роботи, здійснює розрахунки згідно свого варіанта. У висновках студент коротко висловлює свою думку про питання, яке висвітлюється у контрольній роботі.

ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Розкрити сутність теми за варіантом, визначеним викладачем. Перелік тем за відповідними варіантами подано в табл. 1.

Таблиця 1.

Теми за варіантами

№ варіанта Теми
· Сутність та основні ознаки національної економіки. · Методологія дослідження національної економіки: основні принципи та методи. · Сутність та основні типи економічних систем.
· Характерні ознаки структури національної економіки. · Взаємозв’язок національної економіки з іншими економічними науками. · Сутність та класифікація макромоделей національної економіки.
· Переваги та недоліки теорії меркантилізму. · Відмінності між класичним та неокласичним напрямом. · Суть, завдання, об’єкти та принципи соціального економічного прогнозування.
· Завдання теорії марксизму і теорії інститутів та їх основні відмінності. · Особливості вчень англійської політичної економії. · Економічні важелі і практика їх використання.
· Базисні інститути національної економіки. · Роль українських економістів інституціонального, історичного та неокласичного напрямків у дослідженні засад розвитку національної економіки. · Суть та основні завдання фінансово-бюджетного регулювання економіки.
· Сутність та значення демократії, бюрократії та свободи. · Сутність соціально-ринкової економіки. · Значення сукупного суспільного продукту, валового суспільного продукту, кінцевого суспільного продукту.
· Особливості досліджень фізіократів. · Сутність системи національних рахунків та її основні складові. · Складові природно-ресурсного потенціалу.
· Залежність економічного зростання від валового внутрішнього продукту. · Основні мінерально-сировинні ресурси України. · Сутність показників ефективності використання праці.
· Види та причини безробіття, основні шляхи його подолання. · Значення лісових ресурсів для розвитку промисловості. · Сутність показників ефективності використання основних фондів, оборотних фондів, капітальних вкладень.

Продовження табл.1

· Наслідки інфляційних процесів для економіки країни. · Місце та роль людського потенціалу в національній економіці. · Сутність показників ефективності використання матеріальних ресурсів та нової техніки.
· Види безробіття та інфляції, їх залежність. · Економічна і технологічна оцінка природних ресурсів. · Основні показники оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
· Основні фактори, що впливають на інфляцію. · Сутність демократії та її основні функції. · Економічне зростання, як категорія національної економіки.
· Напрями розвитку демократії. · Економічний цикл та його фази, фактори економічного зростання. · Виробничий та науково-технічний потенціал України.
· Показники аналізу комплексного розвитку національної економіки. · Характеристика економічної свободи та порядку. · Сучасний стан зовнішньоекономічного потенціалу України.
· Сутність та важливість показників платіжного балансу країни та заходи держави щодо усунення його диспропорцій. · Сутність економічної свободи економічних суб’єктів. · Значення екологічного потенціалу в світовому масштабі.
· Сутність економічного порядку. · Сутність поняття «господарського комплексу» національної економіки. · Сутність ринкового механізму та його складові.
· Характеристика демократії, бюрократії та свободи. · Порівняння промислового комплексу України та Грузії. · Вплив конкуренції на розвиток національної економіки.
· Зміст та особливості проведення структурної політики. · Роль податкового регулювання в системі управління національною економікою. · Основні засади функціонування агропромислового комплексу України.
· Основні проблеми, які виникають в соціальній інфраструктурі національної економіки та шляхи їх вирішення. · Види та сутність економічних законів. · Стратегічне значення структурної політики для розвитку національної економіки.
· Галузь транспорту та зв’язку України, основні її складові. Сукупний попит та сукупна пропозиція їх значення в національній економіці. · Місце та роль інноваційної та науково-технічної політики в структурній політиці держави.

Продовження табл.1

· Значення металургійного комплексу для розвитку НЕ. · Недоліки механізму ринкового саморегулювання. · Сучасні тенденції інвестиційної діяльності в Україні.
· Характерні особливості сфери торгівлі та громадського харчування України. · Функції державного регулювання економіки. · Сучасні тенденції інноваційної діяльності в Україні.
· Основні складові лісопромислового комплексу України. · Методи державного регулювання економіки. · Сутність інноваційно-інвестиційної складової структурної політики.
· Порівняльний аналіз соціально-споживацького комплексу України та Білорусії. · Призначення бюджетного регулювання. · Призначення регіональної політики держави та її вплив на розвиток національної економіки.
· Фінансово-кредитне регулювання національної економіки. · Сучасні вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку. · Значення прогнозування для розвитку сучасної національної економіки.
· Сутність та необхідність державного регулювання економікою. · Порівняльний аналіз вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку. · Основні проблеми бюджетного регулювання розвитку регіонів та шляхи їх вирішення.
· Зміст та завдання бюджетно-фіскальної політики. · Сутність методів соціально-економічного прогнозування. · Передумови і цілі економічної інтеграції на макрорівні.
· Процедура макроекономічного планування національної економіки в сучасних умовах. · Статичні та динамічні ефекти інтеграції. · Зміст та завдання монетарної політики.
· Сутність та види державних програм. Їх необхідність для розвитку сучасної національної економіки України. · Європейський Союз як найуспішніший приклад економічної інтеграції. · Зміст та завдання соціальної політики.
· Основні ознаки директивного та індикативного планування. Країни, в яких зазначені види планування здійснюються. · Етапи формування економічного союзу. · Роль податкового регулювання в сучасній бюджетно-фіскальній політиці.
· Основні методи планування. · Міжнародна економічна інтеграція на мікрорівні. · Державний борг: вимірювання і механізм управління ним.

Продовження табл.1

· Показники, що використовуються у плануванні розвитку національної економіки. · Міжнародні корпорації та їх вплив на країни базування та приймаючі країни. · Роль та операції Національного банку України в сучасній національній економіці.
· Місце та роль макроекономічного планування в системі управління національною економікою України. · Мезорівень економічної інтеграції. · Сутність бюджетного регулювання національної економіки в умовах кризи.
· Методи обґрунтування програм соціально-економічного розвитку. · Доцільність функціонування комерційних банків, їх функції та роль в сучасній національній економіці. · Основні етапи інтеграційного процесу, що вних спільного і чим вони відрізняються.
· Методи державного регулювання економіки та їх використання в умовах переходу до ринку. · Механізм податкового регулювання економіки. · Інструменти державної політики зайнятості населення.
· Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. · Приклади інтеграційних групувань в різних частинах світу, які мають на меті створення зони вільної торгівлі, митного союзу і загального ринку та їх вплив на національну економіку. · Сучасний стан державного соціального захисту населення.
· Державне регулювання фондового ринку. · Основні переваги та недоліки регіональної економічної інтеграції. · Політика економічного зростання в національній економіці.
· Державна підтримка інноваційних процесів в Україні. · Суть та завдання державної науково-технічної політики у період формування ринкової економіки. · Суть і особливості індикативного планування в Україні та історичний досвід його використання в світовій практиці.
· Зміст та завдання монетарної політики. · Сутність та класифікація макромоделей національної економіки. · Відмінності між класичним та неокласичним напрямом.
· Доцільність функціонування комерційних банків, їх функції та роль в сучасній національній економіці. · Регулювання стабільності валютних курсів. · Види цін і тарифів та сфери їх застосування.
· Сутність та види конкуренції. Механізм захисту та підтримки конкуренції. · Показники ЗЕД та методика їх розрахунку. · Склад природних ресурсів та особливості їх використання.

Продовження табл.1

· Реакція на зміну фіскальної політики. · Основні форми зовнішньоекономічної діяльності. · Механізм регулювання рівня життя населення.
· Склад та структура АПК, особливості його розвитку в умовах формування ринку. · Система показників рівня життя населення та методика їх розрахунку. · Склад та структура промислового виробництва України.
· Завдання і суть структурної політики держави. · Інноваційні процеси в промисловості України. · Принципи побудови податкової системи, оптимальне оподаткування.
· Передумови і цілі економічної інтеграції на макрорівні. · Переваги та недоліки теорії меркантилізму. · Значення сукупного суспільного продукту, валового суспільного продукту, кінцевого суспільного продукту.
· Сектори національної економіки . · Порівняльний аналіз соціально-споживацького комплексу України та Казахстану. · Порівняльний аналіз вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку.

2. Розв’язати задачі.

1. Відомо, що ВВП дорівнює a млрд. грн., амортизація bмлрд. грн., чисті податки cмлрд. грн., трансферти dмлрд. грн., внески на соціальне страхування f млрд. грн., податки на прибуток g млрд. грн., нерозподілений прибуток k млрд. грн. особисті податки rмлрд грн. За цими даними розрахувати: чистий внутрішній продукт, національний дохід, особистий дохід, особистий дохід в розпорядженні. В табл. 2 подані значення для розв’язку задачі.

Таблиця 2

Варіанти для задачі

№ варіанта a b c d f g k r

Продовження табл.2

2. Чисельність населення країни дорівнює a млн. осіб; b млн. осіб – діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; r млн. осіб вибули зі складу робочої сили (пенсіонери, студенти, домогосподарки); t млн. осіб – безробітні; h млн осіб працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу. Розрахуйте: чисельність робочої сили, рівень безробіття. В табл. 3 подані значення для розв’язку задачі

Таблиця 3

Варіанти для задачі

№ варіанта a b r t h

Продовження табл.3

3. Розрахуйте ВВП і ЧВП за таких умов (млрд. євро): в залежності від варіанту студента вихідні дані становлять:

· Споживчі витрати (СВ) дорівнюють 160+N,

· Валові інвестиції (ВІ) – 40+N;

· Державні видатки (ДВ) – 60+N;

· Трансферти (Т) – 20+N;

· Експорт (Е) – 14+N;

· Імпорт (ІМ) – 12+N;

· Амотизація (А) – 38+N.

4. Між країною А і країною Б здійснювались такі зовнішньоекономічні операції (млн.грн.):

· експорт товарів та послуг з країни А в країну Б – 250 + N;

· грошові перекази із країни Б в країну А – 100 + N;

· імпорт товарів і послуг в країну А – 230 + N;

· купівля резидентами країни А цінних паперів фірми країни Б – 110 + N;

· продаж цінних паперів фірм країни А резидентам країни Б – 70 + N;

· імпорт золота у країну А – 80 + N.

Складіть платіжний баланс країни А. N – номер варіанта студента.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Національна економіка: прикладний аспект: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, У.І. Когут, І.С. Процик, Г.Л. Вербицька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010.- 132 с.

2. Національна економіка: Навч.-метод. посібник / О.Є. Кузьмін, У.І. Когут, І.С. Процик, Г.Л. Вербицька; За заг ред.. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010.- 188 с.

3. Національна економіка: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, У.І. Когут, І.С. Процик, Г.Л. Вербицька. – 2-ге вид., пер. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.- 308 с.

4. Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Чернобай Л.І. Міжнародна економіка: прикладний аспект: Навч. посібник – 2-е вид., перер. І доп. – Львів: СТ. «Міські інформаційні системи», 2008. – 180 с.

5. Державне регулювання економіки: Конспект лекцій для базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» усіх форм навчання / Укл.: О.О. Жовтанецька. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 120 с.

6. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 214 с.

7. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – 239 с.

8. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка/. – Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів: «Українські технології», 1999. – 640 с.

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Наши рекомендации