Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МАРКЕТИНГ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Практичні Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ Модуль І. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Вступ до курсу «Маркетинг інтелектуальної власності». Сутність маркетингу, його сучасні види та концепції.
Система маркетингових досліджень та інформації на ринку об’єктів права інтелектуальної власності.
Методи проведення дослідження поведінки споживачів інноваційних товарів та визначення рівня попиту на інновації.
Прогнозування та планування маркетингу об’єктів права інтелектуальної власності
Стратегії маркетингу об’єктів права інтелектуальної власності
Управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Аналіз портфеля інтелектуальної власності підприємства в процесі маркетингової діяльності.
  Модульна контрольна робота 1    
Всього за модулем
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
Товарна політика маркетингу на прикладі інноваційних товарів.
Цінова політика маркетингу об’єктів інтелектуальної власності.
Управління брендами та франчайзинг в системі маркетингу об’єктів інтелектуальної власності.
Маркетингова політика розподілу на ринку об’єктів інтелектуальної власності.
Маркетингова політика просування та збуту на ринку об’єктів інтелектуальної власності. Система маркетингових комунікацій для об’єктів інтелектуальної власності
Маркетингові ризики на ринку об’єктів інтелектуальної власності.
Управління міжнародним маркетингом на ринку об’єктів інтелектуальної власності. Підсумкова модульна контрольна робота  
Всього за модулем
Разом
           

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Загальний обсяг 180 год., в тому числі:

Лекцій – 28 год.

Семінари – 28 год.

Самостійна робота - 124 год.

Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ.

Тема 1. Вступ до курсу «Маркетинг інтелектуальної власності». Сутність маркетингу, його сучасні види та концепції. (11 год.)

Семінарське заняття 1.Вступ до курсу «Маркетинг інтелектуальної власності». Сутність маркетингу, його сучасні види та концепції. ( 2 год.)

1. Зміст та функції маркетингу.

2. Концепція управління маркетингом та її наукова еволюція.

3. Основні етапи управління маркетинговою діяльністю у інноваційного підприємства.

4. Підприємницькі концепції, що застосовуються у сучасному маркетингу.

Завдання для самостійної роботи . ( 7 год.)

1. Які результати інтелектуальної діяльності можуть виступати як об’єкт маркетингу?

2. Визначте місце і роль маркетингу інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку сучасної держави.

Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. - student2.ru Контрольні запитання та завдання.

1. Охарактеризуйте об'єктивні економічні умови виникнення маркетингової діяльності.

2. Яким об'єктивним умовам ринку відповідають різні концепції управління маркетинговою діяльністю?

3. У чому полягає сутність маркетингової діяльності на ринку ОІВ?

4. Які групи факторів належать до макромаркетингового середовища?

5. Які ринкові групи належать до мікромаркетингового середовища?

6. Чи є фактори макромаркетингового середовища контрольованими?

7. У чому полягає філософія маркетингової діяльності?

Рекомендована література: основна [1, 2, 7, 9, 10]; допоміжна [1, 5, 16, 20]

Тема 2. Система маркетингових досліджень та інформації на ринку об’єктів права інтелектуальної власності. (11 год.)

Семінарське заняття 2.Система маркетингових досліджень та інформації на ринку об’єктів права інтелектуальної власності. ( 2 год.)

1. Процес маркетингового дослідження.

2. Конкурентне середовище інноваційного підприємства.

3. Створення конкурентної карти ринку.

4. Основні методи збору та обробки маркетингової інформації

5. Опитування як метод одержання первинної маркетингової інформації. Організація експериментальної роботи та складання опитувального листа

6. Аналіз даних і представлення результатів маркетингового дослідження. Складання звітів за результатами досліджень.

Завдання для самостійної роботи . ( 7 год.)

1. Визначьте ОІВ для подальшої роботи та аналізу. Опишіть ринок, на якому буде представлено ОІВ.

2. Складіть конкурентну карту обраного ринку.

3. Розробіть опитувальний лист для обраного ОІВ.

Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. - student2.ru Контрольні запитання та завдання.

1. Дайте визначення суті маркетингових досліджень.

2. Чим визначається підвищення ролі маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень?

3. Чим забезпечується достовірність маркетингової інформації?

4. Що таке управлінська проблема?

5. Які етапи містить процес маркетингових досліджень?

6. Як сформулювати мету маркетингових досліджень?

7. Які є джерела маркетингової інформації?

8. Дайте характеристику основних методів збору первинної інформації.

9. Дайте характеристику принципів розробки опитувальних анкет.

10. Які основні вимоги до підготовки звіту і презентації результатів мар­кетингового дослідження?

Рекомендована література: основна [1, 3, 5,9, 10, 12]; допоміжна [1, 5, 28, 30]

Тема 3. Методи проведення дослідження поведінки споживачів інноваційних товарів та визначення рівню попиту на інновації. (13 год.)

Семінарське заняття 3.Методи проведення дослідження поведінки споживачів інноваційних товарів та визначення рівню попиту на інновації. ( 2 год.)

1. Порівняльний аналіз теорій мотивації З. Фрейда, Ф. Герцберга та теорії мотивації А. Маслоу.

2. Аналіз основних етапів формування споживчих рішень щодо придбання товару або послуги.

3. Характеристика основних джерел одержання інформації щодо споживчих запитів.

4. Влив культури, субкультури, членських та референтних груп на поведінку споживача.

5. Сутність та завдання сегментування ринку. Критерії сегментування ринку.

Завдання для самостійної роботи . ( 9 год.)

1. Проведіть сегментування обраного для аналізу ринку. За якими критеріями вами проводилося сегментування.

2. Створіть портерет споживача для даного ринку.

Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. - student2.ru Контрольні запитання та завдання.

1. Назвіть основні етапи проведення маркетингового дослідження.

2. Чим відрізняється програма маркетингового дослідження від його проекту?

3. Чим відрізняються технології проведення маркетингового дослідження від методів дослідження?

4. Назвіть основні методи маркетингового дослідження і технології.

5. Чим відрізняються кількісні та якісні методи збирання інформації при проведенні маркетингового дослідження?

Рекомендована література: основна [1, 3, 5,9, 10, 12]; допоміжна [1, 5, 28, 30]

Тема 4. Прогнозування, планування маркетингу об’єктів права інтелектуальної власності та управління маркетинговою діяльністю інноваційного підприємства. (13 год.)

Семінарське заняття 4.Прогнозування, планування маркетингу об’єктів права інтелектуальної власності та управління маркетинговою діяльністю інноваційного підприємства. ( 2 год.)

1. Стратегічне маркетингове планування.

2. Оперативне планування маркетингу.

3. Загальна характеристика методів прогнозування.

4. Методи екстраполяції.

5. Моделі реакції ринку.

6. Оцінка маркетингової діяльності. Критерії ефективності діяльності маркетингових відділів.

Завдання для самостійної роботи . ( 9 год.)

1. Розробіть план заходів з маркетингу для обраного ОІВ.

2. Яку стратегію зростання ви плануєте використати з огляду на характер ринку, де представлено ваш ОІВ? Свій вибір обгрутуйте.

3. Наведіть приклади чинників циклу ділової активності, які належать до тих, що збігаються, що випереджають, і таких, що відстають від фактичних економічних змін.

4. Якими функціями можна описати обсяги продажу товару протягом всього його життєвого циклу? Обґрунтуйте відповідь.

Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. - student2.ru Контрольні запитання та завдання.

1. Що розуміють під прогнозуванням і у чому полягає його призначення у діяльності організації?

2. У чому полягає загальний підхід до прогнозування попиту на товари фірми?

3. Які є способи отримання вихідних даних та за яких умов вони вико­ристовуються у прогнозуванні попиту?

4. Що таке методи прогнозування та за якими ознаками вони класифі­куються?

5. Як поділяються та чим відрізняються прогнози за часом, на який вони розробляються?

6. Чим відрізняються методи індивідуальних та колективних експертних оцінок у прогнозуванні попиту?

Рекомендована література: основна [4, 5, 8, 12]; допоміжна [4, 8, 13, 18]

Наши рекомендации