Дослідження стійкості роботи об'єктів

Суттєвість дослідження полягає у всебічному вивченні умов, які можуть скластися при НС воєнного та мирного часу, а також їх впливу на стійкість роботи ОГД. При цьому всі розрахунки здійснюються на вражаючі фактори ядерного вибуху, оскільки вважається, якщо об'єкт буде стійким до впливу цих факторів, то він в основному буде стійким і при НС мирного часу та у воєнний час (за необхідністю приймаються до уваги й інші вражаючі фактори). Мета дослідження - виявити усі вразливі місця в роботі об'єкту при НС та відпрацювати найбільш ефективні рекомендації з підвищення його стійкості. Дослідження здійснюється силами інженерно-технічного персоналу ОЕ з залученням за необхідністю науково-дослідницьких установ (НДУ), ПКБ та ін. Дослідження стійкості роботи об’єктів при НС містить три етапи:

1 етап - підготовчий (термін 1...2 тижні) - організація, планування, створення працюючих розрахунково-дослідницьких груп, постановка завдання.

2 етап - основний (до 3-х місяців) - проведення безпосередньо дослідження з оцінки стійкості роботи ОГД в цілому або окремих його елементів.

3 етап - заключний (1...2 тижні) - узагальнення підсумків роботи та розробка переліку (плану) заходів з підвищення стійкості роботи ОЕ або його окремих елементів (наприклад, цеху).

Вихідними даними при дослідженні є: можливий вплив на ОЕ вражаючих факторів ядерного вибуху або конкретні вражаючі фактори НС (якщо розрахунок ведеться для конкретного елемента дії НС мирного часу); повна характеристика ОЕ в цілому та його окремих елементів (цехів, захисних споруд, КЕМ і т.п.) (конструкція, міцність, вогнестійкість); характеристика найбільш можливих метеоумов, місцевості, де розташовані ОЕ сусідніх об'єктів (особливо потенційно небезпечних).

Порядок проведення дослідження на першому етапі. Розробляються керівні документи, визначається склад виконавців дослідження і організується їх підготовка. Основними документами для організації дослідження є: наказ керівника підприємства, календарний план основних заходів щодо підготовки до проведення дослідження, план проведення дослідження. Тривалість дослідження залежить від обсягу робіт, підготовки виконавців, що залучаються до роботи. Для його проведення створюються дослідницькі групи за основними напрямами дослідження в кількості 5…10 чол. і група керівника дослідження на чолі з головним інженером для узагальнення отриманих результатів, а також вироблення загальних пропозицій щодо підвищення стійкості роботи ОЕ. У підготовчий період з керівниками дослідницьких груп проводиться спеціальний інструктаж, на якому керівник ОЕ доводить до виконавців план роботи, завдання та терміни проведення дослідження.

Порядок проведення дослідження на другому етапі. Докладно вивчається характеристика ОЕ та його окремих елементів (наприклад, окремого цеху) за заводською документацією та безпосередньо на об'єкті кожною розрахунково-дослідницькою групою здійснюється інженерна оцінка елемента, що досліджується (систем, будівель, споруд і ті, тобто його відповідність вимогам ДБН-97), вивчається можливість впливу зовнішніх первинних та вторинних вражаючих факторів (сусідній об'єкт, КБМ, стихійні лиха).Визначаються можливі вражаючі фактори (ядерного вибуху й інших, що виникають при НС мирного та воєнного часу). Здійснюється оцінка стійкості роботи ОЕ послідовно з кожного виду можливого ураження (наприклад, для ядерного вибуху заУХ, СВ, ПР,РЗ,ЕМІ). В кожному (послідовному) розділі дослідження наводяться повні розрахунки, робиться висновок, надаються конкретні пропозиції (заходи) з підвищення стійкості елемента, що досліджується. Усі розрахунки, висновки та пропозиції повинні бути аргументовані та обґрунтовані з посиланням на діючі норми та вимоги.

Порядок проведення дослідження на третьому етапі. Після узагальнення всього матеріалу досліджень розробляється зведений перелік (план) заходів з підвищення стійкості роботи ОЕ в цілому або його окремого цеху (елемента). На підставі цього переліку визначаються вартість втілення цих заходів, джерела фінансування, сили і засоби, термін виконання робіт. План затверджується відповідним міністерством або відомством. В плані переліку повинні міститися тільки ті заходи, що не виконані або виявлені в процесі дослідження.

Порядок оцінки стійкості роботи об'єкту до виливу вражаючих факторів ядерного вибуху (УХ, СВ, ПР, РЗ, ЕМІ). Послідовно оцінюється можливий вплив кожного вражаючого фактора ядерного вибуху та робиться загальний висновок щодо потрібності підвищення стійкості елемента (об'єкту), який досліджується, до впливу цього фактора. За необхідністю надаються конкретні пропозиції (заходи) з підвищення стійкості до впливу конкретного вражаючого фактора.

Оцінка стійкості до дії ударної хвилі ядерного вибуху. Оцінити стійкість об'єкта до впливу УХ - це визначити, за якими максимальними значеннями надмірного тиску у фронті УХ (DРфmax) об'єкт продовжуватиме випуск запланованої продукції або не втратить здатність виконувати свої функції. Стійкість об'єкта до дії УХ багато в чому залежить від стійкості будівель та споруд. При визначенні стійкості будівель (споруд) до впливу УХ в залежності від їх призначення і розміщеного технологічного обладнання, їх розподіляють на: основні - руйнування призведе до порушення нормальної дії виробництва та зупинки його; допоміжні - руйнування не впливає суттєво на виробництво; будівлі, в яких не виробляють основну продукцію. Визначення ступеня руйнування елементів об'єкту (будівель, споруд) під впливом УХ робиться таким чином: вивчаються вихідні зони (характеристика елемента або об'єкту); визначається (надається) значення DРфmax, яке очікується на території об'єкту при ядерному вибухові (вид, q, R епіцентру або центру вибуху - надано); для очікуваного значення DРфmах визначаються, до якої зони руйнування може потрапити об'єкт, і ступінь руйнувань елементів, що досліджуються (за таблицями). За ступенем руйнування найбільш слабкого елемента визначається ступінь руйнування об'єкту в цілому. При цьому враховуються руйнування елементів (будівель), що мають суттєвий вплив на виробництво, виконується їх аналіз та робляться висновки: про величини мінімального надмірного тиску, який приводить до різних ступенів руйнувань об'єкту; про те, стійкість яких елементів треба підвищити, щоб довести її до стійкості об'єкту в цілому. Здійснюється оцінка виробничого процесу при різних значеннях величин надмірного тиску (за різними видами руйнувань): при слабкому руйнуванні - виробництво не повинно зупинятися; при середньому руйнуванні об'єкт відновлює виробничий процес власними силами - під час тимчасової зупинки (виробництва); при сильному руйнуванні - повна або майже повна зупинка виробництва, відновлення об'єкту власними силами неможливе, а у воєнний час недоцільне. Таким чином, критерієм стійкості до дії УХ є величина надмірного тиску, за якою можливе руйнування не більш середнього. При оцінці стійкості обладнання визначають відсотки обладнання, яке вийде з дії (за групами обладнання) при певних величинах надмірного тиску і які заходи потрібно провести, щоб обладнання забезпечило виробничий процес до середніх руйнувань будівель. Загальний висновок та необхідні заходи щодо підвищення стійкості здійснюються тільки за результатами дослідження з DРфmax.

Оцінка стійкості до впливу світлового випромінювання ядерного вибуху. Критерієм стійкості елементів об'єкту до впливу світлового випромінювання є величина світлового імпульсу, за якою не відбувається їх займання (Ісв, кДж/м2). Утворення осередків пожеж та їх розвиток залежить від ступенів вогнестійкості будівель та споруд, а також від пожежонебезпечносгі технологічних процесів.

Послідовність оцінки стійкості об'єкту до впливу СВ. Вивчаються (або визначаються) необхідні вихідні дані (характеристика пожежонебезпечності об'єкту: щільність забудови, ступінь вогнестійкості будівель, категорія виробництва та інші.). Визначається величина Ісв, наслідки дії на території об'єкту та радіус зони виникнення пожеж (Rпож). Визначається можливість виникнення та розповсюдження пожеж на об'єкті при займанні різних матеріалів. Робиться загальний висновок та окреслюються необхідні заходи (тільки за результатами дослідження ).

Оцінка стійкості до впливу проникаючої радіації та радіоактивного зараження. За критерій стійкості приймається граничне допустима доза радіації, яку можуть отримати робітники та службовці під час роботи зміни у конкретних умовах (Дпогл). Послідовність оцінки: визначається сутність захисту робітників та службовців, коефіцієнт ослаблення радіації будівель та ЗС, де буде знаходитися виробничий персонал; визначаються дози радіації, які персонал може отримати від дії ПР; визначається зонаРЗ, до якої може потрапити об'єкт; визначаються можливі рівні радіації та можливі дози опромінювання від РЗ; оцінюється ступінь герметизації виробничих приміщень; встановлюється наявність приладів, матеріалів, чутливих до впливу радіації, і ступінь їх чутливості; за необхідністю визначаються (розраховуються) режими роботи об'єкту та захисту виробничого персоналу в умовахРЗ; робиться загальний висновок та окреслюються необхідні заходи (тільки за результатами дослідження з Дпогл).

Оцінка стійкості до впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху. Критерієм стійкості об'єкту (елемента) до впливу ЕМІ є значення наведених напруг та струмів в елементах радіоелектронної або електротехнічної систем, при яких робота апаратури ще не порушується (Uемі або Uн, ). Послідовність оцінки: виявляється очікувана обстановка з ЕМІ та її параметри (за даними про ЯВ); система (апаратура), що досліджується, розподіляється на окремі елементи (ділянки) з відокремленням основних (тих, що впливають на роботу всієї системи); визначаються можливі значення наведених (від ЕМІ) напруги та струмів в елементах систем; визначаються граничні значення напруги та струмів, за якими робота елементів та системи не порушується; аналізуються результати розрахунків і визначаються найбільш уразливі місця; робиться загальний висновок, окреслюються заходи із захисту від ЕМІ.

За аналогією з розглянутим відбувається оцінка стійкості об'єкту (його елементів) до впливу вражаючих факторів хімічної та біологічної зброї, АКСЛ при НС мирного часу, а також при впливі вторинних вражаючих факторів.

Розглянутий порядок підготовки та проведення дослідження стійкості не може врахувати особливостей всіх об'єктів взагалі. Тому дослідження стійкості повинно вестись з урахуванням специфічних особливостей кожного об'єкту. Від підсумків досліджень значною мірою залежать планування та впровадження економічно обґрунтованих заходів ЦО, які спрямовуються на підвищення стійкості роботи об'єкту.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Перелічити можливі причини зниження стійкості роботи об’єктів економіки з часом

2. Які фактори впливають на стійкість функціонування ОГД у НС

3. Основні причини забезпечення стійкості ОЕ

4. Перелічити основні шляхи щодо підвищення стійкості роботи при НС

5. Перелічити етапи дослідження стійкості роботи ОГД при НС

6. Основні умови забезпечення стійкості ОЕ

7. Як визначається оцінка стійкості до дії ударної хвилі ядерного вибуху

8. Як визначається оцінка стійкості до впливу світлового випромінювання ЯВ

9. Як визначається оцінка стійкості до впливу проникаючої радіації ЯВ

10.Як визначається оцінка стійкості до впливу електромагнітного імпульсу ЯВ

11.У чому полягає комбінований принцип евакуації і його характеристика


Наши рекомендации