Ex. 1 Study the vocabulary.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра іноземних мов

Реєстр. № _____________________

Методичні рекомендації

та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни Іноземна мова (англійська)

для студентівІ-ІІ курсу

напряму підготовки 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

галузі знань 0502 „Автоматика та управління”

факультету кібернетики

Херсон – 2013

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів І-ІІ курсу напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” з дисципліни “Iноземна мова” (англійська).

Укладач: викл. Залєська Ю.О., кількість сторінок 64

Рецензент: Приходько О.О.

Затверджено

на засіданні кафедри ________

протокол №___ від _________

Зав. кафедри ______________

Відповідальний за випуск зав.каф. доц. Подвойська О.В.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів І-ІІ курсу напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” складені згідно з робочою програмою вивчення нормативної дисципліни “Iноземна мова” (англійська). Вони призначені для розвитку навиків та вмінь читання автентичної літератури загальноосвітньої, краєзнавчої та загальнонаукової тематики з метою вилучення інформації. Кожний урок (Unit) містить текст або тексти англійською мовою, що підібрані з сучасної оригінальної літератури на загальноосвітню, країнознавчу та науково-популярну тематику, лексичних та комунікативних завдань для контролю розуміння тексту. Пропонуються лексичні завдання, завдання на встановлення співвідношення з множинним вибором, завдання на вирішення вірної чи невірної інформації тексту. Також надаються завдання творчого характеру для розвитку навиків усного мовлення за темою заняття. До кожного уроку надається тематичний словник, що складається з термінів відповідної тематики.

Ex. 1 Study the vocabulary. - student2.ru UNIT 1

Education in the United States of America

Ex. 1 Study the vocabulary.

available [ə'veɪləbl] Доступний/Доступный
school board Шкільна рада/школьный совет
eligible ['elɪʤəbl] який має право за законом/имеющий право, пригодный
elementary school Початкова школа/начальная школа
middle school «проміжна» школа/"промежуточная школа"
high school Середня школа/средняя школа
summer recess Літні канікули/летние каникулы
to be referred to as Називатися/именовать, называться
elective [ɪ'lektɪv] Необов’язковий/необязательный, факультативный
remedial class Коригувальний курс/коррективный курс
sophomore Другокурсник/1. второкурсник; 2. учащийся десятого класса школы (возраст 15-16 лет).
junior Третьокурсник/1. ученик одиннадцатого класса; 2. студент третьего курса
senior Студент останнього курсу перед отриманням диплому бакалавра/1. ученик выпускного класса; 2. студент последнего курса перед получением степени бакалавра
mandatory Обов’язковий/обязательный, принудительный
life sciences Науки про живу природу/науки о живой природе (биология, медицина и т.п.)
physical sciences Природничі науки/естественные науки (химия, физика, астрономия и т.д.)
health sciences Медично-санітарні дисципліни/медико-санитарные дисциплины
junior college Коледж нижчого ступеню/колледж низшей ступени (2года)
senior college Коледж вищого ступеню/колледж высшей ступени (4года)
ACT (American College Test) «Тест американського коледжу»/"Тест американского колледжа" (Определяет общий образовательный уровень абитуриентов по английскому языку, математике, гуманитарным и естественным наукам).
SAT (Scholastic Assessment Test) Відбірний тест/отборочный тест (предлагается абитуриентам и студентам, в том числе иностранным. Определяет знание английского языка (грамматики и лексики) и математики в объеме средней школы.)
GPA (grade point average) Середній бал/средний балл (в школе, университете)
prerequisite [pri'rekwɪzɪt] Необхідний як передумова/ необходимый как предварительное условие
community college Місцевий (громадський) коледж/ местный [общинный] колледж (готовит специалистов средней квалификации для работы на территории местного сообщества)
Аssociate's degree Ступінь молодшого спеціаліста/ степень младшего специалиста
tuition [tju'ɪʃ(ə)n] Плата за навчання/плата за обучение
major ['meɪdʒə] Спеціалізація/специализация (основной предмет, в котором специализируется студент, выбирается на четвертом курсе, непосредственно перед получением степени бакалавра).
health insurance Медичне страхування/медицинское страхование
room and board Повний пансіон/полный пансион (предоставляется за отдельную плату студенту колледжа или университета. Предполагает проживание в общежитии и питание в столовой общежития.)
curriculum Навчальний план, програма/учебный план, учебная программа
require Вимагати/требовать
approved Схвалений/одобренный; принятый; утверждённый
vary Відрізнятися/отличаться, различаться, варьировать
catering Годити/угождать, потворствовать
art classes Уроки художньої освіти/уроки художественного образования
rudimentary algebra Елементарна алгебра/элементарная алгебра
English proficiency Володіння англійською мовою/владение английским языком
fundamentals Основи/основы (науки)
overlap Частково співпадати/заходить один за другой; частично совпадать
Science Природничі науки/естественные науки
Social sciences Суспільні науки/общественные (социальные) науки
environmental science Енвіроніка/энвироника (наука об окружающей среде)
forensic science Криміналістика/криминалистика
Nutrition Харчування/питание; кормление
Vocational education Професійно-технічне навчання/ профессионально-техническое обучение
Visual arts Образотворчі мистецтва/ изобразительные искусства (включая кино и телевидение)
Performing arts Виконавські види мистецтва/ исполнительские виды искусства (драма, музыка, танцы)
consumer science Наука про споживачів/ потребительская наука (академическая дисциплина, комбинирующая аспекты социологии и естествознания)
Family science Родинознавство/семьеведение
Junior Reserve Officers' Training Corps Служба позавійськової підготовки молодших офіцерів запасу/ служба вневойсковой подготовки младших офицеров запаса
Submit Подавати на розгляд/представлять на рассмотрение
to pursue a degree Вчитися на/учиться на (бакалавра, магистра и т.д.)
part-time Той, що навчається в режимі неповного дня/обучающийся в режиме неполного дня [неполной недели]
living expenses Витрати на утримання/расходы на содержание
annual Щорічний, річний/ ежегодный; годичный, годовой
average Середній/средний

Наши рекомендации