Житомирський державний технологічний університет

Кафедра управління персоналом і економіки праці

Спеціальність: 6.050109 „Управління персоналом і

економіка праці”

Іванов Іван Іванович

Курсова РОБОТА

з навчальної дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”

на тему:

“_____________________________________________________”

Допускається до захисту Науковий керівник

Протокол № __________ к.е.н., доц. Богоявленська Ю.В.

від __________________

Робота захищена з оцінкою

_____________________

Житомир 200_

Додаток В

Перелік

рекомендованих таблиць для проведення аналізу фінансового стану, господарської діяльності підприємства

Таблиця 1

Показники майнового стану підприємства

№ з/п Показники Од. виміру 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р., %
1. Власний капітал тис. грн.        
2. Залучений капітал тис. грн.        
3. Середньорічна вартість основних засобів тис. грн.        
4. Середньорічна вартість оборотних активів тис. грн.        
5. Фондоозброєність тис. грн./ чол.        
6. Дебіторська заборгованість тис. грн        
7. Кредиторська заборгованість тис. грн.        

Таблиця 2

Показники використання виробничого потенціалу

№ з/п Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р., +/–
1. Фондовіддача        
2. Фондомісткість господарської діяльності        
3. Матеріаловіддача        
4. Матеріаломісткість господарської діяльності        
5. Продуктивність праці, тис. грн. / чол.        

Таблиця 3

Показники економічної ефективності
господарської діяльності підприємства

№ з/п Показники Од. виміру 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р.,%
1. Обсяги виробництва продукції тис. грн.        
2. Обсяги реалізації продукції тис. грн.        
3. Доход (виручка) від реалізації продукції тис. грн.        
4. Собівартість реалізованої продукції тис. грн.        
5. Чистий прибуток (збиток) тис. грн.        
6. Рівень рентабельності підприємства %      

Таблиця 4

Показники ліквідності підприємства

№ з/п   Показники Нормат. значення 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р., +/–
Методика розрахунку показників
1. Загальний коефіцієнт покриття >1 Ф.1 (сума ряд 260-270):(ряд 620)
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності >0,5 Ф.1 (сума ряд 150-250):(ряд 620)
  Коефіцієнт незалежної ліквідності >0,5 Ф.1 (сума ряд 130-150+230,240):(ряд 620)
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,2 Ф.1 (сума ряд 220-240):(ряд 620)
4. Частка оборотних активів в загальній сумі активів за планом Ф.1 (ряд 260):(ряд 280)
5. Частка виробничих запасів в оборотних активах >0,5 Ф.1 (сума ряд 100-120):(ряд 260)

Таблиця 5

Показники фінансової стійкості підприємства

№ з/п     Показники Нормат. значен. 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р., +/–  
Методика розрахунку показників
1. Коефіцієнт автономії >0,5 Ф.1 (ряд 380 : ряд 640)  
2. Коефіцієнт фінансової залежності <0,5 Ф.1 (ряд 640 : ряд 380)  
3. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу <0,5 Ф.1 (ряд 480 + ряд 620):(ряд 280)  
4. Коефіцієнт співвідно-шення залученого і власного капіталу <0,1 Ф.1 (ряд 480 + ряд 620):(ряд 380)  
5. Коефіцієнт забезпечення власними коштами >0,1 Ф.1 (ряд 380-ряд 080):(ряд 260)  
6. Коефіцієнт фінансової стабільності >1 Ф. 1 (ряд 380):(ряд 480 + ряд 620)  
                 

Таблиця 6

Склад та структура персоналу підприємства

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р.  
осіб питома вага, % осіб питома вага, % осіб питома вага, % % пунктів структури
Середньоспискова чисельність персоналу   100,0   100,0   100,0    
в т.ч.: – управлінський персонал                  
– виробничий персонал                  
                     

Таблиця 7

Склад та структура персоналу за категоріями

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2008 р.
осіб питома вага, % осіб питома вага, % осіб питома вага, % % пунктів структури  
Середньоспискова чисельність персоналу   100,0   100,0   100,0  
в т.ч.: – керівники                
– спеціалісти                
– службовці                
– виробничий персонал основний допоміжний                
                     

Таблиця 8

Склад та структура персоналу за статтю

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р.
осіб питома вага, % осіб питома вага, % осіб питома вага, % % пунктів структури  
Всього працівників   100,0   100,0   100,0  
з них: – жінки                
– чоловіки                
                     

Таблиця 9

Вікова структура персоналу

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р.
осіб питома вага, % осіб питома вага, % осіб питома вага, % % пунктів структури  
Всього працівників   100,0   100,0   100,0  
з них: до 30 років                
31–45 років                
46–55 років                
старші 56 років                
                     

Таблиця 10

Склад та структура персоналу за освітою

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р.
осіб питома вага, % осіб питома вага, % осіб питома вага, % % пунктів структури  
Всього працівників   100,0   100,0   100,0  
з них: – з вищою освітою                
– з середньою спеціальною і технічною                
– з середньою загальною освітою                

Таблиця 11

Склад та структура персоналу за стажем роботи

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р.
осіб питома вага, % осіб питома вага, % осіб питома вага, % % пунктів структури  
Всього працівників   100,0   100,0   100,0  
з них: 1–5 років                
6–10 років                
11-20 років                
більше 20 років                
                     

.

Таблиця 12

Показники руху персоналу на підприємстві

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р.
+/- %
1. Середньоспискова чисельність персоналу, осіб          
2. Прийнято працівників, осіб          
3. Вибуло працівників, осіб, у тому числі: – за власним бажанням – за порушення дисципліни – по скороченню штатів – з інших причин          
4. Коефіцієнт прийняття кадрів        
5. Коефіцієнт вибуття кадрів        
6. Коефіцієнт плинності кадрів        
7. Коефіцієнт стабільності кадрів        

Таблиця 13

Рівень продуктивності праці на підприємстві

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р., %
Продукція у порівняльних цінах, тис. грн.        
Средньоспискова чисельність штатних працівників, чол.        
Середньорічна чисельність виробничого персоналу, чол.        
Загальна кількість людино-днів, відпрацьованих всіма працівниками        
Загальна кількість людино-годин, відпрацьованих всіма працівниками        
Середньорічна продуктивність праці працівників, тис. грн. / чол.        
Середньорічна продуктивність праці виробничого персоналу, тис. грн. / чол.        
Середньоденна продуктивність праці виробничого персоналу, тис. грн. / чол.        
Середньогодинна продуктивність праці виробничого персоналу, тис. грн. / чол.        

Таблиця 14

Обсяг та структура фонду оплати праці

№ з/п Складові фонду оплати праці 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р.
тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % % пунктів структури  
  Всього фонд оплати праці   100,0   100,0   100,0  
1. Основна заробітна плата                
2. Додаткова заробітна плата                
3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати                

Таблиця 15

Обсяг та структура фонду оплати праці
за категоріями персоналу

№ з/п Категорії персоналу 2006 р. 2007 р. 2008 р. Відхилення 2008 р. до 2006 р.
тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % % пунктів структури  
  Всього фонд оплати праці   100,0   100,0   100,0    
1. Управлінський персонал                
  1.1. в т.ч.: керівники                
1.2. спеціалісти                
1.3. службовці                
2. виробничий персонал                
2.1. в т.ч.: працівники основного виробництва                
2.2. дДопоміжний та обслуговуючий персонал                

Таблиця 16

Співставлення темпів росту продуктивності
та оплати праці на підприємстві

№ з/п Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р.
1. Продуктивність праці, тис. грн. / чол.      
2. Темп росту продуктивності праці, %      
3. Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. грн.      
4. Темп росту середньорічної заробітної плати 1 працівника, %      
5. Співвідношення темпів росту продуктивності праці та заробітної плати      

Богоявленська Ю.В., Сурікова І.А. Методичні вказівки щодо написання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”.– Житомир: ЖДТУ, 2009. – __ с.

Навчальне видання

Богоявленська Юлія Вячеславівна

Сурікова Ірина Анатоліївна

Методичні вказівки

Наши рекомендации