Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

Семінарське заняття

Мета роботи:

1) надати знання щодо господарського комплексу України, його структури і трансформації в ринкових умовах;

2) навчити студентів аналізу структури та її частин на основі статистичного матеріалу;

3) звернути увагу студентів до значення та необхідності інноваційної діяльності промислових підприємств господарського комплексу України.

Для більш комплексного розгляду питань теми та запобіганню дублювання інформації в докладах пропонується об’єднання доповідачів при підготовці докладів за питаннями №1 та 2.

Питання для розкриття

Питання № 1. Порівняти галузеву та територіальну структури господарського комплексу України.

Рекомендації щодо розкриття питання 1.

Пропонується розкриття питання одному студентові з урахуванням матеріалу, викладеному в темах 3 та 4, за наступним планом:

1) навести визначення та склад галузевої структури України;

2) проаналізувати, чи існує залежність між галузевою та територіальною структурами господарського комплексу;

3) визначити територіальну структуру економічних районів України і галузі їхньої спеціалізації (яким економічним районам (областям) відповідають ті чи інші галузі спеціалізації). Навести приклади;

4) проаналізувати які зміни відносно розміщення галузей спеціалізації на території Україні відбулися за часи її незалежності. Мають вони позитивний чи негативний характер для держави в цілому. Навести приклади.

Питання № 2. Порівняти виробничу та невиробничу сфери галузевої структури господарського комплексу України.

Рекомендації щодо розкриття питання 2.

Пропонується розкриття питання одному студентові за наступним планом:

1) навести галузі, що утворюють виробничу та невиробничу сфери галузевої структури господарського комплексу України;

2) визначити сучасну галузеву структуру (склад і пропорції розвитку галузей) господарського комплексу України та охарактеризувати її на основі статистичних даних;

3) проаналізувати зміни галузевої структури господарчого комплексу України за останні 5 років та порівняти його з такими ж даними за часи існування України в складі СРСР на основі статистичного матеріалу;

4) порівняти галузеві структури господарських комплексів України та економічно розвинутих країн світу на основі сучасних статистичних даних.

Питання № 3. Валовий внутрішній продукт (ВВП), як показник ефективності розвитку продуктивних сил і національної економіки.

Рекомендації щодо розкриття питання 3.

Пропонується розкриття питання одному студентові за наступним планом:

1) дати визначення показнику ВВП.

2) перелічити товари й послуги, а також умови, за якими вони входять до складу ВВП;

3) Навести значення ВВП України та країн – лідерів світової економіки за останній рік.

Питання № 4. Економічні цикли Н. Д. Кондратєва.

Рекомендації щодо розкриття питання 4.

Пропонується розкриття питання одному студентові за наступним планом:

1) дати коротку біографічну довідку про життя та праці російського економіста та статиста Н. Д. Кондратєва;

2) висвітити суть теорії «Великих циклів Кондратєва»;

3) виявити сучасне положення України, економічно розвинутих держав та світової економіки за теорією «Великих циклів Кондратєва».

Питання № 5. Загальна характеристика промисловості України.

Рекомендації щодо розкриття питання 5.

Пропонується розкриття питання одному студентові за наступним планом:

1) дати визначення промисловості та її галузевої структури;

2) охарактеризувати галузеву структуру промисловості на основі статистичних даних за останні 5 років та порівняти її зі станом на момент входження України до СРСР;

3) порівняти галузеві структури промисловості України та економічно розвинутих держав світу;

4) розглянути напрями «Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки», яку було схвалено 28.07.2003 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1174.

Питання № 6. Інноваційна діяльність промислових підприємств господарського комплексу України.

Рекомендації щодо розкриття питання 6.

Пропонується розкриття питання двом студентам за наступним планом:

1) дати визначення поняттям «інновації» та «інноваційна діяльність»;

2) охарактеризувати значення інноваційної діяльності промислових підприємств для галузей господарчого комплексу;

3) охарактеризувати роль науки і техніки в удосконалення розвитку і розміщенні продуктивних сил;

4) привести приклади науково-технічного прогресу, що набули масштабного значення як для промисловості, так і для суспільного життя;

5) привести конкретні приклади інноваційної діяльності окремих підприємств України та проаналізувати результати цієї роботи.

Практичне завдання 7.1

На основі даних Державного комітету статистики України про обсяги випуску продукції за 2006-2007 рр. проаналізувати галузеву структуру промисловості. Для цього необхідно визначити:

1) питому вагу галузей промисловості в загальному обсязі промисловості;

2) темп зростання й темп приросту;

3) абсолютне відхилення за аналізований період.

Отримані результати представити в таблиці. Зробити обґрунтовані висновки.

Таблиця 7.1

Вихідні дані для аналізу галузевої структури промисловості України

Галузі промисловості Обсяг випуску продукції, млн. грн.
2006 рік 2007 рік
Промисловість 551729,0 599113,0
Добувна промисловість 45077,4 50924,0
Переробна промисловість 405466,3 459424,7
з неї    
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 85822,0 85595,6
легка промисловість 6127,7 5450,8
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 4454,6 4157,2
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 13490,6 11256,5
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 43895,5 49135,4
хімічна та нафтохімічна промисловість 35249,7 38115,2
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 18351,5 24514,0
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 120660,5 147934,1
машинобудування 68730,6 86353,4
інші галузі 8683,6 6912,5
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 101185,3 88764,3

Методичні рекомендації щодо виконання практичного завдання 7.1:

Питома вага (ПВа) або частка показника аі в показнику Аі визначається таким чином:

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах - student2.ru (7.1)

Темпи зростання (ТЗ) і темпи приросту (ТП) визначаються за наступною формулою:

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах - student2.ru Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах - student2.ru (7.2)

де Пі, Пі-1 – величини показників, які аналізуються, відповідно, за даний і попередній роки.

Абсолютне відхилення (АВ) розраховується за формулою:

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах - student2.ru (7.3)

На основі зазначених показників динаміки, що наведені вище, робляться висновки щодо зміни (збільшення, зменшення чи на тому ж рівні) показника в даному році в порівнянні з попереднім роком.

Наши рекомендации