Використання бензомоторних пилок.

Вихідними даними для розрахунку потреби бензопилок у роботі для кожного виду робіт (табл3.3.) є потрібна кількість пилко-змін та календарний час їх виконання в днях. Кількість пилко-змін виписується з табл. 2.1 (графа 7). Календарний час і кількість робочих днів встановлюються у відповідності з лісівничими вимогами сезону проведення окремих видів робіт. Як правило, освітлення і прочищення проводять влітку, а інші рубання - взимку.

Календарний графік використання робітників (табл.3.3.) складається в розрізі окремих позицій виробничої програми (графа 1) і термінів виконання робіт згідно агротехнічних і лісівничих вимог (графа 3).

Загальна потреба в людино-днях (графа 4) для виконання кожного виду робіт заноситься з табл.2.1 (графа 9), а відтак розподіляється по місяцях виконання робіт.

Таблиця 3.3.

План використання бензопилок.

Види рубань Обсяг робіт., куб. м Потрібна кількість пилко-змін Календарне виконання робіт, Потрібна кількість бензопилок, шт.
Освітлення і очищення _ _ _ _
Проріджування 60(грудень- лютий)
Прохідні рубання 60(грудень-лютий)
Санітарні рубання 60(грудень-лютий)
Разом
Резервна кількість (50%)      
Всього
                     

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

Витрати на ведення лісового господарства покриваються за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів підприємства (власних коштів) та з державного бюджету. З державного бюджету фінансуються, в першу чергу, витрати на природоохоронні заходи (лісокультурні роботи у державному лісовому фонді, охорона лісу від пожеж, боротьба зі шкідниками та хворобами лісу, створення захисних насаджень тощо). Всі інші роботи фінансуються за рахунок власних коштів.

В курсовому проекті розраховується тільки суму надходжень від реалізації лісопродукції від рубань, пов'язаних з веденням лісового господарства (табл..4.1.).

Гуртові (оптові) ціни на лісопродукцію є вільними. Вони встановлюються підприємством лісового господарства з урахуванням кон'юнктури ринку залежно від трьох видів франко:

- франко - верхній склад;

- франко - нижній склад;

- франко - кордон (при реалізації лісопродукції на експорт).

Ціна реалізації лісопродукції включає: виробничу собівартість (С), адміністративні витрати (А), витрати на збут лісопродукції (Вз), суму прибутку (П) і податок на додану вартість (ПДВ). Таким чином ціна визначається за формулою:

Ц=С+П (4)

Ц = 3873050 - 3306942 =566108

Для встановлення рентабельності лісопродукції керуються формулою

Р= Використання бензомоторних пилок. - student2.ru (5)

Р =566108/3306942х100% = 17,1%

Нормативний прибуток у ціні повинен забезпечувати розширене відтворення основних виробничих фондів, розвиток соціальної сфери, стягнення податків та інших платежів.

Для спрощення розрахунків можна прийняти фактичну ціну знеособленого кубічного метра деревини на базовому підприємстві на період складання курсового проекту і весь дохід від реалізації лісопродукції спрямувати на фінансування лісового господарства.

Таблиця 4.1.

Розрахунок вартості лісоматеріалів призначених для реалізації

Види рубань Загальна маса, куб. м. Об’єм ліквідної дер. Середня відпускна ціна, грн./м Сума реалізації , грн
1.Освітлення і прочищення , всього В т.ч .- ділова -дрова   2. Проріджування,в т.ч. – ділова - дрова 3.Прохідні рубання , всього В т.ч. – ділова - дрова 4.Санітарні рубання В т.ч. – ділова - дрова   Всього   -             -                                              

Власні кошти - це частина доходу від реалізації лісопродукції від усіх видів рубань, пов'язаних з веденням лісового господарства, і рубок головного користування, реалізації на сторону насіння і садивного матеріалу, надання на сторону послуг та інше. Чим більше підприємство мобілізує власних коштів, тим, відповідно, менше потрібно асигнувань з бюджету.

Таблиця 4.2.

Джерела покриття витрат

Джерела фінансування витрат Сума, тис.грн Структура, %
1.Асигнування з держбюджету - -
2.Власні кошти
Загальна сума витрат 100,0

Загальна сума витрат у цю таблицю заноситься із зведеного кошторису (табл. 2.6.), а сума надходжень від реалізації лісопродукції (власні кошти) - з табл.4.1. Дефіцит коштів покривається за рахунок державних бюджетних асигнувань.

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В цьому завершальному розділі курсового проекту наводимо результати лісогосподарської діяльності підприємства. На підставі проведених у попередній розділах розрахунків заповнюємо підсумкову табл. 5.1. основних середньорічних оціночних показників лісогосподарської діяльності підприємства на плановий рік.

Таблиця 5.1.

Основні показники лг діяльності

Показники Одиниця виміру Величина показників
1.Обсяг рубок всього в т.ч. а)освітлення і прочищення б) проріджування в) прохідні г) санітарні 3. Собівартість заготівлі 1 куб. м. а)освітлення і прочищення б) проріджування в) прохідні г) санітарні 4. Посадка лісу 5. Сприяння природному поновленню 6. Витрати на ведення лісового господарства 7. Власні кошти від реалізації 8. Фонд заробітної плати всього в т.ч. робітників 9. Чисельність працюючих всього в т.ч. робітників 10. Виробіток на одного працюючого 11. Середньорічна заробітна плата - одного працюючого - одного робітника   тис.куб.м. тис.куб.м. тис.куб.м. тис.куб.м.   грн. грн. грн. грн. га га грн. грн. грн. грн. чол. чол. грн. грн. грн. грн.   3,4 3,6 3,7 5,1   118,02 99,46 51,15 49,90  

Висновок

Аналізуючи показники лісогосподарської діяльності студент повинен запропонувати заходи щодо підвищення ефективності виробництва.

Література

1. Методичні рекомендації формування собівартості продукції , робіт , послуг на підприємствах лг України від 8.12.2002 № 146.

2. Норми виробітку та норми витрат пального, нормативи трудових та грошових витрат на лісозахисні протипожежні роботи для всіх лісорослинних зон. Київ, 1994.

3. Осмола М.Х. Лісові культури, лісові розсадники. Київ.1995

4. СвириденкоВ.С., Швиденько А.І. Лісівництво. Київ.1995

5. Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу. Львів. 1996

6. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Київ.2001.

Розрахунок витрат праці та заробітної плати

Найменування робіт та операцій ООди ниці ви міру Обсяг робіт Норма виробітку на Потрібна кількість   Тариф на ставка ,грн.. Заробітна плата, грн.. Від Рахуван ня на соц. Потре би
      м/зм к/дн л/дн м/зм к/дн л/дн   основна   додаткова разом  
1. Рубання пов’язані з веденням лісового господарства
1.1 Доглядові рубання                        
а) освітлення і прочищення м3                        
заготівля в ручну                          
дров скл. М3       2,81       79,2        
хворосту         8,48       79,2        
хворост від прорідження                        
Разом   Х Х Х Х       Х        
б) проріджування м3                        
-вручну скл. м3 -бензопилами       9,36       79,2        
ділової м3   27,84   13,92       136,2        
дров м3   31,38   15,69       136,2        
Разом   Х Х Х Х       Х        
в) прохідні рубання м3                        
Заготівля бензопилами                        
ділової м3   32,02   16,01       136,2        
дров     38,8   19,4       136,2        
Разом   Х Х Х Х       Х        
                         
                   
1.2 Санітарні рубання вибіркові м3                        
Заготівля бензопилами                        
Ділової м3   34,40   17,2       136,2        
Дров     38,22   19,11       136,2        
Разом   х Х Х Х       Х        
Всього на рубання     Х Х Х       Х        
2. Допоміжні лісогосподарські роботи
2.1 Відведення лісосік під:                        
а) освітлення і прочищення                        
промір візирів м             89,12        
Прорубка візирів м             89,12        
  Виготовлення і установлення діляночних стовпів     шт.         11,1           89,12        
Разом   Х Х Х Х       Х        
б) проріджування:                          
промір візирів м             89,12        
Прорубка візирів м             89,12        
Вибірковий перелік дерев га.       3,4       79,2        
Виготовлення і установлення діляночних стовпів шт.       11,1       89,12        
Разом   Х Х Х Х       Х        
в) прохідні рубання                          
промір візирів м             89,12        
Прорубка візирів м             89,12        
Вибірковий перелік дерев га.       3,4       79,2        
                     
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Виготовлення і установлення діляночних стовпів шт.       11,1       89,12        
Разом   Х Х Х Х       Х        
г) санітарні рубання вибіркові:                        
промір візирів м             89,12        
прорубка візирів м             89,12        
вибірковий перелік дерев га.       3,4       79,2        
виготовлення і установлення діляночних стовпів шт.       11,1       89,12        
Разом   Х Х Х Х       Х        
2.2 Трелювання деревини на верхні склади м3                        
    24,6 17,9 24,6 17,9       79,2 79,2        
Разом     х           х        
Всього на допоміжних роботах Х Х Х Х       Х        
3.Лісокультурні роботи.
3.1.Штучне лісовідновлення:                        
обробіток грунту трактором ЛХТ-55 (V розр ) га.   3,8   3,8       116,88        
                     
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
підвезення садивного матеріалу кіньми (L=5км) тис.шт.     14.5 14,5       79,2        
садіння лісових культур:                        
а)механізованим способом(МТЗ-82) га.   3,4   0,85       110,44        
догляд за лісокультурами:                        
а)механізований в міжряддях(МТЗ-82) га.       6,8       91,12        
Разом х               х        
3.2.Сприяння природному поновленню лісу: м             71,36        
мінералізація грунту м                        
Всього на лісокультурні роботи х Х   х х       Х        
 
4.Охорона лісу від пожеж (влаштування мінералізованих смуг, догляд за ними та влаштування протипожежних розривів тракторами) – 3% від п.1
Всього на охорону лісу від пожеж   Х   Х   …..   …. Х        
5. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу (лісопатологічне обстеження, грунтові розкопки й винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб) – 2% від п.1
Всього на боротьбу зі шкідниками   Х Х Х Х ….   …… Х        
Всього по лісовому господартву х Х Х Х Х       Х        
                                               

Наши рекомендации