Правило використання ресурсів фірмою

Фірма, що максимізує прибуток, повинна вводити в дію додаткові одиниці змінних факторів (L, К) до того моменту, поки гранична доходність від використання ресурсу не буде дорівнювати граничним витратам на ресурс:

МRР=МRС,

де МRР — граничний дохід від використання додаткової одиниці ресурсу; МRС — граничні витрати, що необхідні для використання додаткової одиниці ресурсу.

Крива попиту фірми на ресурс

У графічному вигляді попит на фактори виробництва має вигляд спадної кривої з від'ємним нахилом (рис.1):

Q — кількість ресурсу; Р — ціна ресурсу; МRС співпадає з S — пропозицією ресурсу; МRР співпадає з D — попитом на ресурси.

Правило використання ресурсів фірмою - student2.ru

Рис. 1. Попит на фактори виробництва в умовах досконалої конкуренції

Крива попиту на фактори виробництва показує зміну обсягу факторів виробництва, необхідних фірмі при зміні цін на ці фактори. Вона співпадає з кривою граничної доходності виробничого ресурсу, тому що:

– в умовах досконалої конкуренції ціни на продукт (Р) дорівнюють граничному доходу(МR);

– граничні витрати на виробничі ресурси (МRС) дорівнюють їх ціні (Р).

Еластичність попиту на фактори виробництва

Реакцію попиту на фактори виробництва щодо зміни ціни визначають такі чинники:

1. Еластичність попиту за ціною на кінцеву продукцію галузі

Оскільки попит на фактори виробництва є похідним від попиту на продукцію даного фактора, то підвищення цін на кінцевий продукт зменшує на нього попит і відповідно зменшує попит на ресурси, що необхідні для його виробництва. Чим більш еластичний попит на кінцеву продукцію, тим більш еластичний попит на фактори виробництва даної продукції.

2. Технологічна можливість заміщення одного виду ресурсу іншим

Заміщення ресурсів може бути:

а) прямим, коли замінюється один вид ресурсу іншим (бензин у двигунах внутрішнього згоряння можна замінити газовою сумішшю);

б) технологічним, коли з заміною технології відбувається заощадження певного ресурсу.

Еластичність попиту на фактори виробництва буде високою, якщо при підвищенні цін на них існує можливість його заміни.

3. Частка фактору виробництва певного виду у загальних витратах фірми

Еластичність попиту на фактор виробництва тим більша, чим більша його частка у загальних витратах фірми.

4. Термін використання фактору виробництва

Попит у довгостроковому періоді більш еластичний, ніж у короткостроковому. Тому що за великий період часу фірма має більше можливостей заміни ресурсів.

Закон пропозиції

Пропозиція — це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути туди доставлена. Вона визначається виробництвом, але не тотожна йому. Є випадки, коли і в урожайний рік «дари» сільського господарства відсутні на полицях магазинів. Закон пропозиції стверджує: чим вища ціна на товар, тим більша пропозиція товару, і навпаки. Отже, встановлюється прямо пропорційна залежність між ціною і величиною пропозиції. Звичайно, для виробника більш прибутковим є пропонувати товар за вищими цінами (за умови, що високі ціни гарантовано тривалі).

Основні поняття, пов'язані з пропозицією, певною мірою аналогічні поняттям, пов’язаним з попитом. Так, аналогічно до попиту ринкову пропозицію формує пропозиція благ окремими фірмами. Пропозиція окремої фірми визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні обсяги блага. Тому пропозиція аналогічно до попиту також характеризується набором обсягів певного блага, які виробники (постачальники) бажають та можуть продати на ринку, і відповідних цін.

Об’єктивні
Економічні Соціальні Демографічні
Рівень технологічної досконалості виробництва Професійно-кваліфікаційний склад робочої сили Масштаби і характер залучення у виробництво і вивільнення робочої сили
Здешевлення та заміна компонентів (факторів) виробництва Суспільна престижність підприємництва Розподіл працездатного населення за територіями
Організаційно-інфраструктурне забезпечення сфери обігу Розміри і активність класу підприємств, їхня економічна самостійність
Державне стимулювання ринкової конкуренції, переміщення капіталів Рівень культури і спеціальної освіти учасників виробництва

Ринкова пропозиція блага складається із суми обсягів блага, які окремі фірми можуть та хочуть запропонувати до продажу за кожної конкретної ціни.

Функція пропозиції — залежність обсягу пропозиції блага від його ціни.

Крива пропозиції — графічне відображення функції пропозиції.

На графіку крива пропозиції позначена буквою S (англ. suplly) і прямує знизу вгору, зліва направо.

Рух по кривій пропозиції (рис. 1) ілюструє прямо пропорційну залежність між зміною в ціні і зміною у величині пропозиції. Отже, зміна ціни на товар веде до зміни величини попиту на нього або до зміни величини пропозиції товару. Ринкова ціна показує, де саме ми перебуваємо на кривих попиту чи пропозиції

Закон пропозиції: із зростанням цін виробники пропонують більше товарів, а із їх зниженням — менше.

Ринкова ціна

Правило використання ресурсів фірмою - student2.ru P

 
  Правило використання ресурсів фірмою - student2.ru

Правило використання ресурсів фірмою - student2.ru Кількість товарів Q

Рис. 1. Крива пропозиції

Суб’єктивні
Психолого-традиційні Естетичні Природно-кліматичні
Зміни уподобань та смаків споживача. Місцеві традиції та принципи виховання Зміни у моді Клімат
Здешевлення та заміна компонентів (факторів) виробництва Розвиток промислового дизайну Рельєф та місцезнаходження
Особливості релігійного впливу на повсякденне споживання Флора і фауна

Важливого значення набуває не тільки ціна, але і нецінові фактори:реклама, умови продажу, можливість покупки товару на виплат, наявність чи відсутність гарантійного ремонту та ін.

18. Ринкова пропозиція

Пропозиція показує кількість товарів і послуг, яка є у продажу за певною ціною.

Пропозиція виражає результати господарської діяльності (виробництва), що набувають товарного вигляду і можуть бути доставлені на ринок в певному обсязі та в певний час.

Коливання пропозиції зумовлюється багатьма чинниками. Класифікація їх дозволяє не тільки проаналізувати причини змін ринкової кон’юнктури, що відбулися, а й передбачити можливі зміни залежно від пануючих тенденцій. Систематизація чинників створює теоретичні передумови свідомого управління динамікою пропозиції і широко використовується в сучасній практиці маркетингу на мікроекономічному рівні.

Чинники пропозиції поділяються на об’єктивні і суб’єктивні.

Закон пропозиції

Пропозиція стосується економічної діяльності виробників, тобто основних суб’єктів конкурентної боротьби. Процесом-причиною закону пропозиції виступає ціна: вона може знижуватись або зростати. Цей процес тісно пов’язаний з певною масою товарів та послуг, що пропонується споживачам.

Наши рекомендации