Програма навчальної дисципліни. Методичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Методичні рекомендації

Із навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

для індивідуальної, самостійної роботи

Та виконання контрольних завдань

Студентам заочної форми навчання

для галузі знань 1401 „Сфера обслуговування”

напряму підготовки 140101 “Готельно-ресторанна справа”

спеціальності 7.14010101 “Готельна і ресторанна справа”

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри менеджменту та комерційної діяльності протокол № 2 від 09.09.2013 р.
 
Зав. кафедри_____д.е.н., доц. Гнаткович О.Д.  

ЛЬВІВ 2013

Вступ

Зберегти міцні ринкові позиції підприємства в умовах нестійкої кон'юнктури та жорсткої конкуренції можна, лише спираючись на раціональну систему організації та управління проектами. Успіх у справах менеджерам забезпечують глибокі професійні знання, які дозволяють всебічно оцінити поточний стан речей та зробити точні прогнози на майбутнє, а також вміння працювати з людьми, вести їх за собою, керувати, і водночас підпорядковуватися обставинам і тим, хто за своїм службовим становищем, знаннями та компетенцією вищою за них.

Метою дисципліни «Управління проектами» є надання студентам знань з основ управління проектами і навчання методиці складання, планування та аналізу проектів. За допомогою цього модулю студент має опанувати методологію, необхідну для успішного управління проектами, а також набуття навичок впровадження проектних рішень у практичну діяльність.

Завданням курсу є: розробка і обґрунтування поняття управління проекту; визначення цілей проекту; оцінка ефективності проекту з урахуванням фактора ризику і невизначеності; розробка кошторису і бюджету проекту. Предметом – є процеси, функції, задачі і методи управління проектами.

Дисципліна «Управління проектами» має розкрити майбутнім фахівцям ефективну методологію вирішення завдань організації управління проектами, як процесами здійснення підприємницьких ідей, бізнес-програм, змін вихідного становища будь-якої виробничої системи, пов’язаних з інвестуванням.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:

розробити й обґрунтувати концепцію проекту;

оцінювати ефективність проекту з урахуванням факторів ризику й невизначеності;

використовувати техніко-економічне обґрунтування проекту й розробляти бізнес-план проекту;

здійснювати системне планування проекту на всіх фазах його життєвого циклу;

розробляти кошторис і бюджет проекту;

знаходити виконання проекту шляхом проведення тендерів, конкурсів, торгів;

підготовлювати й укладати контракти на постачання, організовувати оптимальну процедуру закупок і постачання;

організовувати реалізацію проекту, підбирати для цього ефективну «команду» управління проектом;

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Основи управління проектами. Управління основними областями знань проектів

Тема 1. Управління проектами в системі менеджменту туристичної та готельної організації

Тема 2. Обгрунтування проекту в туризмі та готельному господарстві

Тема 3. Планування проекту в туризмі та готельному господарстві

Тема 4. Управління часом виконання проекту в туризмі та готельному господарстві

Тема 5. Планування ресурсного забезпечення проекту в туризмі та готельному господарстві

Тема 6. Контролювання виконання проекту в туризмі та готельному господарстві

Тема 7. Управління ризиками проектів в туризмі та готельному господарстві

Тема 8. Управління якістю проекту в туризмі та готельному господарстві

Тема 9. Управління персоналом в проектах в туризмі та готельному господарстві

  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

    Назви змістовних модулів і тем     Кількість годин  
Денна форма Заочна форма
усього л с пр Інд, с.р. усього л с пр Інд, с.р.
Модуль 1 Основи управління проектами. Управління основними областями знань проектів
Тема 1: Управління проектами в системі менеджменту туристичної та готельної організації   - - -
Тема 2: Обгрунтування проекту в туризмі та готельному господарстві   - - - -
Тема 3: Планування проекту в туризмі та готельному господарстві   - -
Тема 4: Управління часом виконання проекту в туризмі та готельному господарстві   - - - - -
Тема 5: Планування ресурсного забезпечення проекту в туризмі та готельному господарстві   - - - -
Тема 6: Контролювання виконання проекту в туризмі та готельному господарстві - - -
Тема 7: Управління ризиками проектів в туризмі та готельному господарстві - - - -
Тема 8: Управління якістю проекту в туризмі та готельному господарстві   - - - -
Тема 9: Управління персоналом в проектах в туризмі та готельному господарстві   - - -
ВСЬОГО ГОДИН -
                       

Теми практичних занять

(для заочної форми навчання)

  № п/п   Назви тем   Кількість годин  
 
Планування проекту в туризмі та готельному господарстві    
Всього  

Самостійна робота

(для заочної форми навчання)

№ п/п   Назви тем   Кількість годин  
Управління проектами в системі менеджменту туристичної та готельної організації
Обгрунтування проекту в туризмі та готельному господарстві  
Планування проекту в туризмі та готельному господарстві
Управління часом виконання проекту в туризмі та готельному господарстві
Планування ресурсного забезпечення проекту в туризмі та готельному господарстві
Контролювання виконання проекту в туризмі та готельному господарстві
Управління ризиками проектів в туризмі та готельному господарстві
Управління якістю проекту в туризмі та готельному господарстві  
Управління персоналом в проектах в туризмі та готельному господарстві  
Всього

Методи навчання

Навчальний курс орієнтований на впровадження активної методики навчання. З цією метою використовується повний комплекс основних методів навчання: словесний, наочний і практичний.

Словесний метод навчання акцентує увагу на такій інформації, яка найповніше розкриває сутність предмету. Для цього використовується послідовний виклад матеріалу, від простого до складного.

Практичний метод зводиться до того, що після кожної теми студентам подаються терміни і поняття, які пропонується знайти і виписати у словник; запитання для самоконтролю, що виносяться на колективне обговорення; теми рефератів, тести.

Наочний метод полягає у використанні кодосхем, таблиць, відео матеріалів, інших форм унаочнення.

Наши рекомендации