Перелік рекомендованих тем курсових робіт з дисципліни

«Управління інноваціями»

1 Оптимізація діяльності підприємства на основі впровадження інновацій

2 Специфіка організації інноваційних процесів сучасної фірми.

3 Управління інноваційною активністю підприємства.

4 Управління інноваційною діяльністю підприємства.

5 Управління інноваційним розвитком підприємства.

6 Управління інноваційним потенціалом підприємства.

7 Управління інноваційними процесами на підприємстві.

8 Дослідження інноваційного менеджменту на підприємстві та шляхи його розвитку.

9 Дослідження результатів інноваційної діяльності підприємства.

10 Планування інноваційної діяльності підприємства.

11 Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.

12 Оцінка інноваційної привабливості підприємства.

13 Управління інвестиційним забезпеченням інноваційної діяльності підприємства.

14 Розроблення стратегії розвитку інноваційної діяльності підприємства.

15 Стратегічне планування як метод реалізації інноваційної стратегії.

16 Формування інноваційної культури в організації.

17 Мотивація інноваційної діяльності підприємства.

18 Управління ризиками в інноваційній діяльності підприємства.

19 Дослідження інноваційної діяльності підприємства.

20 Дослідження інноваційного потенціалу підприємства.

21 Дослідження функції планування в інноваційному менеджменті.

22 Дослідження функції мотивації в інноваційному менеджменті.

23 Дослідження функції організації в інноваційному менеджменті.

24 Дослідження функції контролю в інноваційному менеджменті.

25 Дослідження процесу реалізації нововведень на підприємстві.

26 Дослідження ризиків в інноваційній діяльності підприємства.

27 Дослідження ролі маркетингу в інноваційній діяльності підприємства.

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ:

Вступ

1 Загальна характеристика об’єкту дослідження (підприємства)

1.1 Організаційно-правова форма діяльності, характеристика продукції (робіт, послуг)

1.2 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

1.3 Аналіз та оцінка маркетингового зовнішнього середовища (з використанням методів стратегічного аналізу)

1.3.1 Аналіз мікросередовища

1.3.2 Аналіз макросередовища

1.4 …..

2 Теоретико - методичні аспекти (обраної теми (предмету дослідження))

2.1

2.2

2.3

2.4

3 Аналіз (обраної теми) на об’єкті дослідження та розробка заходів (рекомендацій та пропозицій) щодо вдосконалення предмету дослідження (обраної теми) на підприємстві

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

Структура записки (обсяг окремих розділів) залежить від особливостей курсової роботи і виконавця, але загалом формується з додержанням таких умов:

— кількість сторінок у записці в цілому - 40-50;

— кількість сторінок в окремих розділах не регламентується, але має відповідати вимогам достатньої інформативності та обґрунтованості рішень і висновків, тобто потрібен аналіз всіх аспектів проблеми, що досліджується, обґрунтування та аргументація рекомендацій та пропозицій, посилання на всі джерела інформації і вихідні дані;

— найбільш вагомими за значущістю і, відповідно, масштабними за обсягом є загальна характеристика підприємства та теоретична частина.

— якщо викладення пропозицій чи аналіз стану об'єкта дослідження вимагають громіздких розрахунків, що занадто збільшують обсяг окремих розділів записки, то доцільно внести такі матеріали в додатки.

У вступі подається загальна характеристика проблеми, що є основою предмету дослідження, її місце серед найважливіших питань сучасного маркетингу, менеджменту, економіки і підприємництва. Обґрунтовується актуальність теми, рівень її теоретичного і практичного опрацювання, значення для вирішення практичних проблем управління на підприємствах, формулюються предмет дослідження, аргументується вибір об’єкту, а також характеризується структура роботи. Визначається мета та основні задачі курсової роботи.

Перший розділ – характеристика об’єкту дослідженнямає спільні риси для всіх тем курсових робіт незалежно від їх особливостей і передбачає такі обов'язкові елементи:

- історія створення підприємства, характеристика продукції (робіт, послуг);

- динаміка результатів господарської і підприємницької діяльності за порівнювальні періоди, ресурсні характеристики;

- дослідження зовнішнього середовища за групами факторів для визначення його чинників на стан і перспективи потенціалу досліджуваного об'єкта: мікросередовище – дослідження споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, контактних аудиторій; макросередовище – дослідження економічних, техніко-технологічних, політичних, правових, міжнародних, культурних та природних факторів впливу на підприємство з використанням методів стратегічного аналізу.

Теоретична частина - містить огляд сучасного стану теорії і практичної реалізації проблем управління інноваціями, що є предметом дослідження. Теоретична частина розробляється на основі критичного огляду спеціальної літератури, нормативно-законодавчої документації, фінансово-статистичної інформації, досвіду розвинених макро- і мікроекономічних об'єктів. У теоретичній частині відображається вміння студента використовувати набуті теоретичні знання, працювати з літературою, творчо оцінювати різні теоретичні підходи, точки зору та давати їм аргументовану оцінку.

Аналітична частина(аналіз обраної теми на підприємстві) повинна містити поглиблений аналіз інформації, пов’язаної з досліджуваною проблемою для виявлення та оцінки можливих пропозицій та резервів підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Методологія проведення аналізу базується на теоретичних знаннях і навичках отриманих студентами при вивченні дисциплін: теорія економічного аналізу, економіка, статистика, а також на використанні довідково-методичної літератури. Форма подання аналітичного матеріалу може бути довільною (графічна, таблична, у вигляді блок-схеми, та ін.), але з обов'язковою відповідністю моделі, що розроблена в теоретичній частині.

Вихідними даними для аналізу є зібрана економічна та статистична інформація про діяльність підприємства в конкретній сфері економіки, організації і планування виробництва, проводяться необхідні розрахунки, узагальнення отриманих результатів і отримання обґрунтованих висновків. Для отримання більш достовірних і обґрунтованих результатів і висновків аналіз повинен проводитися по даних за декілька років (3-5 років).

В ході написання курсової роботи і зокрема аналітичної частини обов’язково слід користуватися науковими методами пізнання, тобто застосовувати сучасну методологію, яка допоможе отримати достовірні факти, обґрунтувати ті чи інші процеси та явища, зробити конкретні висновки. В процесі аналізу слід обов’язково використовувати аналітичні інструменти: формули, графіки, матриці, таблиці, рисунки, діаграми, анкетування тощо.

Аналітична частина закінчується висновками, де в стислій формі наводяться результати аналізу і формулюються слабкі сторони, на основі яких формулюються проблеми, вирішення яких буде метою наступної частини курсової роботи.

Третій розділтакож включає матеріали по розробці, обґрунтуванню та оцінці рекомендацій та пропозицій, спрямованих на вирішення проблеми, обумовленої темою курсової роботи на конкретному об'єкті підприємницької діяльності. Цей розділ передбачає творчий пошук, обґрунтування кращого варіанту вирішення проблемної ситуації. На основі виявлених недоліків студент повинен запропонувати нетрадиційні підходи усунення проблеми, можливість адаптації зарубіжного досвіду до практики діяльності вітчизняних підприємств тощо.

Висновки- стосуються курсової роботи в цілому і повинні охоплювати всі попередні розділи. Включають короткий опис основних результатів дослідження, можливостей їх впровадження в практику вітчизняних підприємств.

Наши рекомендации