Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання

Лекції для студентів-заочників проводиться за загально академічними правилами відповідно до планів та графіків екзаменаційних сесій. Поряд із загальними вимогами щодо якості фахової підготовки студентів, однаковими для всіх форм навчання, специфіка викладання курсу для студентів-заочників обумовлює наступну організацію навчального процесу і кінцеву оцінку знань за складовими: 1) відвідування лекцій під час ; 2) виконання контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є засвоєння набутих в процесі навчання знань і вміння їх використовувати для викладання матеріалу по вказаних проблемах. Питання контрольних робіт сформовані згідно з навчальним планом і програмою по курсу “Фінанси”. Контрольна робота складається з трьох питань.

Для написання контрольної роботи слід, перед усім, ознайомитися з матеріалом по визначеній темі, викладеним в підручниках, навчальних посібниках, монографіях та інших наукових фахових виданнях. При посиланні на літературні джерела з використанням цитат, формул або іншої інформації, треба зазначати джерело цієї інформації.

Обов’язковою вимогою до написання контрольної роботи є застосування при викладенні матеріалу даних статистичної звітності або будь-якої іншої інформації, яка характеризує сучасний стан розвитку процесів, що описуються.

Робота має бути охайно оформлена: написана або чорнилами одного кольору розбірливим почерком, або надрукована на одній стороні аркуша паперу стандартного формату. Усі сторінки мають бути пронумеровані і скріплені. На останній сторінці студент ставить дату закінчення роботи та власний підпис. Для визначення варіанту контрольної роботи використовується таблиця , в якій наведено номери завдань відповідно до останньої цифри номеру залікової книжки.

В кінці роботи наводиться загальний список використаної літератури, оформлений згідно з стандартними вимогами.

Варіанти і план контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Форма закріплення варіанта – літера прізвища та рік навчання відповідає номеру теми

методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання - student2.ru

Варіант 1

1. Сутність та значення фінансів.

2. Характеристика основних форм оподаткування в Україні.

3. Основні напрямки фінансової політики та її завдання.

Варіант 2

1. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і економічна характеристика.

2. Проблеми міжбюджетних стосунків в Україні.

3. Характеристика ринку цінних паперів.

Варіант 3

1. Сутність та значення державного бюджету.

2. Сутність фондового ринку та його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

3. Характеристика прямих і непрямих податків і їх вплив на розподільні відносини.

Варіант 4

1. Характеристика бюджетної системи та бюджетного устрою України.

2. Економічна необхідність і роль страхування у забезпеченні безперервності виробництва.

3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту, їх завдання.

Варіант 5

1. Бюджетний дефіцит. Поняття, види, причини виникнення та наслідки.

2. Основні напрями та етапи податкового реформування в Україні.

3. Економічний зміст прибутку, його формування, розподіл та використання.

Варіант 6

1. Концепції побудови бюджетної політики, їх суть та особливості застосування.

2. Характеристика сучасних тенденції розвитку ринку цінних паперів.

3. Фінансове планування: сутність, методи, завдання.

Варіант 7

1. Прибуткове оподаткування населення, його фіскальна та регулююча функції.

2. Порядок планування, розгляду, прийняття державного та місцевих бюджетів.

3. Інтереси суб’єктів фінансових відносин, їх природна неузгодженість та шляхи гармонізації.

Варіант 8

1. Бюджетні права учасників бюджетного процесу в Україні.

2. Джерела фінансування бюджетного дефіциту та шляхи його зменшення.

3. Характеристика власних та залучених коштів підприємств, їх структура. Фінансовий леверидж.

Варіант 9

1. Сутність фінансового менеджменту, його принципи, завдання, об’єкти та суб’єкти.

2. Оподаткування прибутку підприємств, його роль і значення в податковій системі.

3. Фінансові ресурси держави, їх характеристика, види і роль у розвитку економіки.

Варіант 10

1. Фінансова тактика та фінансова стратегії, їх завдання, стадії та інструменти реалізації.

2. Сучасна бюджетна політика України.

3. Податок на додану вартість, порядок стягнення і наслідки від застосування для економіки України.

Варіант 11

1. Умови виникнення та розвиток фінансових відносин.

2. Сутність та функції податків.

3. Порядок формування на підприємстві прибутку і основні причини його скорочення в сучасних умовах.

Варіант 12

1. Завдання, функції та структура державної податкової служби в Україні.

2. Фінансова система Україні. Характеристика її внутрішньої будови та організаційного складу

3. Проблеми формування доходів бюджету.

Варіант 13

1. Податкові системи зарубіжних країн, їх особливості.

2. Склад доходів та видатків бюджету. Бюджетна класифікація.

3. Складові елементи фінансового механізму.

Варіант 14

1. Основні напрями використання бюджетних коштів: оцінка їх ефективності та доцільності для економіки України.

2. Співвідношення прямих і непрямих податків, його роль у формуванні розподільних пропорцій.

3. Розподільна функція фінансів, характеристика та наслідки її реалізації..

Варіант 15

1. Сутність і значення фінансової політики.

2. Характеристика пріоритетів при формуванні видатків Державного бюджету.

3. Суть і призначення акцизного податку.

Варіант 16

1.Роль фінансів у регулюванні вартісних пропорцій народного господарства, його галузевої структури

2. Інструменти фінансового механізму.

3. Характеристика основних загальнодержавних і місцевих податків

Варіант 17

1. Характеристика об’єкта фінансових відносин за різних умов економічного розвитку.

2. Причини несплати податків в Україні і методи можливого обмеження цієї практики.

3. Характеристика типів та видів фінансової політики.

Варіант 18

1. Призначення позабюджетних цільових фондів і тенденції їх розвитку в Україні.

2. Особливості розвитку фондового ринку в Україні.

3. Характеристика елементів оподаткування і принципи побудови системи оподаткування.

Варіант 19

1. Характеристика фінансової системи України.

2. Роль митного регулювання у розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

3. Завдання основних міжнародних фінансових інститутів. Процес формування та використання ними фондів фінансових ресурсів.

Варіант 20

1. Склад і структура витрат державного бюджету і тенденції їх формування в Україні.

2. Причини та наслідки процесів фінансової глобалізації та інтеграції світових економік.

3. Місцеві податки і збори: їх склад і напрями використання.

Варіант 21

1. Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні.

2. Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення або зростання в Україні.

3. Форми і методи страхового захисту.

Варіант 22

1. Фінансовий контроль: види, форми, методи.

2. Сутність фінансів, характерні особливості фінансових відносин.

3. Функції податків, їх взаємозв’язок.

Варіант 23

1. Роль Казначейства в реалізації бюджетних програм держави.

2. Форми бюджетного дефіциту і основні засоби його подолання.

3. Податкові системи зарубіжних країн.

Варіант 24

1. Економічна сутність бюджету, його призначення, завдання та функції.

2. Характеристика об’єктів та суб’єктів страхових відносин.

3. Характеристика основних видів цінних паперів.


Наши рекомендации