Тема 5. Загальні функції менеджменту у логістиці

МЕНЕДЖМЕНТ У ЛОГІСТИЦІ

Тема 1. Сутність і задачі менеджменту у логістиці

Предмет, призначення, основні завдання, спрямованість та зміст навчальної дисципліни «Менеджмент у логістиці». Місце дисципліни у навчальному плані підготовки менеджерів органазації.

Сучасний етап постіндустріального розвитку і логістизації економіки. Сутність логістичного управління процесами руху і трансформації ресурсів у логістичному ланцюзі «постачання - виробництво - реалізація - споживання продукції». Дефініція, об'єкти та суб'єкти логістичного менеджменту. Основні вимоги до розробки ефективного управління логістичними системами. Світовий досвід і перспективи логістичного менеджменту в Україні.

Тема 2 Наукові принципи логістичного управління

Діалектична єдність відмінностей сучасного логістичного бізнесу. Ієрархія логістичного менеджменту. Поняття логістичних процесів, ланцюгів та потоків. Сутність логістичного підходу до управління потоковими процесами.

Принципи логістичного управління: системно-процесний, комплексно-інтеграційний, відтворювально-оптимізаційний, варіативно-ситуаційний, директивно-динамічний, функціонально-вартісний. Особ­ливості їх застосування у практичній діяльності логістичних органі­зацій та їх підрозділів.

Функціональні компоненти системи логістичного адмініст­рування. Відмінності логістичного управління від традиційного менеджменту.

Тема 3. Методологічні основи логістичного менеджменту

Функціональні компоненти системи логістичного адмініст­рування. Відмінності логістичного управління від традиційного менеджменту.

Додаткова логістична споживча цінність товару. Генеральна ціль логістичного менеджменту та інтегровані цілі маркетингу і логістики. Рівні логістичного менеджменту: глобальний, міжгалузевий, міжорганізаційний, міжфункціональний, операційний. Логістична місія стратегічного і тактичного управління ланцюгом постачання. Вироб­ничі функції, фази і стадії логістичного обслуговування. Основні напрямки вдосконалення та подальшого розвитку логістичного менеджменту.

Тема 4. Системи логістичного менеджменту

Структура системи логістичного управління. Основні підсис­теми контуру управління. Прямі й зворотні зв'язки. Принципи гори­зонтального управління суб'єктами логістичного ланцюга. Форму­вання ефективної логістичної системи організації. Функціональне управління видами логістичної діяльності. Структура процесів логістичного обслуговування організації. Характеристика підсистем ресурсного забезпечення функціональних процесів логістики - постачання, виробництво, дистрибуція, споживання.

МЕНЕДЖМЕНТ У ЛОГІСТИЦІ

Тема 5. Загальні функції менеджменту у логістиці

Функція логістичного цільополягання формування дерева цілей результатів і ресурсів. Дезагрегування логістичних цілей. Декомпозиція логістичних цілей. Планування логістичної діяльності: об'ємно-календарне, бюджетне, стратегічне. Функція організування логістичної діяльності. Логістичні мережі, центри. Міжнародні транспортні системи. Проектування логістичних робіт. Договірні основи організа­ційно-розпорядницького управління логістичними ланцюгами, пото­ками, системами та мережами. Функція мотивування логістичної діяльності. Загальносистемні економічні та соціальні інтереси учасників логістичної системи. Ітеративний процес узгодження умов контракту. Функція координування суб'єктів логістичної діяльності. Синхронізація логістичної діяльності у просторі та часі. Мережеві методи. Функція логістичного контролінгу: моніторинг, облік, аналіз, аудит, розробка рекомендацій щодо удосконалення логістичної діяльності.

Наши рекомендации