Перелік практичних занять.

Зміст дисципліни

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1 Кредит. Сутність промислового маркетингу

1. Сутність, завдання та концепції промислового маркетингу.

2. Стратегії промислового маркетингу.

3. Промислові товари. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльності.

2 Кредит. Кон'юнктура ринку промислової продукції та її дослідження

4. Формування та дослідження попиту на промислові товари.

5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві.

6. Кон'юнктура ринку промислової продукції та її дослідження.

3 Кредит. Товарна політика та управління асортиментом продукції

7. Товарна політика та управління асортиментом продукції.

4 Кредит. Ціноутворення в промисловому маркетингу

8. Цінова політика.

5 Кредит. Управління та планування в промисловому маркетингу

9. Управління та планування маркетингу.

10. Управління збутовою діяльністю і розподіл готової продукції.

11. Планування і регулювання збутових запасів.

12. Організація, контроль і ефективність маркетингової діяльності.

13.Комунікаційна політика промислового підприємства.

14. Загальна характеристика матеріально-технічного забезпечення підприємства.

15. Виробничі запаси і запаси незавершеного виробництва.

16. Планування матеріально-технічного забезпечення.

17. Закупівля матеріальних ресурсів.

18. Ідентифікація продукції, матеріалів, сировини.

19. Моніторинг у системі матеріально-технічного забезпечення підприємства.

20.Організація управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства.

Перелік практичних занять.

Практичні завдання case-study “Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона ”

Практичні завдання. Розв’язання завдань методом ланцюгових подстановок.

Практичні завдання. Аналіз ринкових можливостей підприємств.

Практичні завдання. Провести сегментацію, визначення місткості ринку, конкурентоспроможність та зробити позиціювання на прикладі окремого виду промислового товару для кожного варіанту.

Практичні завдання. Розрахунок місткості ринку.

Практичні завдання. Організація відділу маркетингу на промисловому підприемстві.

Практичне завдання. case-study “Виробниче об’еднання”Завод Арсенал” ”

Практичне завдання. Модульний контроль №1

Практичне завдання. Ціноутворення на промислові товари

Практичне завдання. case-study ”

Практичне завдання. Розробка плану рекламної діяльності фірми.

Розподіл навчального часу за темами та видами навчальних занять

  Л ПЗ Лр Мк Залік РЗ СРС Іспит Всього
Тема 1 -          
Тема 2 -          
Тема 3              
Тема 4              
Тема 5              
Тема 6              
Тема 7              
Тема 8                
Тема 9                
Тема 10                
Тема 11                
Тема 12                
Тема 13                
Тема 14                
Тема 15                
Тема 16                
Тема 17                
Тема 18                
Тема 19                
Тема 20                
Разом - -   Іспит

Маркетинг промисловог підприємства

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М. : Прогресс, 1991-736с.

2.

3. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. – М. : Дело, 1995

4. Ковалев А.И. Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996.

5. Перерва П.Г. «Управление маркетингом на машиностроительном предприятии» - Х.: «Основа», 1993.

6. Підручник. Під ред. А.О. Старостіної. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. – К.: «Іван Федоров», 1997.

7. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга. - М. : Издательский Дом Гребенникова, 2005-416с.

8. Кущ С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках. – М. : Высшая школа менеджмента, 2008-272с.

9. Ковалев А.И. Межфирменный (промышленный) маркетинг. – М. : Благовест-В, 2008-256с.

10. Минетт С. «Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению маркетинговых задач» - М.: Вильямс, 2003-208с.

11.Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект. – К.: Студцентр, 2005-328с.

12. Кунявский М.Е., Кублин И.М., Распоров К.О. Управление маркетингом промышленного предприятия. – М. : Высшая школа менеджмента, 2004-376с.

Структурно логічна схема вивчення дисципліни Міжпредметних зв’язків дисципліни « Маркетинг промислового підприємства»

Дисципліни, що забезпечують Розділи дисциплін « Промисловий маркетинг» Дисципліни, що забезпечуються
Номер семестра Сутність промислового маркетингу   Номер семестра
Основи економічної теорії 1 Кон’юнктура ринку промислової продукції та її дослідження   Основи статистики
Політекономія 1 Товарна політика та управління асортиментом   Основи менеджменту
Макроекономіка 3 Ціноутворення в промисловому маркетингу   Маркетинг
Мікроекономіка 2 Управління та планування в промисловому маркетингу Основи бізнесу
Фінанси 3 Комунікаційна політика промислового підприємства Інформаційні технології
  Організація управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства   Зовнішньоекономічна діяльність
    Маркетингові дослідження
         

Структурно –логічна схема внутрішніх зв’язків дисципліни «Маркетинг промислового підприємства»

Перелік практичних занять. - student2.ru

 
  Перелік практичних занять. - student2.ru

Наши рекомендации