Виклад загальновизнаних положень 6 страница

103. Телекомунікації Азії на світовому ринку послуг.

104. Телекомунікації Латинської Америки на світовому ринку послуг.

105. НАТО та проблеми міжнародної безпеки.

106. Неурядові організації та їх діяльність в Україні.

107. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних відносинах.

108. Трансформації соціально-політичних систем в КНР та Угорщини: порівняльний аналіз.

109. Вплив сучасних ідеологій на міжнародні відносини.

110. Туристична Україна на міжнародних виставках.

111. Туристично-країнознавча характеристика країни / регіону (за вибором).

112. Туристичне сканування країни: Швеція.

113. Україна в міжнародних відносинах США і Росії.

114. Україна і Казахстан: перспективи розвитку туризму.

115. Україна і країни Латинської Америки в системі міжнародного туризму.

116. Формування єдиного економічного простору на прикладі ЄС. Основні етапи, проблеми, шляхи їх вирішення.

117. Формування ринку туристичних послуг України.

118. Франція в міжнародному поділі праці.

119. Модель туристичної системи Швейцарії.

120. Запорізький регіон в проектах міжнародного співробітництва

121. Транснаціональні корпорації та Україна.

122. Характеристика туристичної галузі країни/регіону (за вибором).

123. «Арабська весна» та її наслідки для міжнародних відносин.

124. Співробітництво України з країнами пострадянського простору у сфері (за вибором).

125. Транскордонне співробітництво України .

126. Роль України у міжнародних трансєвразійських комунікаціях.

127. Контрабанда як проблема міжнародних відносин.

128. Тероризм як проблема міжнародних відносин.

129. Глобальні проблеми людства на рубежі ХХІ ст.

Додаток И

Глосарій наукових термінів англійською та українською мовами

Для передачі наукової інформації англійською мовою ми пропонуємо глосарій найбільш вживаних зворотів, які використовуються у наукових працях, статтях, рефератах тощо. Кожний розділ цього глосарію містить як лексичні так і вільні словосполучення загальнонаукової тематики, які є характерними для відповідної структурної частини наукової роботи. Кожний розділ складається з декількох підрозділів, які містять синонімічні звороти (що дозволятиме уникнути одноманітності у викладанні фактів.

І. МЕТА, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ І АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вступ

The present paper is concerned with … The research work is about … (deals with, devoted to ...) Запропонована робота присвячена...  
Our main (primary) concern is ... We shall concern ourselves with (the problem of) ... We are concerned with ... Нас, передусім, цікавить...
We would like to concentrate on ... Ми хотіли б зосередитися на ...
... will be observed here. ... розглядатиметься тут.
The paper embraces a wide range of problems Робота охоплює широке коло проблем.
The main emphasis in this work will be on ... Головна увага цієї роботи буде зосереджена на ...
My work will be centred on (the following issues) Моя робота буде зосереджена на (наступних питаннях)
The paper presents (a comparative analysis of ...) У роботі наведений (порівняльний аналіз) ...
In this paper we shall present ... У даній роботі ми представимо ...

2. Формулювання проблеми дослідження.

The problem is ... Проблема полягає у тому, що ...
The problem posed (raised, studied, considered, discussed) here is ... Проблема, яка викладається (вивчається, розглядається, обговорюється), полягає у ...
We shall consider (briefly) in detail the problem of ... Розглянемо (стисло) детально проблему ...
We would like to dwell on the problem of ... Ми б хотіли зупинитися на проблемі ...
Thus the core of this problem is ... Таким чином, суть проблеми полягає у ...
In this light we must face the problem ... З цієї точки зору ми повинні розглянути проблему ...
The problem of ... is in the focus of attention of ... Проблема … знаходиться у центрі уваги ...
To bring further light on various aspects it is necessary to ... Для того, щоб глибше висвітлити різні аспекти, необхідно ...
I shall touch upon a question of ... Я торкнуся питання ...

3. Формулювання об’єкту та предмету дослідження

We shall deal with ... Ми розглянемо ...
We shall examine the (relations between ...) Ми вивчимо (взаємозв’язки ... з ...)
We shall undertake the examination (investigation) of ... Ми вивчимо ...
We shall explore ... Ми досліджуватиме ...
The object of this work is ... Об’єктом дослідження даної роботі є ...
... is the subject of the investigation ... є предметом дослідження
The subject of the investigation is ... Предметом дослідження є …
The topic of my investigation (exploration, work) is ... Предметом мого дослідження є …
At the heart of the discussion is the issue of ... У центрі обговорення знаходиться питання ...
... is under discussion ... обговорюється (розглядається)
Therefore, in studying ... one must take into account ... Отже, при вивченні … необхідно взяти до уваги ...

4. Формулювання цілій і завдань дослідження

The (main) aim of the paper is ... (Головна) мета цієї роботи полягає у ...
The present paper aims at ... Метою цієї роботи є ...
To attain (achieve) our aim we must consider ... Для досягнення мети ми повинні розглянути ...
It is the main aim of this paper to examine some of the main causes of ... Головною метою цієї роботи є вивчення деяких основних причин ...
Our intention in writing this paper is … Мета даної роботи полягає у (наступному) ...
Our objective is the investigation of ... Завданням нашого дослідження є розгляд ...
In the framework of ... the first objective to achieve is ... У рамках ... головним завданням є ...
Our objective is to explain... Нашим завданням є роз’яснення ...
The (main) purpose of the paper is ... (Головна) мета роботи полягає ...
One of the purposes of the paper is ... Однією з цілей цієї роботи є ...
The purpose of my work is to examine and investigate ... Мета моєї роботи полягає у вивченні й дослідженні …
The purpose of my work is to examine and investigate and consequently to determine more precisely … Мета моєї роботи полягає в тому, щоб вивчити й дослідити і, як результат, точніше визначити ...
It is our purpose on this occasion to analyse some of the basic issues ... У даному випадку нашою метою є аналіз основних питань …
It is the purpose of these pages to direct attention to ... Ціль даної роботи полягає у тому, щоб привернути увагу до ...
Our task consists in ... Наше завдання полягає у тому, щоб ...
Our task is to show... Нашім завданням є показати ....
Our task is to study... Наше завдання передбачає вивчення ...
The main task is as follows... Основна задача полягає у наступному ...
For carrying out this task it is necessary ... Для вирішення цього завдання необхідно ...
The solution of the problem facilitates the fulfilment of the following task … Вирішення даної проблеми сприяє виконанню наступного завдання ...
We are confronted with a complicated task … Перед нами постає складне завдання …
One of the fist tasks was …   Одним із найважливіших завдань є …
The primary task is to study ... Першочерговим завданням є вивчення …
The task requires considerable rethinking and revision of the issue ... Це завдання потребує переосмислити та переглянути питання ...

5. Визначення методів дослідження.

Our approach is to study... Наш метод полягає у вивченні ...
There are different approaches to the solution of the problem. Існують різні підходи до вирішення цієї проблеми.
This approach is aimed at ... Цей метод спрямований на ...
The methods used in the research paper are as follows ... У дослідженні використовуються наступні методи …
A modern approach to this problem of ... is based on (consists in...)... Сучасний підхід до проблеми … ґрунтується на (полягає в ...)
Such an approach to ... involves ... Такий підхід до ... потребує ...
Such an approach has made it possible to understand the reasons for ... Такій підхід дозволив зрозуміти причини ...
The methods of the research depend on … Методи дослідження залежать від …
The proposed methods allow us to solve the problem of … Запропоновані методи дозволяють нам вирішити проблему …
A comparative method will help to distinguish a few common features ... Порівняльний метод дозволяє виділити загальні риси ...
The proposed method is able to demonstrate ... Запропонований метод може показати ...
We may adopt the method to ... Ми можемо застосувати даний метод для ...
The method is applicable to ... Метод використовується для ...

6. Аналіз

It is worth analysing precisely... (Це) потрібно ретельно проаналізувати ...
Complete (comparative, the detailed, profound, typological) analysis of ... reveals that ... Повний (порівняльний, детальний, глибокий, типологічний) аналіз ... показує, що ...
The analysis of ... is based on ... Аналіз ... ґрунтується на ...
With regard to the analysis we can state ... Беручі до уваги дані аналізу, можливо стверджувати, що ...
It requires a thorough analysis of … Це потребує більш ретельного аналізу …
We shall undertake a thorough analysis of ... Ми проведемо ретельний аналіз ...
Before we proceed with our analysis of ... it is essential to go over the problems on.... Перш ніж перейти до аналізу …, необхідно вивчити проблему ...

7. Характеристика проблеми дослідження

The problem of ... is one of the most important. Проблема ... є однією з найважливіших.
It is one of the key problems of ... Це одна з головних проблем ...
The problem of ... is very complicated. Проблема ... є дуже складною.
The problem of ... has not lost its topical significance. Проблема ... не втратила своєї актуальності ...
The problem became more acute, it took a new form. Проблема загострилася та набула нової форми.
This problem requires a detailed study. Ця проблема потребує детального вивчення.
The issue is not free from difficulties. Питання досить складне.
The key issue is... Основним питанням є ...
The issue of ... has become acute. Питання ... є особливо актуальним.
The study of ... is of primary importance. Вивчення ... має першочергове значення.
The topic of my paper is significant in interpreting a very important problem of ... Тема моєї роботи суттєва для розуміння дуже важливої проблеми ...
The detailed (comprehensive, careful, profound) study of ... is of great importance. Детальне (всебічне, ретельне, глибоке) вивчення ... має велике значення.
Nevertheless, it is important to observe ... Проте, важливо розглянути
Comprehensive study of ... is the key to solving our problem... Всебічне дослідження ... має особливе значення для вирішення завдань, що їх було поставлено ...
A complex approach to the study of ... allowed me not only to precisely analyse the materials but to reach specific conclusions based on the analysis. Комплексний підхід до вивчення ... дозволив не тільки ретельно проаналізувати матеріал, але й на цих засадах зробити висновки.
It was subjected to thorough investigation. Це підлягало ретельному вивченню.
It is the major theme of ... Це головне питання ...

II. ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ

Стан вивчення проблеми

Much has been said and written about... Багато було сказано і написано про ...
Much (little) has been done on ... Багато (недостатньо) було зроблено у ...
Much has been done in the field of ... but undoubtedly much remains to be done in it. Багато було зроблено у галузі ..., однак, без сумніву багато ще має бути зроблено.
Although a number of issues have been analysed and discussed much remains to be done in the field of ... Незважаючи на те, що деякі питання були проаналізовані й обговорені, багато ще потрібно зробити у галузі ...
Particular attention is paid to ... Особлива увага приділяється ...
The problem has not received all the attention it deserves. Проблема не отримала належної уваги.
The problem of ... has received little attention (compared to ...) Проблема ... отримала недостатньо уваги (у порівнянні з ...)
It was this ... which first attracted the notice of ... Саме це… було першим, що привернуло увагу ...
At present there is a growing interest in... Зараз спостерігається велика зацікавленість у ...
This issue has long interested scholars. Це питання цікавило вчених вже давно.
The issue of … still remains open. Питання щодо все ще залишається відкритим.
We possess a vague and general idea of ... Ми маємо тільки загальне уявлення про ...
Our knowledge of ... is not yet comprehensive to ... Наше знання про ... є недостатнім, щоб ...
The issue remains unclear. Питання залишається незрозумілим.
We know little (much) about Ми мало (багато) знаємо про ...
Our knowledge of ... is based on ... Наше знання про ... ґрунтується на ...

2. Огляд літератури.

There is a vast number of sources on ... Існують чисельні джерела з ...
This issue has been widely discussed in the scientific literature. Це питання широко обговорювалося у науковій літературі.
The issue of ... was repeatedly raised in research works. Питання про ... неодноразово висвітлювалося у дослідженнях.
In recent years a considerable amount of (valuable) work has been done in ... Останнім часом було проведено чималу кількість (визначних) досліджень ...
Recent works have a direct bearing on the matter under discussion. У сучасних працях чітко висловлюється ставлення до питання, яке обговорюється.
It is necessary to give a short review of ... Необхідно зробити стислий огляд ...
Almost all researchers emphasize that ... Майже всі дослідники підкреслюють ...
Some authors define it as ..., others view it as ... Деякі автори визначають це як ..., інші розглядають це як...
It has been overlooked by ... Це не було відзначено ...
Recent works of modern scholars show... Останні праці сучасних учених свідчать ...
It has been established by recent studies that ... В останніх дослідженнях було встановлено, що ...

3. Викладення існуючих думок, концепцій, точок зору.

The basic idea is that ... Головна ідея полягає у тому, що ...
The idea was formulated (put forward) by ... Ідея була сформульована (висунута)...
The concept found its embodiment in ... Ідея була втілена у ...
The concept of ... involved the view that ... Концепція ... включає в себе уявлення про ...
The concept of ... was introduced by ... Поняття … було запропоновано ...
This supports the concept of ... Це підтверджує поняття ...
This conception is current. Це поняття є загальновизнаним.
The conception is based on... Поняття ґрунтується на ...
According to this view... Згідно з даною точкою зору ...
On the basis of the view it is possible to ... Виходячи з даної точки зору, можливо ...
In this view the explanation of ... points out that ... З цієї точки зору, пояснення ... вказує на то, що ...
The opposite view was taken by ... Протилежна точка зору була прийнята ...
From this point of view it must be regarded as ... З цієї точки зору, це повинно розглядатися як ...
This is in accordance with the outlook of ... Це відповідає поглядам ...

Виклад загальновизнаних положень

It is generally accepted (acknowledged, recognized, agreed, believed) that … It is commonly (usually) assumed (known, held) that ... Загальновизнано, що …
It is far from being accepted … Це не є загальновизнаним …
It has become traditional to assume that ... Стало звичайним вважати, що ...
It is now believed that ... Сьогодні вважають, що ...
It has often been claimed at present... Останнім часом стверджують, що ...
As everybody knows... Як відомо, ...
It is known that ... Відомо, що ...
It is known far and wide that ... It is common knowledge that ... It is a matter of common observation that ... Загальновідомо, що ...
It is a well-known fact that ... Це є добро відомим фактом, що ...
It is a well-established fact that ... Це є загальновизнаним фактом, що ...
It is usually regarded as ... Це звичайно розглядається як ...
It is common place to say that ... Вважається звичайним ...
It has become customary to think that... Стало звичайним вважати, що ...

Ш. ОРГАНІЗАЦІЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ

1. Виклад і характеристика існуючих матеріалів

The information which is available is scanty. Наявні дані є недостатніми
The information was derived from... Інформація була отримана з ...
There is no direct information regarding... Безпосередніх даних про ... немає
There is little information about... Ми маємо мало свідчень щодо ...
There is some evidence that ... Є деякі свідчення щодо ...
There is a considerable evidence that ... Є суттєві свідчення про те, що ...
There is enough evidence to confirm ... Є багато свідчень, що підтверджують ...
There is good evidence that ... Є важливі свідчення про те, що ...
It is known from direct evidence that ... З безпосередніх свідчень відомо, що ...
Evidence drawn from ... confirms ... Свідчення, отримані з …, підтверджують …
The evidence of ... is slight. Дані щодо … є недостатніми.
All the available data permit to say that ... Всі наявні дані дозволяють констатувати, що ...
As no data are available of ... Оскільки немає даних про ...
No data can yet be available on... Поки що немає даних щодо ...
New data exist concerning... Існують нові дані щодо ...
We have sufficient data to establish ... Ми маємо досить даних щоб встановити ...

2. Класифікація матеріалу

We must arrange facts... Ми маємо розмістити факти ...
The classification of ... is as follows:... Класифікація … є наступною:...
The classification proposed ... is bound up with ... Запропонована класифікація … безпосередньо пов’язана з ...
Classification of the wide range of this material has provided ... Класифікація безлічі матеріалу забезпечила ...
We cannot classify ... as being ... Ми не можемо класифікувати … як …
To describe and classify according to ... it is necessary ... Для того щоб описати і класифікувати згідно …, необхідно …

IV. СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

1. Процес інформування

We may begin by ... Ми можемо почати з ...
We shall begin by saying... Ми почнемо з того, що вкажемо ...
It is natural (usual) to begin with... Досить природно почати з ...
We decided to begin with... Ми вирішили почати з ...
Let us begin by looking at ... We’ll begin by considering ... Почнемо з розгляду ...
We can best begin by ... Краще почати з ...
It is well to begin with a little clarification.... Слід почати з невеликого пояснення ...
First I would like to consider... Насамперед, мені хотілось би розглянути ...
The first point to be made is ... Перш за все, необхідно сказати ...
It may be useful first to consider ... Перш за все, необхідно розглянути ...
From the very start it is necessary to point out ... З самого початку необхідно відзначити ...
We shall now proceed to ... Тепер перейдемо до ...
It will be clear from what has been said above... З вищезгаданого ясно, що ...
We shall see below... Нижче ми розглянемо ...
The next point to be made is ... Далі потрібно відзначити, що ...
It follows from what has been said above... З вищезгаданого випливає ...
From this it follows that... З цього випливає, що ...
In this connection a question is bound to arise У зв’язку з цим виникає питання ...
In this connection the following observation can be made ... У зв’язку з цим необхідно зробити наступне зауваження ...
We turn now to ... Тепер перейдемо до ...
This obviously leads to ... Це, вочевидь, веде до ...

2. Передача зв’язку з наступними висловлюваннями

As we shall see (later)... Як ми побачимо нижче …
The next point concerns... Наступне питання стосується ...
We then consider some of the problems posed by ... Нижче ми розглянемо деякі проблеми, що виникають ...
Various aspects of this problem will be considered here... Деякі аспекти цієї проблеми розглядатимуться тут ...
We shall turn our attention to ... Ми звернемо увагу на ...
The next point concerns... Наступний момент торкається ...
In the pages that follow possible solutions are outlined. На наступних сторінках викладено можливі рішення.

3. Передача зв’язку вищевикладеного матеріалу з матеріалом,

Викладеним нижче

As we have already noted in connection with... Як ми вже відзначали у зв’язку з ...
As we have traced... Як було стисло відзначено ...
As I have said... Як було сказано ...
As we have seen... Як ми побачили ...
We have mentioned... Ми згадали ...
As it has been mentioned earlier... Як було згадано раніше ...
As we have indicated... Як було відзначено …
It has been suggested that... Було запропоновано ...
We noted earlier that... Ми раніше відзначали, що ...
It has been repeatedly pointed out... Неодноразово відзначалось ...
As we have described... Як було описано ...
As I have pointed out... Як відзначалося ...
As it was noted above... Як відзначалося вище ...
As it was described above... Як описано вище ...

Наши рекомендации