Питання та тести вхідного контролю

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

методичні рекомендації до проведення семінарських і практичних занять

Маріуполь - 2016

Ткаченко О.Г. Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до проведення семінарських і практичних занять / О. Г. Ткаченко. – Маріуполь: ДонДУУ, 2016.

Методичні рекомендації до проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» включають основні питання до проведення семінарських і практичних занять, завдання у вигляді тестів та задач, перелік питань для самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань, глосарій та список рекомендованої літератури, яку доцільно використовувати у процесі підготовки певних тем дисципліни. Призначені для студентів галузі знань 0305«Економіка та підприємство» напряму підготовки 6.030508 «Банківська справа», «Фінанси і кредит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства» ОКР «бакалавр» денної/заочної форм навчання.

Рецензенти: Дятлова В.В. – д.е.н., професор, ДонДУУ

© О. Г. Ткаченко – к.е.н., доцент, 2016.

© ДонДУУ, 2016.

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

ПИТАННЯ ТА ТЕСТИ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ.... 5

ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМАМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.. 11

Тема 1. Основні поняття та теоретичні основи міжнародної економіки. 11

Тема 2: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ І СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 18

Тема 3: МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ І ОСОБЛИВОСТІ 26

Тема 4: МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ.. 37

РОБОЧОЇ СИЛИ.. 37

Тема 5: МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ.. 44

Тема 6: МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ.. 53

Тема 7: МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ.. 65

Тема 8: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 73

Тема 9: ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.. 81

ГЛОСАРІЙ.. 90

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 106

ВСТУП

Методичні рекомендації до проведення семінарських і практичних занять і вивчення нормативної навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» призначені для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємство» напряму підготовки 6.030508 «Банківська справа», «Фінанси і кредит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є світова економіка, важливою складовою якої є міжнародні економічні відносини, система зв'язків національних економік різних країн на основі поділу праці.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Міжнародна економіка» деталізує і розширює спектр знань, які отримані при вивченні дисциплін «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Теорія економічного аналізу» та передує вивченню дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства».

Навчальна дисципліна складається з таких змістових модулів:

І. Сучасні тенденції розвитку МЕ.

ІІ. Міжнародна торгівля, рух факторів виробництва та міжнародні валютно-фінансові відносини.

ІІІ. Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» є надання студентам системи знань та навичок поглибленого аналізу структури та особливостей економічного розвитку світу в цілому та його окремих регіонів у сучасних умовах, ознайомлення їх з основними формами міжнародних економічних зв’язків та категоріями, які їх характеризують. Основними структурними розділами дисципліни є: побудова міжнародних економічних відносин; функціональні зв’язки в МЕ; поняття світового господарства та МЕ; міжнародна торгівля, форми, методи та тенденції її розвитку; міжнародних рух факторів виробництва; міжнародна економічна інтеграція; світова валютна система та міжнародний кредит; США, Західна Європа, Японія, країни, що розвиваються в системі світового господарства; Україна в системі світового господарства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародної економіки (МЕ) для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної діяльності за фахом, зокрема:

розуміти сутність МЕ, її значення і еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;

засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;

знати форми МЕ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й тенденції їх розвитку;

використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв'язків.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

основні терміни, визначення, поняття та категорії;

мати системне уявлення про особливості руху факторів виробництва, функціонування системи світової торгівлі, міжнародних валютно-фінансових відносин;

знати основні тенденції світових інтеграційних та глобалізаційних процесів;

вміти:

аналізувати соціально-економічні показники світового господарства, країн та регіонів;

орієнтуватися в сучасних тенденціях та проблемах, потенціалі та механізмі світової торгівлі, міжнародних валютно-фінансових відносин;

самостійно опановувати новим інструментарієм з аналізу світових інтеграційних та глобалізацій них процесів.

ПИТАННЯ ТА ТЕСТИ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ

Початковою формою контролю знань студентів, якими вони володіють до початку вивчення дисципліни, постає вхідний контроль. Питання вхідного контролю передбачають визначення рівня знань з основних економічних категорій, що вивчалися за дисциплінами основи економічної теорії, макроекономіка, мікроекономіка, соціально-економічна географія зарубіжних країн.

Питання вхідного контролю:

А. Вказати представників означених напрямів економічної думки:

меркантилізм;

фізіократи;

класична політекономія;

маржиналізм;

неокласицизм;

кейнсіанство;

інституціоналізм;

монетаризм.

Б. Дати визначення наступним поняттям:

мікроекономіка ціна
макроекономіка демонетизація
виробництво інфляція
фактори виробництва девальвація
просте відтворення праця
розмірне відтворення капітал
економічний зріст підприємництво
ринок основний капітал
бізнес обіговий капітал
товар фізичний знос
споживча вартість моральний знос
мінова вартість валовий національний продукт (ВНП)
бартер Інтеграція
ліквідний товар гроші
функції грошей  

Наши рекомендации