Методи оцінки фінансових ризиків

Безпосередньо оцінити рівень фінансових ризиків не можливо: для цього треба було б розрахувати рівень ймовірності виникнення втрат від прийняття певних управлінських рішень. Тому фінансові ризики оцінюються опосередковано. При цьому використовуються економіко-статистичні, розрахунково-аналітичні, експертні методи.

Економіко-статистичні методи оцінки ризику передбачають вивчення міри коливань певних показників: чим вона більша, тим вищий рівень невизначеності, а отже, і ризику. Для оцінки міри коливань використовують показники дисперсії, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта варіації. З погляду теорії ризиків ці показники характеризують максимально можливий рівень коливання досліджуваного параметра від його очікуваного значення. Дисперсія та середньоквадратичне відхилення показують абсолютний рівень коливань, коефіцієнт варіації – відносний, що дозволяє порівняти рівень коливань різних досліджуваних показників. Вони розраховуються за формулами:

Дисперсія Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru )

Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru

де хі – можливе значення показника за і-им варіантом прогнозу;

хо – очікуване значення показника;

Рі – імовірність виникнення можливого значення показника за і-им варіантом прогнозу;

n – кількість варіантів прогнозу.

Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru

Середньоквадратичне відхилення Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru

Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru

Коефіцієнт варіації (v)

Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru

За коефіцієнтом варіації може бути побудована така шкала ризику:

Таблиця 3.1

Коефіцієнт варіації, % Рівень ризику
До 10 Прийнятний
10-20 Допустимий
20-30 Критичний
Більше 30 Катастрофічний

Приклад 3.1. Збільшення обсягів кредитування замовників дозволить підняти рівень рентабельності чистого доходу до таких рівнів:

Варіант прогнозу Рентабельність чистого доходу,% Ймовірність розвитку подій
Оптимістичний 0,25
Сталий 0,5
Песимістичний 0,25

Очікуваний рівень рентабельності становить: Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru .

Розрахунок дисперсії

Рівень рентабельності Відхилення від очікуваного рівня Квадрат відхилення Імовірність Дисперсія
18-14,25=3,75 14,06 0,25 Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru
15-14,25=0,75 0,56 0,56 Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru
9-14,25=-5,25 27,56 0,25 Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru
Разом     10,69

Середньоквадратичне відхилення: Методи оцінки фінансових ризиків - student2.ru ;

Коефіцієнт варіації:3,27/14,25=0,229 або 22,9 %.

Висновок: з урахуванням імовірності розвитку всіх варіантів подій рентабельність може відхилитися від 14,25 % на 3,27 пункти. За коефіцієнтом варіації рівень ризику є критичним.

Розрахунково-аналітичні методи полягають у розрахунку показників, від яких залежить рівень ризику, та порівняння їх фактичних значень з критичними (нормативними). Прикладом є аналіз платоспроможності підприємства. Його результати дозволяють оцінити рівень ризику втрати платоспроможності підприємством як в поточному, так і перспективному періоді. Так, розрахувавши коефіцієнт поточної ліквідності, який становить, наприклад, 0,4, і порівнявши його з нормативним значенням 2, можна стверджувати про високий ризик несвоєчасного погашення поточних боргів підприємства.

Експертні методи оцінки ризику базуються на суб’єктивній оцінці розмірів можливих фінансових ризиків окремими експертами. Останнім часом широко застосовуються групові методи експертизи як більш достовірні: консиліум, нарада, закриті обговорення, бізнес-тренінги.

Приклад 3.2. Які інфляційні ризики очікують економіку України у 2011 році? Експерти оцінювали рівень інфляції за шкалою від 0 до 10.

Рівень інфляції, % Узагальнена оцінка Ранг

Найбільший ранг експерти присвоїли рівню інфляції у 15 %. Отже, в 2011 р. слід очікувати високий рівень інфляційного ризику.

Наши рекомендации