H) Табиғат пен адам жанының үндестігі.

Очеркте кейіпкер психологиясының ашылу мүмкіндігі:

B) Монолог арқылы.

E) Диалог арқылы.

H) Пікірі арқылы.

Очерктік шығармалардағы автор образы:

B) Баяндалған оқиғаға қатысты автордың дүниетанымдық позициясынан көрінеді.

C) Автордың шығармашылық ерекшелігінен байқалады.

H) Автор талдауынан көрінеді.

Әнуар Әлімжановтың очерктері:

B) Қоңырау теңіз.

C) Дихан туралы аңыз.

H) Рақымжан Қошқарбаев туралы.

Очеркте қолданылатын көркем құралдар:

C) Бас кейіпкердің портреті.

F) Пейзаж.

G) Деталь.

Очерктегі композиция түрлері:

C) Нақышты.

E) Жалғаспалы.

G) Сатылы.

Сатиралық жанрларда қолданылатын әдістер:

C) Ирония.

E) Сарказм.

F) Сатира.

Фельетонның үш сипаты:

B) Публицистикалық.

C) Сатиралық.

E) Көркем.

Памфлеттің көркем бастауы:

B) Көркем тіл.

D) Сарказм стилі.

E) Ашулы экспрессия.

Ресейде әлеуметтік-өзекті тақырыптарды көтерген сатиралық журналдар шығарылды:

B) «Трудолюбивая пчела».

F) «Адская почта».

G) «Смесь».

Фельетонды құрайтын үш сипат:

A) Публицистикалық.

C) Сатиралық.

E) Көркем.

Рецензияның жарнамалық сипаты:

B) Ол туындыны жан-жақты талдай отырып, оның аудиторияға өтімділігін де аңғартады.

D) Онда жарнамалық сипат мүлде болмайды.

H) Ол шығарманы эстетикалық талаптар биігінен ғана қарастырады.

Папарация:

B) Тосын, сенсациялық суреттер түсіреді.

D) Шынайы суреттер.

H) Құпия түсірілген суреттер.

Журналистік тексерім мен заң орындары тексерімінің айырмашылығы:

B) Заң орындарының тексерімі іс заңдылық тұрғысынан қаралады.

D) Журналистік тексерімде іс мораль және заңдылық тұрғысынан сараланады да, оның ақ-қарасына баспасөз арқылы баға беріледі.

H) Шындыққа жету жолдары әртүрлі.

Ақпаратты теңдестіру.

B) Жағымсыз хабарды залалсыздандыру үшін сол тақырыпқа жағымды фактілерді қосарлау

D) Жағымды ақпараттан кейін жағымсыз ақпарат беру әдісі

H) Бәсекелес басылымдардағы жарыспалы ақпарат

Тек газет пен журнал табиғатына жарасатын жанр:

B) Мақала.

D) Очерк.

H) Суреттеме.

Журналистің шығармашылық инновациясы:

B) Жанрлар формасын ажарландыру.

D) Көркемдік құралдардыь ойлы, құлпырта пайдалану.

H) Интернетті қолдану.

Құрылтайшының органы болып табылатын басылымдағы құрылтайшының ролі:

B) БАҚ құрылтайшы құрған редакциялық жарғыға сай жұмыс істейді.

D) Құрылтайшының тапсырмаларын орындайды.

H) Журналистер құрылтайшының тек жағымды имиджін қалыптастыру үшін жұмыс істейді.

Шығарма мазмұнына өзек болған өмір құбылысы:

B) Тақырып.

D) Әрекет.

H) Оқиға.

Сергіту сипатындағы шығармалар журналистиканың қандай функциясын орындайды:

B) Рекреативтік.

D) Гедонистік.

H) Көңіл көтеру.

Журналистика принциптерінің қайсысы өмір көрінісін неғұрлым дәл беруге негізделген:

B) Шыншыл.

D) Обьективті.

H) Бұқаралық.

Журналистің ақпаратты дер кезінде алуын, өңдеуін және таратуын айтады:

B) Жеделдік.

D) Бұқаралық.

H) Оперативтілік.

Журналистиканың тиімділігі оның кімге әсерін білдіреді:

B) Әлеуметтік институттарға.

D) Халыққа.

H) Аудиторияға.

$$$163

Журналистік шығарманың композициялық құрылымы:

A) Экспозиция, проблемаға кіріспе.

B) Өзара әсер ететін және бір-бірімен байланыстағы бейнелеуіш құралдар кешені.

C) Проблеманың қойлуы.

D) Қайталанған тақырыптардың түрлерін өзгертуі.

E) Аргумент немесе әрекеттің әрі қарай дамуы.

F) Түрлі-түсті, солғын және тік композиция.

G) Бейнелі қатар.

H) Кеңістік, уақыт және материя.

$$$163

Тұжырымның авторы: жанр бүгінде – «өмірлік материалды ұйымдастырудың ерекше формасы, тарихи нақты, типтік, морфологиялық, шығармашылық тұжырым»:

A) Л.Е.Кройчик.

B) В.В.Ворошилов.

C) «Система журналистских жанров» кітабының авторы.

D) К.Қамзин.

E) Ресейлік сыншы, чехтанушы.

F) М.Барманқұлов.

G) Т.Қожакеев.

H) Ш.И.Нургожина.

Л.Е.Кройчиктің пікірінше публицистикалық мәтін үш маңызды компоненттен тұрады:

A) Пікірлер плюрализмінен.

C) Жаңалық немесе орын алған проблема туралы хабарламадан.

E) Аудиторияға эмоциалды тұрғыдан әсер ету әдістері.

Журналистсттика жанрларын дәстүрлі түрде бөлу:

C) Жаңалық.

D) Жедел.

E) Көркем-публицистикалық.

Материалды дайындау барысында журналист шынайылықты көрсету әдістерін қолданады:

A) Зерханалық.

B) Эксперимент.

E) Түсінік пен образдың сәйкес келуі.

Жанрлардың көрініс табу сипаты:

C) Қиял.

D) Бақ.

E) Ел.

XV ғасырдың екінші жартысында типография пайда болған елдер:

C) Италия.

D) Франция.

F) Швейцария.

Эмпирикалық ақпаратты алудың үш көзі:

B) Тұлға.

C) Ұжым.

E) Құжат.

Ақпаратты жанрларға жатады:

A) Репортаж.

B) Заметка.

E) Интервью.

Ақпаратты жанрларға жатады:

B) Жаңалық.

D) Репортаж.

F) Есеп.

Талдамалы жанрларға жатады:

A) Корреспонденция.

E) Рецензия.

H) Мақала.

Көркем-публицистистикалық жанрларға жатады:

C) Суреттеме.

D) Очерк.

F) Фельетон.

Көркем-публицистистикалық жанрларға жатады:

A) Памфлет.

B) Фельетон.

D) Очерк.

Ақпаратты жанрлардың сипаты:

B) Жаңалығы.

Наши рекомендации