НАУКОВА ДОПОВІДЬ СТУДЕНТІВ – ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНий ЮРИДИЧНИЙ Університет

Імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕМИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

З «ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

Харків

У К Л А Д А Ч І:Л. С. Шевченко, д.е.н., проф.,

О. А. Гриценко, д.е.н., проф.,

Т. М. Камінська, д.е.н., проф.,

О. С. Марченко, д.е.н., проф.,

Л. В. Нечипорук, д.е.н., проф.,

В. В. Броницька, к.е.н., доц.,

І. А. Вовк, к.е.н., доц.,

К. Г. Губін, к.е.н., доц.,

О. М. Левковець, к.е.н., доц.,

О. О. Набатова, к.е.н., доц.,

О. В. Овсієнко, к.е.н., доц.,

О. О. Чуприна, к.е.н., доц.

НАУКОВА ДОПОВІДЬ СТУДЕНТІВ – ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ

Наукова робота студентів – членів наукового гуртка з курсу «Економічна теорія» здійснюється під керівництвом викладача кафедри і передбачає підготовку наукової доповіді, яка може бути зарахована як курсова робота з навчальної дисципліни «Економічна теорія» (наказ ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, № 608 від 21 жовтня 2013 року).

Студенти-гуртківці також мають можливість узяти участь у наукових конференціях викладачів, аспірантів і студентів НЮУ імені Ярослава Мудрого, які кафедра економічної теорії проводить двічі на рік, та в міжнародних і загальноукраїнських наукових конференціях економіко-правового спрямування.

Тема наукової доповіді (далі – НД) обирається студентом відповідно до його наукових інтересів (розділ 3).

НД повинна містити:титульний аркуш (Додаток А); план НД; вступ; основну частину; висновки; список літератури (Додаток Б); додатки (за необхідності).

Обсяг НД – 20-25 сторінок (до загального обсягу НД не входять додатки і список літератури).

У вступі до НДрозкриваються актуальність та стан розроблення наукової проблеми; визначається мета і головні завдання дослідження, його об’єкт, предмет та методи вивчення.

Основна частина НДскладається з кількох розділів, які можуть мати підрозділи. Кожний розділ починається з нової сторінки. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Увисновкахформулюють найважливіші наукові та практичні результати, одержані в НД.

Список літературиповинен включати не менше 10 використаних джерел, на які в тексті НД повинні бути зроблені посилання. Список літератури можна розміщувати: 1) у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні НД); 2) в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків.

До додатківдоцільно включати графіки, таблиці, схеми, рисунки, інший допоміжний та наочний матеріал, необхідний для повноти сприйняття НД.

Оформлення НДздійснюється згідно з вимогами до звітів про науково-дослідницькі роботи, встановленими Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

НД друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) шрифтом Times New Roman через півтора міжрядкових інтервали. Висота шрифту – 14. Береги: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Першою сторінкою НД є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок НД. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ». Після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка великими літерами друкують заголовок розділу симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.» (другий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Такі структурні частини НД, як план, вступ, висновки та список літератури, порядкового номера не мають.

Ілюстрації(схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в НД безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблицінумерують послідовно (за винятком тих, що подані в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Таблиця 1.4» (четверта таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» та її номер указують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці. Наприклад: «Продовження табл. 1.4».

Формулив НД (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Додаткиоформлюють як продовження НД на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: «Додаток А», «Додаток Б».

Загальні правила цитування та посилання на використані джерелатакі.

При написанні НД необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в НД. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Наприклад: «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті НД необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках. При цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Наприклад: Цитата в тексті: «... світова практика виробила цілий арсенал методів погодження інтересів роботодавців і найманих працівників.» [12].

Відповідний опис у переліку посилань:

12. Колот, А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання [Текст] : моногр. / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2005. – 230 с.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело.

Додаток А

Наши рекомендации