Методичні вказівки до виконання 1-го завдання

Зміст

Передмова………………………………………………………………………...3. Загальні методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт….....………4

2.Індивідуальні роботи

2.1 Індивідуальна робота № 1………………………………………………4

2.2 Індивідуальна робота № 2………………………………………………7

2.3 Індивідуальна робота № 3………………………………………………8

2.4 Індивідуальна робота № 4……………………………………………..10

2.5 Індивідуальна робота № 5………………………………………….......10

2.6 Індивідуальна робота № 6……………………………………………...11

2.7 Індивідуальна робота № 7……………………………………………..12

Критерії оцінювання результатів індивідуальних робіт………………………13

Список рекомендованої літератури…………………………………………….14

Передмова

Індивідуальні роботи з дисципліни «Економіка будівництва» сприятимуть досконалому вивченню теоретичного матеріалу та набуттю відповідних навичок виконання економічних розрахунків, формуванню у студентів здатності самостійно мислити, поглиблено опановувати навчальний матеріал, засвоювати теоретичні знання та здійснювати самоконтроль своїх знань.

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт розроблено відповідно до робочої програми дисципліни для студентів спеціальності 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво” (ПЦБ)денної форми навчання.

Мета дисципліни "Економіка будівництва ": надати студентам уявлення про загальнотеоретичні основи функціонування будівельної організації; її роль і місце у ринковому середовищі; ознайомити з ресурсним забезпеченням діяльності будівельної діяльності (персонал, основні фонди і оборотні кошти, інноваційні та інвестиційні ресурси); з правилами формування собівартості та ціноутворення на будівельні роботи згідно сучасної нормативної бази та як наслідок - економічні результати та ефективність виробничо – господарської діяльності, що дасть можливість забезпечити економічне процвітання окремої будівельної організації, регіону , держави.

Загальні методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт

Виконання індивідуальних робіт є складовою частиною навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

До заліку та іспиту допускаються ті студенти, роботи яких виконані за індивідуальним варіантом, перевірені викладачем, допущені до захисту та публічно захищені.

Варіанти задаються відповідно до порядкового номера студента в списку журналу відвідування занять.

Індивідуальні роботи оформлюються на папері формату А-4 або в учнівському зошиті. Писати слід з одного боку аркуша, залишаючи поле 3 см для зауважень рецензента, з інтервалом між рядками через одну клітинку. Сторінки індивідуальних робіт нумеруються. Обов’язково в кінці роботи підпис студента і дата подання на перевірку.

Після перевірки індивідуальні роботи у разі їх зарахування підлягають публічному захисту.

Незараховані роботи повертаються студентові на доопрацювання.

У разі невиконання одного або декількох індивідуальних робіт передбачених навчальним навантаженням, студент не може бути допущеним до заліку або іспиту з дисципліни «Економіка будівництва».

Індивідуальні роботи

Індивідуальна робота № 1

Тема: Виробничі інвестиції. Визначення найбільш ефективного варіанту інвестування.

Умова: Визначте найбільш ефективний варіант інвестування згідно даних таблиці 1.

Таблиця №1

№ варіанта І варіант проекту ІІ варіант проекту
Кап. вклад. млн. грн. В т.ч. по рокам Кап. вклад. млн. грн. В т.ч. по рокам Ставка дисконту
                             
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4
1,6 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 1,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3
3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 3,0 6,0 2,0 4,0 5,0
5,0 5,0 4,0 5,0 2,0 6,0 4,0 6,0 3,0 2,0
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0

Породовження таблиця №1

3,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,0
1,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 1,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3
3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 0,5 6,0 0,5 2,0
2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0
6,0 4,0 4,0 1,0 5,0 2,0 5,0 4,0 4,0 5,0
12,3 3,0 3,0 3,0 3,0 0,3 3,0 4,0 2,0 4,0 2,0
0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,9 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2
6,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 7,0 5,0 3,0 6,0
4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 2,0
1,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,1 0,7
6,0 6,0 6,0 3,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0
5,0 3,0 3,0 4,0 3,0 2,0 6,0 3,0 4,0 3,0
6,0 6,0 6,0 5,0 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 3,0
5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 7,0 3,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 4,0 3,0 6,0
2,0 6,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0

Методичні вказівки до виконання 1-го завдання

Економічну ефективність капітальних вкладень визначають з урахуванням чинника часу, тобто приведення різночасових капітальних вкладень до одного періоду (найчастіше, першого року інвестування).

Приведення капітальних вкладень до певного року здійснюють за допомогою коефіцієнта приведення капітальних вкладень (а):

а=(1+R)t,

де R – норматив приведення різночасових витрат (ставка дисконту);

t – кількість років, що відділяють затрати і результати даного року від початку розрахункового.

Якщо капітальні вкладення мають місце до розрахункового року, вони приводяться до нього шляхом множення на а:

Кприв = Методичні вказівки до виконання 1-го завдання - student2.ru Кt*а, грн.

де Кt – капітальні витрати у t-ому році їх освоєння, грн.

Т – загальний термін реалізації інвестиційного проекту, років.

Якщо капіталовкладення здійснюють після розрахункового року, вони приводяться до нього шляхом ділення на а

Кприв = Методичні вказівки до виконання 1-го завдання - student2.ru Кt/а, грн.

Кприв визначають по кожному із можливих варіантів розподілу капіталовкладень за роками і найкращим вважається той варіант, в якому Кприв є мінімальним.

Індивідуальна робота № 2

Тема: Персонал підприємства будівельної галузі. Розрахунок середньоспискової чисельності працівників.

Умова: Будівельна організація почала працювати з 10-го лютого. Спискова чисельність робітників (чоловік) складала (див. Таблицю №2).

Визначити середньоспискову чисельність робітників у лютому та за рік.

Таблиця №2

Наши рекомендации