МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ. Сутність валютних відносин, суб’єкти валютного регулювання.Становлення і розвиток світових господарських зв’язків неможливо уявити без функціонування системи

Сутність валютних відносин, суб’єкти валютного регулювання.Становлення і розвиток світових господарських зв’язків неможливо уявити без функціонування системи валютних відносин, основою якої є розвиток законів грошового обігу, що діють у національній економіці. Валютні відносини – це форма організації грошових відносин (розрахунків та платежів ) на міжнародному, міждержавному рівні. Формами прояву даних відносин є: валютні цінності, валютні операції, валютний обмін, експорт та імпорт капіталу, надання займів та субсидій, інвестування прибутків, міжнародний туризм та ін. Система валютного регулювання – це регламентація режиму здійснення валютних операцій, міжнародних розрахунків, визначення загальних принципів валютного регулювання, повноважень державних органів і функцій банків та інших кредитно-фінансових установ у регулюванні валютних операцій, прав та обов’язків суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства, які встановлюються Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю». При розгляді цього питання студенту, на основі вищевказаного нормативно-правового акту, потрібно дати визначення поняття «валютних відносин», розкрити сутність системи валютного регулювання та охарактеризувати коло суб’єктів валютного регулювання. Далі було б доречно розглянути повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю.

Валютне регулювання в сфері ЗЕД. Регулювання валютних операцій. Валютне регулювання в сфері ЗЕД – це, насамперед, регулювання валютних операцій. Відповідно до Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», треба дати поняття цих операцій, зазначити які операції з валютою є виключенням з валютних операцій у сфері ЗЕД (операції між резидентами в валюті України та інші), що розуміють під терміном «валютні цінності» (дати перелік предметів, які вважаються валютними цінностями). Навести приклади валютних операцій (кредитні та розрахункові операції між суб’єктами ЗЕД). Валютні операції є об’єктом валютного регулювання та валютного контролю. Підсумовуючи вищевказане студент має дати визначення понять «валютне регулювання» і «валютний контроль» та охарактеризувати їх правовий характер.

Ліцензування валютних операцій.Вивчаючи це питання, студент повинен проаналізувати Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і контролю» від 19.02.93 р. Цей Декрет закріплює основні засади ліцензування валютних операцій. Має бути зазначено при яких випадках вимагається наявність індивідуальної ліцензії НБУ, а в яких ні. Навести приклади.

Далі доречно, щоб студент зупинився на п.4 ст.5 Декрету, де перечислюються операції з валютними цінностями, при здійсненні яких вимагається наявність індивідуальної ліцензії. При відповіді потрібно зупинитися на кожному окремому виді операцій, розкрити їх зміст, вказати винятки, тобто в яких випадках проведення операцій з валютними цінностями не потребує отримання індивідуальної ліцензії.

Підсумовуючи вищесказане, студент має ще раз підкреслити особливості ліцензування валютних операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття іноземних валют. Класифікатор іноземних валют. При проведенні валютних операцій українські підприємства та організації керуються Класифікатором іноземних валют, що перебувають в обігу, є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави та можуть бути використані при здійсненні торговельних та неторговельних платежів суб’єктами підприємницької діяльності та банками України. Користуючись класифікатором іноземних валют, перш за все потрібно дати поняття «іноземні валюти» та розповісти про їх поділення на групи: вільно конвертована валюта, яка широко застосовується для здійснення платежів за міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках світу (1 група); вільноконвертована валюта, яка не застосовується широко для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продається на головних валютних ринках світу (2 група); неконвертована валюта (3 група). Необхідно навести приклади країн до кожної групи іноземної валюти.

Порядок організації розрахунків в іноземній валюті. Об’єктом валютного контролю в сфері ЗЕД виступають і розрахункові операції в іноземній валюті в межах експортно-імпортних операцій, які регламентуються Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 29.09.1994 р. При вивченні цього питання студенту потрібно назвати і охарактеризувати порядок організації розрахунків в іноземній валюті при здійсненні резидентами України зовнішньоекономічних операцій, зазначити їх особливості. Далі студенту потрібно засвоїти якими є строки повернення в Україну валютної виручки резидентів за експортними операціями, визначити чи встановлені граничні строки ввезення в Україну товарів за імпортними операціями, які здійснюються на умовах попередньої оплати. В кінці відповіді було б доречно розповісти про відповідальність, яка настає в разі перевищення резидентами строків розрахунків за зовнішньоекономічними договорами та зазначити за яких умов допускається перевищення строків розрахунків за зовнішньоекономічними договорами.

Валютні ризики і способи їх усунення.При укладенні довготривалих контрактів виникають валютні ризики, що пов’язано зі змінами курсу валюти, унаслідок чого змінюється реальна вартість платежу. При вивченні цього питання студенту потрібно дати визначення валютних ризиків, вказати які існують види валютних застережень та охарактеризувати основні методи страхування валютних ризиків.

Нормативна література:

· Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, Ст.144.

· Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.

· Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994р. № 185/94-ВР // ВВР України, 1994р., № 40, Ст.364.

· Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // ВВР України 1993, № 17, Ст.184.

· Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Голос України від 23.01.2001 № 12 // Голос України від 23.01.2001 № 12

· Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Голос України від 22.06.1999 р.

· Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Верховна Рада України; Закон від 05.04.2001 № 2346-III // Голос України від 16.05.2001 № 84

· Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII // Голос України від 18.11.2014 № 216

· Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями: Кабінет Міністрів України, Національний банк; Постанова від 12.12.1998 № 1968 // Офіційний вісник України від 31.12.1998р., № 50, стор. 100

· Про затвердження Положення про валютний контроль: Національний банк; Постанова, Положення від 08.02.2000 № 49 // Офіційний вісник України від 21.04.2000 р., № 14, стор. 41

· Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Національного банку України вiд 04.02.1998 р. № 34 // ОВУ від 15.11.2002 - 2002 р., № 44, стор. 204, Ст. 2047.

· Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів: Національний банк; Постанова, Положення, Перелік від 12.11.2003 № 496 Офіційний вісник України від 19.12.2003 р., № 49, стор. 229.

Спеціальна література:

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.

2. Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.

3. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.

4. Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.

5. Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.

6. Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного — Х.: ООО “Одіссей”, 2011. — 640 с.

7. Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. — К.: Видавництво «Кондор», 2009. — 432 с.

8. Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна— К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. –ISBN;

9. Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2008. — 432 с.

10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / Ю.В. Макогон, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, О.О. Коваленко, В.М. Грідасов, С.В. Чемерис, А.В. Гончарова / За ред. д.е.н., проф. Ю.В. Макогона. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 424 с.

11. Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 792 с.

12. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 288 с.

13. Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие — Х. : ООО “Одиссей”, 2005. — 256 с.;

14. Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.

15. Трапезников В.А. Валютне регулювання в міжнародном інвестиційном праві .- М.: Волтерс Клівер, 2004.-176с.

Наши рекомендации