Формування ціни зовнішньоторговельного контракту.

Зміст і мета маркетингу в ЗЕД, його особливості, значення і задачі.

Нормативно-правове забезпечення ЗЕД є реальною основою для її практичного здійснення. Поряд з цим важливе місце, передумовою реалізації ЗЕД є проведення маркетингових досліджень у міжнародній сфері.

У зв'язку з цим розглянемо зміст маркетингу у ЗЕД, який у світовій практиці має також назву міжнародний маркетинг.

Міжнародний маркетинг - це маркетинг товарів і послуг за межами країн, де знаходяться суб'єкти ЗЕД.

Крім цього є ще інші визначення міжнародного маркетингу.

Міжнародний маркетинг - це діяльність суб'єктів ЗЕД, що спрямована на вивчення ринку, вплив на споживчий попит з метою задоволення взаємних потреб шляхом обміну, розширення збуту товарів, що виробляються ними.

Міжнародний маркетинг можна визначити як теорію прийняття управлінських рішень на основі аналізу факторів міжнародного ринкового середовища.

При здійсненні маркетингових досліджень у сфері ЗЕД повинні прийматись такі попередні рішення:

1. Суб'єктами ЗЕД приймається рішення про всебічне вивчення середовища функціонування міжнародного маркетингу, в конкретних країнах, регіонах, інтеграційних об'єднаннях.

2. Суб'єктами ЗЕД приймається рішення про доцільність виходу на світовий ринок.

3. Суб'єкти ЗЕД повинні прийняти рішення про те, на які конкретні світові ринки треба виходити.

4. Приймаються рішення суб'єктами ЗЕД про методи виходу на конкретний світовий ринок.

5. Важливим рішенням суб'єктів ЗЕД є визначення структури маркетингових дій на зовнішньому ринку.

6. Суб'єкти ЗЕД мають прийняти рішення про створення і структуру служб, відділів міжнародного маркетингу.

Спираючись на ці рішення суб'єкти ЗЕД, насамперед, проводять маркетингові дослідження по таким напрямам:

1. Досліджуються основні характеристики сучасного світового ринку, його динаміка, тенденції розвитку та пріоритети.

2. Визначаються та досліджуються особливості ЗЕД суб'єктів, специфічні риси їхньої поведінки і мотивації при проведенні маркетингової діяльності.

3. Аналізується характеристика основних параметрів середовища міжнародного маркетингу, зокрема конкурентної ситуації на обраному світовому ринку.

4. Здійснюються заходи по розробці стратегії виходу та діяльності суб'єкта ЗЕД на потенційному зарубіжному ринку.

5. Визначаються проблеми та досліджується специфіка технології маркетингової діяльності на зовнішніх ринках.

Формування ціни зовнішньоторговельного контракту.

Основні елементи валютно-фінансових умов зовнішньоторговельних угод

Головною умовою здійснення міжнародної торговельної операції є зовнішньоторговельний кон тракт. Він визначає права та обов’язки сторін, їх відповідальність за проведення операції.

При складанні контракту велике значення має правильне визна-чення валютно-фінансових і платіжних умов угоди, які регулюють розрахунки між контрагентами. Від них залежить ефективність зо-внішньоторговельних операцій, своєчасне отримання платежу, вико-нання обов’язків за контрактом, страхування сторін від валютних ри-зиків. Тому контрагенти повинні слідкувати за станом міжнародних валютних ринків, коливанням валютних курсів, валютно-фінансовим станом свого контрагента.

При визначенні валютно-фінансових умов контрактів, як прави-ло, виявляється протилежність інтересів контрагентів. Експортер, після відвантаження товару, прагне отримати максимальну суму ва-люти у найкоротший термін, одержати від імпортера відповідні га-рантії щодо забезпечення платежу. Імпортер зацікавлений скоріше отримати товар, сплатити найменшу суму валюти, максимально від-тягнути платіж до моменту його кінцевої реалізації (домогтися від експортера надання комерційного кредиту).

Вибір валютно-фінансових умов контракту залежить від таких факторів:

— характеру економічних та політичних відносин між країнами;

— наявності або відсутності міждержавних угод;

— кон’юнктури ринку та перспектив його розвитку;

— співвідношення сил контрагентів;

— традицій та звичаїв торгівлі даним товаром;

— швидкості та гарантій отримання платежу;

Якщо укладенню зовнішньоторговельного контракту передує міждержавна угода (наприклад, про порядок поставки та проведення платежів), яка має загальні валютно-фінансові умови, то в контракті слід посилатися на неї. Це дає змогу справедливо вирішувати супе-речки, які можуть виникнути в ході виконання контракту.

До основних елементів валютно-фінансових та платіжних умов належать:

— валюта ціни та спосіб визначення ціни;

— валюта платежу, курс перерахунку валюти ціни у валюту пла-тежу, якщо вони не збігаються;

— умови розрахунків;

— форми розрахунків та банки, через які ці розрахунки будуть здійснюватися.

Наши рекомендации