Операційний процес та система

Операційний менеджмент є центральною ланкою підприємства і створюється на основі раціонального (вертикального і горизонтального) розподілу праці та поєднання в часі і просторі предметів, засобів і самої праці. За допомогою операційної функції проводиться сукупність дій з переробки ресурсів і постачання результатів діяльності в зовнішнє середовище.

Операційна система складається із трьох підсистем:

• переробної — виконує продуктивну роботу, безпосередньо пов'язану з перетворенням вхідних ресурсів у вихідні результати;

• забезпечення — не пов'язана безпосередньо з виробництвом виходу, але виконує необхідні функції забезпечення переробної системи;

• планування та контролю — отримує інформацію із зовнішнього і внутрішнього середовищ про стан переробної підсистеми та підсистеми забезпечення, опрацьовує цю інформацію й видає рішення про те, як має працювати переробна підсистема.

Структура управління операційною системою охоплює всі можливі дії, процеси, прийоми, пов'язані з безпосереднім випуском продукції (наданням послуг).

Операційний процес та система - student2.ru

Рис. 4 Структура управління операційною системою (підсистеми операційного менеджменту)

Усі ці підсистеми управління (рис. 4) рівноправні й мають свою відповідну політику, методологію та інструментарій здійснення.

Підсистема оперативного управління спрямована на виконання завдань оперативного забезпечення ритмічного виробничого процесу за раціонального використання ресурсів. Оперативне управління характеризується метою, критеріями досягнення локальних шлей, функціями, певною структурою. На підприємствах системи оперативного управління побудовані за ієрархічним принципом з розподілом функцій централізованого й децентралізованого управління.

"Дерево" цілей оперативного менеджменту має вигляд графа (рис. 5), а ранжування цілей за даним графом наведено в таблиці 1.

Операційний процес та система - student2.ru

Рис.5 – «Дерево» цілей оперативного управління оперативною системою

Таблиця 1 - Характеристика цілей оперативного управління

Ранг цілі Шифр цілі Характеристика цілей  
1-й Забезпечити злагоджену роботу всіх ланок виробництва з випуску продукції встановленої номенклатури виробів відповідно до замовлень за найкращого використання всіх виробничих ресурсів і оптимізації витрат на управління  
2-й 1.1 Виконання планових завдань з виготовлення та випуску номенклатури виробів у встановлених обсягах і термінах за найкращого використання виробничих ресурсів  
  1.2 Оптимізація затрат на виконання завдань  
1-й рівень 1.1.1 Забезпечення якісного контролю,облік та аналіз ходу виконання планових завдань  
  1.1.2 Забезпечення високоефективного планування й виконання планових завдань  
  1.1.3 Забезпечення ефективного виконання плану виробництва  
  1.1.4 Організація виконання плану  
  1.2.1 Забезпечення раціонального використання робочого часу і зниження простоїв обладнання  
  1.2.2 Раціоналізація затрат незавершеного виробництва  
  1.2.3 Оптимізація затрат на оперативне управління виробництвом  
2-й рівень 1.1.1.1 Забезпечення якісно? нормативної бази оперативного управління  
  1.1.1.2 Розробка раціональних планів виробництва  
  1.1.1.3 Розробка ефективних планів роботи цехів, дільниць  
  1.1.1.4 Забезпечення змінно-добових планів  
  1.1.2.1 Забезпечення ефективного контролю за ходом виробництва  
  1.1.2.2 Забезпечення якісного обліку виробничого процесу  
  1.1.2.3 Забезпечення проведення якісного аналізу ходу виробничого процесу  
  1.1.3.1 Забезпечення ефективного регулювання ходу виробничого процесу на міжцеховому рівні  
  1.1.4.1 Своєчасне доведення розроблених планів за призначенням  
  1.1.4.2 Організація ефективного ходу виробничого процесу  
  1.1.4.3 Організація забезпечення цехів, дільниць, робочих місць матеріалами, напівфабрикатами  
  1.1.4.4 Організація забезпечення інструментами і пристроями відповідно до календарного плану  
  1.1.4.5 Організація забезпечення цехів, дільниць, робочих місць необхідною технічною документацією  
  1.2.1.1 Оптимальне планування завантаження робочих місць  
  1.2.1.2 Зниження простоїв обладнання через планове обслуговування  
  1.2.1.3 Організація своєчасного забезпечення робочих місць інструментами , документацією  
  1.2.1.4 Організація якісного контролю і обліку простоїв робітників  
2-й рівень 1.2.2.1 Організація робіт зі зниження нормативів незавершеного виробництва
  1.2.2.2 Зниження витрат на транспортування незавершеного виробництва
  1.2.3.1 Раціоналізація організаційної структури системи оперативного управління виробництвом
  1.2.3.2 Застосування засобів механізації та оргоснастки
  1.2.3.3 Застосування автоматизованих систем оперативного управління виробництвом
  1.2.3.4 Вдосконалення методів виконання функцій управління в системі оперативного управління
  1.2.3.5 Підвищення якості роботи працівників оперативного управління виробництвом

Основний зміст операційного менеджменту полягає у виконанні таких функцій:

• планування — конкретизація й забезпечення завдань, встановлених поточним планом (уточнення обсягу й номенклатури продукції, встановлення декадних графіків, виробничих програм тощо);

• оперативний контроль — зіставлення фактичних параметрів технології та продукції, даних про хід виробництва з нормативними величинами;

• оперативний аналіз — своєчасна оцінка безперервного ходу виробництва, виявлення причин відхилень процесу виробництва від запланованих.

Найсучасніший підхід до управління товарними ресурсами — застосування логістики.

Призначення логістики полягає у:

• плануванні, управлінні й контролі матеріалопотоку й пов'язаного з ним інформаційного потоку;

• здійсненні господарської практики для координації постачання, складування і транспортного обслуговування;

• підвищенні ефективності взаємодії органів управління матеріально-технічним забезпеченням і транспортом;

• інтеграції матеріально-технічного забезпечення, транспортування вантажів і систем передавання інформації про фізичне спрямування ресурсів;

• комплексному, скоординованому управлінні загальним процесом товарообігу на всіх рівнях, у масштабах окремих регіонів і всього господарства.

Класичну схему комерційної логістичної системи наведено на рис. 6.

Операційний процес та система - student2.ru

Рис. 6 Схема комерційної логістичної системи

За даними досліджень у галузі маркетингу й логістики, проведеними В. Стюартом, застосування концепції комерційної логістики на промисловому підприємстві дає:

• скорочення кількості продажу "втрачених" у результаті відсутності запасів необхідної продукції за рахунок точного розміщення запасів і контролю над ними;

• скорочення циклу "обслуговування споживача";

• зміцнення й закріплення зв'язків постачальника зі споживачем:

• економія витрат;

• можливість більше уваги приділяти попиту;

• більш ефективно і прибутково конкурувати на окремих ринках.

Під час розробки моделі логістичної системи варто керуватися такими настановленнями:

• розміщення й кількість виробничих одиниць необхідно здійснювати з урахуванням постачальників продукції, транспортних витрат, кількості продукції, що виробляється;

• розмір запасів має бути оптимальним для всієї операційної системи;

• на підприємстві слід мати складський центр накопичення та обробки вантажів, проміжний склад для тимчасового зберігання продукції;

• визначити оптимальну транспортну модель для кожного варіанта системи;

• усі підрозділи, які входять до логістичної системи, мають бути пов'язані інформацією, контрольною і транспортною мережею;

• необхідно налагодити чіткий інформаційний зв'язок.

Функціональну схему управління товарними запасами представлено на рис. 7.

Таким чином логістика виступає основною функціональною сферою управління й контролю матеріалів як усередині підприємства, так і поза його межами, найважливішим науково-практичним напрямом удосконалення інфраструктури суспільного виробництва.

Операційний процес та система - student2.ru

Рис. 7 Функціональна схема управління товарними запасами

Семінар «Операційний процес та система»

Контрольні запитання й завдання

1. Назвіть складові операційного менеджменту.

2. Як вибудовується ієрархія цілей оперативного управління?

3. В чому полягає суть комерційної логістики на виробничому підприємстві?

4. Назвіть фактори, що впливають на побудову логістичної моделі.

Наши рекомендации