Класифікація кредитного портфелю банків

Клас позичаль­ника   Іогашення заборгованості  
добре слабке недостатнє
А Стандартний Під контролем Субстандартні
Б Під контролем Субстандартний Сумнівний
В Субстандартний Сумнівний Безнадійний
Г Сумнівний Безнадійний Безнадійний
д Безнадійний Безнадійний Безнадійний

Методику віднесення того чи іншого підприємства до кожного класу банк розробляє самостійно і керується нею в процесі креди­тування.

Резерв має бути сформовано щодо кожної групи кредитів у пов­ному обсязі відповідно до сум фактичної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву з розподілом за видами ва­лют (табл. 15).

класифікація кредитного портфелю банків - student2.ru класифікація кредитного портфелю банків - student2.ru класифікація кредитного портфелю банків - student2.ru Таблиця 15 ГРАДАЦІЯ СТУПЕНІВ РИЗИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУП КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

Групи кредитів Рівень резерву (ступінь ризику), %
Стандартні
Під контролем
Субстандартні 20
Сумнівні
Безнадійні

Комерційний банк формує резерв під стандартну і нестандартну заборгованість в повному обсязі щоквартально. Якщо банк має фі­лії, резерв формується окремо головним банком, окремо підвідом­чими установами. Резерв під стандартну заборгованість за креди­тами обліковується на балансі головного банку. Резерв під нестандартну заборгованість за кредитами обліковується на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юриди­чна особа).

До сукупної заборгованості за кредитами, гарантіями та пору­ками, які фактично надані, належить заборгованість за балансовими рахунками 1510—1517, 1520—1527, 1581, 1582, 1589, 2000, 2010, 2020, 2027, 2030, 2037, 2040, 2045—2047, 2050, 2055—2057, 2061, 2062, 2065—2067, 2070—2077, 2090—2099, 2100—2107, 2110— 2117, 2190, 2191, 2198, 2199, 2200—2207, 2210—2217, 2290, 2291, 2299, 9000, 9002, 9020, 9090, 9091.

Резерв формується головним банком та його філіями. Резерв під стандартну заборгованість за кредитами обліковується на балансі головного банку, а резерв під нестандартну заборгованість— на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юридична особа).

Резерви поділяються на такі:

— спеціальні резерви — створюються для відшкодування мож­ливих збитків за кредитами, дебіторською заборгованістю банків та іншими активами;

— загальні резерви — створюються для відшкодування можли­вих непередбачених ризиків.

У фінансовому обліку спеціальні резерви створюються за всіма видами активів у необхідних сумах.

Спеціальні резерви обліковуються на контрактивних рахунках:

* Групи 159 — балансові рахунки: 1590 «Резерви під нестандар­тну заборгованість інших банків»; 1591 «Резерви під стандартну заборгованість інших банків». Названі рахунки є контрактивними до рахунків розділу 15 «Кошти в інших банках».

Трупи 240 — балансові рахунки: 2400 «Резерви під нестандар­тну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»; 2401 «Резе­рви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієн­там». Ці рахунки є контрактивними до рахунків розділів 20 «Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності», 21 «Кре­дити, які надані органам загального державного управління», 22 «Кредити, які надані фізичним особам».

У фінансовому обліку відрахування до резерву В повному обся- ' зі визнається витратною статею. Відрахування до резервів супрово­джується відповідними бухгалтерськими проведеннями (табл. 16).

Таблиця 16

Наши рекомендации