Земельний аукціон та його значення

Земельний аукціон - це один із способів надання у користування або відчужен­ня у власність земельних ділянок на засадах змагальності фізичним та юридичним особам для спорудження житлових будинків, магазинів, офісів, фабрик, інших життєво необхідних об'єктів, здійснення підприємницької діяльності. За існую­чої системи розподілу землі, для одержання конкретної земельної ділянки фізичні та юридичні особи звертаються з відповідними клопотаннями до місцевих Рад або їх виконавчих комітетів. Останні на власний розсуд або надають, або ж відмовля­ють у наданні земельної ділянки заявникові. У більшості випадків, особа, яка одер­жує ділянку, не платить за постійне користування нею. навіть якщо користування цією ділянкою землі приносить користувачеві значний матеріальний зиск.

Згідно з методикою проведення земельних аукціонів, місцева Рада публічно оголошує через рекламні повідомлення на телебаченні, по радіо або у пресі про наявність конкретних земельних ділянок, що виставляються на аукціон для про­дажу або придбання права оренди зацікавленими фізичними та юридичними осо­бами. Рекламні повідомлення мають містити опис ділянок та їхнього місцезнаход­ження, вказувати на конкретне право, запропоноване до продажу на аукціоні, інформувати про місце, дату проведення аукціону і мінімальну запропоновану стартову ціну, відсилати до джерел більш детальної інформації про аукціон та на­водити адреси пунктів реєстрації для участі у ньому. Спеціальні пакети інформацій­них бюлетенів містять більш детальний опис процедури аукціону і реєстрації для участі у ньому, самих земельних ділянок та передбачених законодавством можли­вих шляхів їх використання, а також відповідних технічних умов.

Потенційні учасники аукціону аналізують свої можливості, відвідують зап­ропоновані ділянки, збирають необхідну інформацію про ринкові умови, наявну інфраструктуру, екологічні умови і законодавчі обмеження та підраховують рин­кову вартість запропонованих ділянок, виходячи з можливостей подальшого їх використання. Фізичні та юридичні особи, які вирішили взяти участь в аукціоні, подають відповідно заповнену заяву та реєструються в організаторів аукціону (іноді це може бути місцева філія біржі) за один-два дні до початку аукціону. Такі особи, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів та отримати допуск до участі в аукціоні, вносять завдаток, який повертається після закінчення аукціону. Згада­ний завдаток, як правило, не перебільшує 10% встановленої стартової ціни на кож­ну з виставлених ділянок.

У день аукціону зареєстровані учасники, які дістали право участі в ньому, зби­раються у відведеному приміщенні і беруть участь у торгах, що їх веде професій­ний аукціоніст. За ходом торгів стежить спеціальна комісія з проведення аукціо­ну. Торги ведуться у присутності громадськості, публічно, включаючи словесний торг, доки не виграє той, хто запропонує найвищу ціну. Під час або одразу після аукціону представник місцевої Ради чи її уповноважений, переможець аукціону і організатор аукціону підписують документ, що засвідчує факт перемоги певного учасника на аукціоні та визначає зобов'язання сторін. Протягом встановленого строку місцева Рада приймає рішення про надання земельної ділянки перемож­цеві аукціону, який, у свою чергу, сплачує решту суми названої ним ціни. Усі учас­ники, які програли аукціон, одержують назад свої попередні внески через кілька днів після завершення аукціону.

Згідно з чинним законодавством України, до продажу через земельні аукціо­ни можуть бути запропоновані такі права:

• раво на оренду земельних ділянок для довгострокового користування;

• право на забудову земельних ділянок під індивідуальні приватні будинки, гаражі та дачі;

• право на приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та земельних діля­нок під ними;

• право на приватизацію бензозаправних станцій та земельних ділянок під ними.

Вартість проведення земельних аукціонів може бути різною у різних містах та для різних аукціонів. Базова вартість включає:

• оплату робочого часу співробітників міських органів влади, необхідного для підбору земельних ділянок, їх оцінювання, визначення обмежень щодо можли­востей їх використання, розробки технічних умов, укладання пакетів інформа­ційних бюлетенів тощо;

• оплату послуг організатора аукціону (ним, як правило, виступає місцева філія біржі), який забезпечує приміщення для проведення аукціону, розповсюджує інформаційні матеріали, допомагає в організації та веденні рекламної кампанії тощо;

• оплату рекламної кампанії, яка включає укладання текстів та створення дизайн-проектів рекламних оголошень у пресі, на телебаченні та радіо, а також підго­товку рекламних гасел, стендів, листівок та інших рекламних матеріалів.

Вартість проведення аукціону може становити від кількох сотень доларів до 10 000 доларів, залежно від рівня активності та розмаху рекламної кампанії.

Висновки

Організований ринок - це впорядкований ринок, де ступінь упорядкованості може бути різним, що знаходить своє відображення в правилах торгівлі, які мо­жуть регламентувати процеси купівлі-продажу того чи іншого виду товарів або будь-якого іншого активу.

Сутність біржі полягає втому, то вона - особливий вид ринку, де провадить­ся торгівля замінними цінностями, причому ці цінності і плата за них не пред'яв­ляються.

Земельний аукціон - це один із способів надання у користування або відчужен­ня у власність земельних ділянок на засадах змагальності фізичним та юридичним особам для спорудження житлових будинків, магазинів, офісів, фабрик, інших життєво необхідних об'єктів, здійснення підприємницької діяльності. За існую­чої системи розподілу землі, для одержання конкретної земельної ділянки фізичні та юридичні особи звертаються з відповідними клопотаннями до місцевих Рад або їх виконавчих комітетів. Останні на власний розсуд або надають, або ж відмовля­ють у наданні земельної ділянки заявникові. У більшості випадків, особа, яка одер­жує ділянку, не платить за постійне користування нею. навіть якщо користування цією ділянкою землі приносить користувачеві значний матеріальний зиск.

Наши рекомендации