Тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІки і маркетингу»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання завдань практичних занять з навчальної дисципліни циклу професійної і практичної підготовки

Маркетинг

для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування»

Напрям підготовки: 6.050601 – «Теплоенергетика»

Спеціалізація: «Енергетичний менеджмент» – ЕНМ

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

Донецьк, 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІки і маркетингу»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання завдань практичних занять з навчальної дисципліни циклу професійної і практичної підготовки

Маркетинг

для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування»

Напрям підготовки: 6.050601 – «Теплоенергетика»

Спеціалізація: «Енергетичний менеджмент» – ЕНМ

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Економіки і маркетингу»

Протокол №4 від «16» «листопада» 2011р.

Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 2011р.

Донецьк, 2011

УДК - ________________

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з навчальної дисципліни циклу професійної підготовки за вибором навчального закладу «Маркетинг» для студентів денної форми навчання галузі знань: 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування», напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика», спеціалізації: «Енергетичний менеджмент» (ЕНМ) / Укл. Н.В. Розумна. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 37 с.

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Маркетинг». Методичні рекомендації містять завдання щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Маркетинг», тести і питання для контролю і самоперевірки знань, перелік літератури, що рекомендується по дисципліні «Маркетинг».

Укладач:

Н.В. Розумна, к.е.н.

Відповідальний за випуск

О.А. Кратт, д.е.н., професор

ЗМІСТ

  Стор.
Вступ
Загальні положення
Організаційні форми вивчення навчальної дисципліни
Тематичний зміст курсу
Практичне заняття №1 Суть маркетингу і його сучасні концепції
Практичне заняття №2 Маркетингові дослідження ринку. Визначення ємності і насиченості ринку
Практичне заняття №3 Сегментація ринку. Поведінка споживачів.
Практичне заняття №4 Товар і товарна політика підприємства
Практичне заняття №5 Оцінка конкурентоспроможності товарів
Практичне заняття №6 Цінова політика підприємства
Практичне заняття №7 Товарорух
Практичне заняття №8 Просування товару
Практичне заняття №9 Контроль маркетингу
Перелік питань для підготовки для заліку
Рекомендована література

Вступ

Підставою для розробки методичних рекомендацій для виконання практичних занять з навчальної варіативної дисципліні «Маркетинг» є навчальний план напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика», та робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Маркетинг».

Сучасні умови господарювання потребують спеціалістів з економіки, обліку та аудиту, обізнаних з питань маркетингу, ціноутворення, стимулювання продажу товарів і послуг, створення іміджу підприємства та організаційних особливостей впровадження програми маркетингу на підприємстві. Адже тільки такий підхід є запорукою успіху будь-якої підприємницької діяльності як на виробництві, так і у фінансовій сфері.

Зміст і тематика практичних занять охоплює особливості організації та планування маркетингу на підприємстві, складання фінансових кошторисів, контролю за використанням коштів, вивчення систем, методів та алгоритмів прийняття рішень щодо маркетингової діяльності компаній.

Дисципліна містить певне коло знань про сутність, зміст та особливості системи маркетингу. На практичних заняттях розглядаються і вивчаються законодавчі основи маркетингової діяльності. Розглядаються основні положення маркетингових досліджень ринку, поведінки споживачів. Вивчаються схеми і засоби ефективної збутової діяльності підприємства. Аналізуються основні підходи до рекламування товару. З'ясовуються переваги й недоліки прямого маркетингу. Розглядаються види та комунікативні особливості персонального продажу. З'ясовуються форми організації служб маркетингу. Визначаються форми й методи контролю ефективності маркетингових заходів. Вивчаються підходи і методи планування маркетингової діяльності на підприємстві.

Предметом дисципліниє процеси і методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Після вивчення курсу «Маркетинг» студенти матимуть достатні знання з питань організації ефективного продажу продукції та послуг, щоб розробляти виробничі, організаційні та наукові рішення на рівні сучасних вимог.

Типова програма курсу «Маркетинг» передбачає також (поряд з традиційними формами проведення практичних занять) виконання студентами практичних завдань із застосуванням персональних комп’ютерів.

При розробці методичних рекомендацій до практичних занять дисципліни були враховані нормативні документи МОН України, «Освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика», «Освітньо-кваліфікаційних характеристиках (ОКХ) бакалавра відповідного напряму підготовки», «Засоби діагностики якості вищої освіти рівня бакалавр галузі знань 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування», напряму підготовки напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика», рішення ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Загальні положення

Ціллю методичних рекомендацій є формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Задачі методичних рекомендацій з навчальної дисципліни «Маркетинг» складаються в навчанні студентів вирішенню конкретних питань і ситуацій, зв'язаних з різними аспектами маркетингової діяльності підприємств.

Практичні заняття складаються з: переліку теоретичних питань по тематиці заняття; завдань прикладного напрямку, за допомогою яких студенти навчаються приймати рішення щодо доцільності маркетингових програм, робити аналітичні висновки; питань підготовки до заліку; переліку основної та додаткової літератури.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»

Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах» та навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика»основними видами навчальних занять вивчення дисципліни є лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів. Ці організаційні форми вивчення дисципліни використовуються з метою озброєння студентів фаховими теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями.

Таблиця 1

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п   Тема і зміст практичних занять Обсяг завдань практичних занять (ак.год.) Коефіцієнт вагомості Кіj j-того завдання практичного заняття Штрафні санкції Шіj за порушення графіку учбового процесу виконання та захисту j-того завдання практичного заняття
Суть маркетингу і його сучасні концепції 0,1  
Маркетингові дослідження ринку. Визначення ємності і насиченості ринку 0,2  
Сегментація ринку. Поведінка споживачів. 0,05  
Товар і товарна політика підприємства 0,2  
Оцінка конкурентоспроможності товарів 0,1  
Цінова політика підприємства 0,1  
Товарорух. Вибір каналів розподілу товару. 0,05  
Маркетингове просування товару 0,1  
Контроль маркетингу 0,1  

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття №1

ТЕМА: СУТЬ МАРКЕТИНГУ І ЙОГО СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ

В результаті заняття студент повинен:

- знати:значення маркетингу на підприємстві; сутність та особливості концепцій маркетингу, застосування їх в сучасних умовах; види, функції і принципи маркетингу.

- уміти:визначати структуру комплексу маркетингу для окремих підприємств, концепцію, якої вони придержуються.

Хід заняття:

1. Суть маркетингу, його визначення. Основні поняття маркетингу.

2. Виникнення, етапи розвитку, концепції маркетингу. Сутність сучасної концепції маркетингу.

3. Мети і задачі маркетингової діяльності. Основні принципи, функції маркетингу.

4. Комплекс маркетингу і його елементи.

5. Поняття внутрішнього і зовнішнього середовища маркетингу. Основні фактори маркетингового середовища, їхня характеристика і класифікація. Взаємодія внутрішнього і зовнішнього середовища.

6. Концепція холістичного маркетингу: нове направлення розвитку. 4 складові холістичного маркетингу.

7. Виконання практичної роботи №1.

8. Видання завдання на домашню самостійну роботу.

Теоретичні питання для обговорення на практичному занятті

1. Розкрийте зміст основних понять і визначень маркетингу. Назвіть передумови виникнення, охарактеризуйте еволюцію концепції маркетингу. У чому суть сучасної концепції?

2. У чому складаються цілі, задачі, принципи маркетингу.

3. Охарактеризуйте основні функції маркетингу.

4. Які види маркетингу Вам відомі, яка область їхнього застосування?

5. Дайте характеристику структури комплексу маркетингу.

6. Що являє внутрішнє і зовнішнє маркетингове середовище, які основні чинники можна віднести до керованих і неконтрольованих підприємством?

7. Сформулюйте основні вимоги до соціально-етичного маркетингу.

8. Значення концепції холістичного маркетингу в сучасних умовах розвитку світової економіки і суспільства.

Практична робота №1

Індивідуально оберіть підприємство. Проаналізуйте які елементи маркетингу воно використовує в своєї діяльності. До якої концепції маркетингу можливо його віднести? Підготовте роботу в формі доповіді.

Рекомендована література: /1/, с. 6-42, /2/, с.5-52, /3/ - /6/

Завдання на самостійну роботу вдома.

1. Підготовте декілька визначень поняття «маркетинг», що приведені різними авторами. Проаналізуйте їх. Які з них на ваш погляд є найбільш важливими, найбільш цікавими, найбільш науковими, найбільш творчими або креативними? Виведіть своє визначення.

2. По літературі вдома найдіть і приведіть приклади успішної маркетингової довгострокової стратегії підприємств, що діють на світовому і українському ринках.

Форми та методи контролю студентів: усне обговорення та опитування всієї групи.

Практичне заняття №2

ТЕМА 2: маркетингове ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКу. визначення місткості і насиченності ринку

В результаті заняття студент повинен:

- знати:значення маркетингових досліджень, види дослідницьких проектів, особливості застосування методів проведення маркетингових досліджень.

- уміти:проводити маркетингові дослідження; розраховувати місткість і насиченість ринку, індекс Герфіндаля-Хершмана, для визначення рівня монополізації ринку.

Хід заняття

1. Визначення, класифікація товарних ринків.

2. Поняття і сутність кон'юнктури ринку, мета і задачі її вивчення. Система показників ринкової кон'юнктури і їхнє дослідження.

3. Сутність і розрахунок місткості ринку.

4. Дослідження впливу ефективності маркетингової діяльності фірм на фірмову структуру ринку.

5. Практичні завдання.

Теоретичні питання для обговорення на практичному занятті:

1. Визначення, класифікація товарних ринків.

2. Види дослідницьких проектів: розвідувальне, описове та казуальне дослідження.

3. Методи проведення маркетингових досліджень.

4. Види анкетування, їх переваги та недоліки.

5. Маркетингове спостереження.

6. Поняття і сутність кон'юнктури ринку, мета і задачі її вивчення. Система показників ринкової кон'юнктури і їхнє дослідження.

7. Сутність і розрахунок місткості ринку.

8. Дослідження впливу ефективності маркетингової діяльності фірм на фірмову структуру ринку.

Практична робота №2

Завдання I

На підставі аналізу даних про динаміку продажів товарів (табл.1.1), охарактеризуйте існуючу ситуацію на ринку і побудуйте прогноз продажів на майбутні 3 роки, прийнявши, що сформовані в ретроспективному періоді закономірності збережуться й у майбутньому.

Методичні рекомендації

1. Виходячи з того, що тенденцію ряду з достатнім ступенем точності характеризує рівняння лінійної залежності (формула 1.1), розрахуйте його параметри за допомогою методу найменших квадратів (табл.1.2):

y = a + bt , (1.1)

де y - річний обсяг продажів товару, тис. шт.;

a, b - коефіцієнти;

t - перемінна часу, роки.

Для спрощення процедури обчислень рекомендується початок відліку значень перемінної часу t перенести в середину динамічного ряду (гр.3 табл. 1.2). Тоді:

∑t = 0; a = ∑y/n; b = ∑yt/∑t2,

де n - число спостережень, n = 11.

2. Обчисливши параметри a і b , складіть шукане рівняння зміни обсягів продажів у часі.

3. Виходячи з того, що значення параметрів являють собою: а - річний обсяг продажів товару, b - середньорічний абсолютний приріст продажів, побудуйте прогноз продажів на заданий період часу.

4. Відбийте фактичну і теоретичну динаміку обсягів продажів на графіку.

Таблиця 1.1 - Річний обсяг продажів товарів (тис. шт.)

Рік Номер варіанта завдання

Таблиця 1.2 - Розрахунок параметрів рівняння

Рік y t t2 yt
  -5    
  -4    
  -3    
  -2    
  -1    
     
     
     
     
     
     
Разом: Sy St = 0 St2 Syt

ЗАВДАННЯ 2

Потреби розглянутого сегмента ринку в побутової техниці задовольняються за рахунок власного виробництва, імпорту і реалізації складських залишків товарів груп А, В і С ( табл. 1.4 ). Частина продукції експортується.

На основі представленої інформації Вам необхідно:

- розрахувати загальну місткість ринку;

- оцінити насиченість ринку товарами А, В, С;

- визначити долі власного виробництва, експорту й імпорту;

- представити графічно (круговою діаграмою) і охарактеризувати структуру попиту і структуру пропозиції.

Таблиця 1 - Характеристика ринкової інформації, млн. од./рік

Найменування показників Товари
  А В С
Потреба
Національне виробництво
Експорт
Імпорт
Непрямий експорт
Непрямий імпорт
Залишки продукції на складі підприємства

Завдання 3

Маркетинговими дослідженнями встановлено, що потреба ринку в товарі А складе в плановому періоді 500 тис. од./рік. При цьому його національне виробництво - 400 тис. од./рік. Укладено договорів по експорту на суму 100 тис. од./рік. Залишки товару на складах виготовлювачів на початок року - 20 тис. од. Визначите, яку кількість товару необхідно імпортувати для повного задоволення потреби.

Рекомендована література: /2/, с. 53-122, /1/, с.43-65, /3/ - /5/

Завдання на самостійну роботу вдома:Закінчити вдома практичну роботу №2.

Форми та методи контролю студентів: усне обговорення та письмовий опит всієї групи завдяки аудиторній, самостійної роботи та домашньої письмової роботи.

Практичне заняття №3

ТЕМА 3: СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ. Поведінка споживачів.

В результаті заняття студент повинен:

-знати: принципи сегментування ринку, основні характеристики поведінки покупців.

-уміти: розраховувати коефіцієнти відтоку та притоку споживачів та коефіцієнт лояльності.

Хід заняття:

1. Сутність і алгоритм сегментації ринку.

2. Визначення показників споживчих переваг і їхнього впливу на частку підприємства на ринку.

3. Ознаки ринкової сегментації.

4. Вибір цільових сегментів ринку. Переваги сегментації.

5. Стратегії позиціонування товарів на ринку

Теоретичні питання для обговорення на практичному занятті

1. Дайте визначення, охарактеризуйте класифікацію ринків.

2. Які основні проблеми, на Вашу думку, викликають необхідність дослідження ринку?

3. Що таке «ємність ринку», які чинники визначають її розмір?

4. Що розуміють під «сегментом ринку»?

5. З якою ціллю здійснюють сегментацію ринку?

6. Охарактеризуйте класифікацію чинників сегментації ринку товарів промислового і споживчого призначення.

7. У чому відмінність понять: масовий, цільовий, товарно-диференційований, концентрований маркетинг?

8. Назвіть критерії вибору цільових сегментів ринку.

9. У чому суть позиціонування товару на ринку?

10. Які переваги сегментації ринку?

Практична робота №3

ЗАВДАННЯ 1

Основними конкурентами в даному сегменті ринку по наданню комп'ютерних послуг населенню є фірми: А, Б и С. Відділ маркетингу фірми А в початку січня провів опитування споживачів для виявлення їхніх думок про послуги, що надаються фірмами. У результаті були встановлені число покупців і частка кожної фірми на ринку (таблиця 1.5, гр. 2-4). Продовження обстеження показало, що реакція споживачів на заходи фірм-конкурентів виражається в зміні їхніх переваг (таблиця 1.8, гр. 5-10). Це, у свою чергу, приводить до зміни числа прихильників, а в остаточному підсумку - частки ринку кожної фірми.

Ціль роботи - проаналізувати вплив динаміки переваг споживачів на зміну ринкової частки фірм.

Методичні вказівки до виконання роботи:

1. За даними таблиці 1.5 заповните вихідну матрицю зміни споживчих переваг у січні (приклад заповнення - у табл. 1.6).

2. Розрахуйте показники "руху" споживачів для кожної фірми за даними за січень (коефіцієнти відтоку, припливу і лояльності покупців):

- коефіцієнт відтоку покупців з i - й фірми на j-ю, Квij:

тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru

де Чвij - число покупців, що відмовилися купувати товар i - ої фірми, зволівши їй j-ту фірму, чол./міс;

Чпi - число покупців товару i - й фірми на початок місяця, чол./міс.;

Таблиця 1.5 - Вихідна матриця стану і прямування споживчих симпатій

№ вар. Чисельність покупців на 1.01., тис. чол. Рух покупців протягом січня, чол./міс.
А Б С тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru А Б тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru Б А тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru А С тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru С А тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru Б С тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru С Б
0,4 0,3 0,2
1,0 1,2 0,8
0,6 0,7 0,5
0,75 1,0 1,5
2,5 2,5 2,5
0,6 0,4 0,5

Таблиця 1.6 – Рух споживачів, обумовлений зміною споживчих переваг

Фірми Чпi, чол. Приплив (+), відтік (_) покупців фірмиiза рахунок фірми j Чкi, чол. Частка ринку, %
А Б С
А     тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru +100 -50   +10 -60          
Б   тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru +50 -100     +120 тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru -20      
С +60 -10   +20 -120          
Разом:      

- коефіцієнт припливу покупців в i - ту фірму з j-ої, Кпi :

тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru

де Чпij - число покупців, що віддали перевагу товару i-ої фірми замість j-ої чол./міс.;

Чкi– число покупців i-ої фірми на кінець місяця, чол./міс.;

- коефіцієнт лояльності покупців до торгової марки i - ої фірми, Клi :

Клi = 1 - SКвi

3. Прийнявши постійними коефіцієнти відтоку, з формули (1.2) визначите щомісячно, куди і скільки покупців піде від кожної фірми. Розрахуйте число покупців за станом на початок і кінець лютого і березня. Результати розрахунків представте у формі матриць.

4. Проаналізуйте тенденцію, що складається на ринку, зміни переваг покупців, зміну фірмової структури ринку, прийнявши ємність даного сегмента (загальне число споживачів) незмінним.

5. Проілюструйте результати розрахунків діаграмами, зробіть висновки.

Рекомендована література: : /1/, с. 114-125, 150-157, /2/, с.61-69, /3/ - /6/

Завдання на самостійну роботу вдома:Концерн Electrolux представляє на українському ринку побутову техніку. Охарактеризуйте основні перспективні сегменти українського ринку побутової техніки, на які доцільно орієнтуватися концерну Electrolux. Які фактори найбільш впливають на прийняття українським споживачем рішення про купівлю? Як може компанія використовувати це для підвищення ефективності своєї діяльності в Україні?

Форми та методи контролю студентів: усне обговорення, захист індивідуальної роботи на наступному занятті.

Практичне заняття №4

Тема: ТОВАР. ТОВАРНА ПОЛІТИКА

В результаті заняття студент повинен:

-знати: визначення і класифікацію товару, етапи ЖЦТ.

-уміти:визначати тривалість і стадії ЖЦТ, максимум прибутку.

Хід заняття:

1. Товар у системі маркетингу. Загальна характеристика і класифікація товарів.

2. Поняття життєвого циклу товарів /ЖЦТ/, основні стадії, їхня характеристика і тривалість. Задачі маркетингу на різних стадіях ЖЦТ.

3. Нові товари. Суть і критерії визначення нових товарів. Роль служби маркетингу в розробці і реалізації нового товару.

4. Практичні завдання.

Теоретичні питання для обговорення на практичному занятті:

1. По яких ознаках здійснюється класифікація товарів?

2. Що означає «три рівні товару»?

3. Розкрийте зміст поняття оцінки конкурентоспроможності товару.

4. Сформулюйте концепцію життєвого циклу товару (ЖЦТ), які етапи традиційного ЖЦТ?

5. Приведіть приклади і дайте характеристику окремих видів ЖЦТ.

6. Які основні задачі маркетингу на різних етапах життєвого циклу?

7. Що розуміють у маркетингу під новим товаром?

8. Які основні причини комерційного провалу нових товарів?

9. Яка роль служби маркетингу в створенні нового товару?

Практична робота №4

ЗАВДАННЯ 1

Вам необхідно розробити маркетингову програму підвищення ефективності реалізації на ринку товару, що випускається підприємством,, що містить мотивований висновок про можливість і конкретні напрямки її здійснення. Підставою для висновку є:

- аналіз динаміки фактичного річного прибутку;

- прогноз очікуваного річного прибутку до кінця ЖЦТ;

- заходи щодо продовження ЖЦТ.

Відома наступна вихідна інформація:

1. Обробка даних ринкових досліджень показала, що характер зміни прибутку по роках життєвого циклу товару (ЖЦТ) відбиває рівняння залежності типу:

Пt= аt2 + вt + с ,

тематичний зміст завдань практичних занять з навчальної дисципліни - student2.ru де Пt - величина прибутку від реалізації в t - м року ЖЦТ, млн. гр.од../рік.;

t – поточний рік ЖЦТ, t = 0, Т;

Т – тривалість ЖЦТ, років;

а, в, с - параметри рівняння, значення яких приведені в табл. 1.19.

У даний момент часу товар знаходиться на аналізованому, tан., року життєвого циклу (табл. 1.16).

Таблиця 1. - Характеристика вихідних даних

Параметри Номер варіанту
 
а -0,06 -0,05 -0,07 -0,1 -0,15 -0,16 -0,09 -0,12 -0,12 -0,35
в 0,65 0,58 0,68 0,7 0,75 0,8 0,7 0,8 0,75 1,6
с -0,7 -0,6 -0,8 -0,5 -0,36 -0,5 -0,65 -0,4 -0,55 -0,8
tан.

Методичні рекомендації до виконання роботи:

1. Визначите тривалість життєвого циклу товару (ЖЦТ).

2. Досліджуйте динаміку прибутку по роках ЖЦТ, визначите, коли підприємство може розраховувати на окупність коштів, вкладених у розробку і реалізацію товару і одержання максимального прибутку. Результати аналізу відбийте на графіку ЖЦТ.

Для відповіді на пп. 1, 2 необхідно вирішити вихідне рівняння і рівняння його першої похідної, прирівняної до нуля.

3. Визначите вид ЖЦТ. Оскільки криві «традиційного» життєвого циклу і «провалу» можуть мати однакову конфігурацію, переконайтеся в тому, що досліджувана крива не характеризує «провал» товарної політики у відношенні даного продукту. Для цього розрахуйте чисту дисконтовану вартість за період ЖЦТ і за значенням її величини зробіть відповідні висновки. У розрахунках варто прийняти, що річний прибуток із знаком “мінус” на стадіях розробки і впровадження товару на ринок відповідає капітальним витратам на ці цілі.

4. Виділите стадії ЖЦТ, визначте й охарактеризуйте стадію, на якій знаходиться товар в аналізованому році.

5. Замінивши абстрактний продукт конкретним товаром (роботою, послугою), що відповідають вихідним і розрахунковим даним, сформулюйте задачі маркетингу, властиві аналізований стадії ЖЦТ.

6. Запропонуйте заходи щодо посилення позитивних або подоланню негативних тенденцій аналізованого періоду (tан), продовженню ЖЦТ.

7. Узагальните результати дослідження в мотивованому висновку.

Рекомендована література: : /1/, с. 66-113, /2/, с.180-225, /3/ - /6/

Завдання на самостійну роботу вдома:

Визначите, на якій стадії життєвого циклу будуть знаходитися товари А, В, С в 2012-му році. Докази представте графічно.

Таблиця - Динаміка прибутку

Товар Обсяг річного прибутку від реалізації, млн. грн.
2015 (план)
А
В
С -

Форми та методи контролю студентів: усне обговорення та письмовий опит всієї групи.

Практичне заняття №5

Наши рекомендации