Ринок послуг і його особливості. банківські ринки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

Імені Юрія Кондратюка

Методичні рекомендації та завдання

До контрольних робіт

Студентів заочної форми навчання

з дисципліни «Маркетинг у банку»

для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу,

протокол № _2_ від "_24_" _вересня__ 2012 р.

Зав. кафедри_______д.е.н., проф. П.І. Коренюк

Укладач ________ к.т.н., доц. В.В. Добрянська

 
  ринок послуг і його особливості. банківські ринки - student2.ru

Полтава 2012 рік

І. Програма курсу

Сутність, функції і роль банків.

Маркетинг банківських послуг.

Економічне середовище, у якому працюють банки, та його вплив на умови і результат діяльності. Основні функції комерційного банку та управління ними. Робота банку в умовах економічної кризи.

Специфіка банківського продукту та управління його створенням. Класифікація банківських послуг. Характеристити банківських послуг, їх сутність. Визначення споживачем якості банківських послуг.

Формування попиту на банківські послуги. Особливості поведінки споживачів у сфері послуг та сегментування ринку банківських послуг. Методи маркетингу послуг.

Стратегічні напрямки банківського маркетингу.

2. Особливості маркетингу у сфері банківських послуг.

Принципи маркетингу послуг. Маркетингові концепції та особливості їх застосування у сфері банківських послуг.

Особливості зовнішнього та внутрішнього середовища банків.

Формування попиту на банківські послуги. Особливості поведінки споживачів у сфері послуг та сегментування ринку банківських послуг. Методи маркетингу послуг.

Комплекс маркетингу у сфері послуг. Маркетинговий цикл сфери банківських послуг. Принципи планування маркетингу у банках.

Ринок послуг і його особливості. Банківські ринки.

Галузева структура сучасної економіки. Формування ринку послуг. Складові ринку послуг з точки зору різних підходів до цього поняття. Загальні риси сфери послуг. Особливості ринку банківських послуг.

Державне регулювання ринку послуг. Залежність ринку банківських послуг від територіальних чинників.

4. Узгодження попиту і пропозиції у банківському маркетингу

Причини необхідності узгодження попиту і пропозиції банку.

Управління попитом. Стратегії впливу на попит на банківські послуги. Методи управління попитом на банківські послуги. Психологія клієнта, що знаходиться в черзі. Управління попитом в чергах на банківські послуги.

Управління пропозицією банківських послуг

5. Маркетинг взаємодії (відносин)

Значення клієнтури для банку. Роль постійних клієнтів у отриманні прибутку банку. Ланцюжок отримання прибутку банком (теорія проф. Шлессінгера). Повне задоволення клієнта, методи його досягнення. Комунікативна компетентність, уникнення формалізму. Правила роботи з клієнтом.

6. Маркетингові дослідження у банку.

Значення маркетингових досліджень для банку. Напрямки маркетингових досліджень банку, їх цілі, принципи, структура. Процес проведення маркетингових досліджень банком.

Збір маркетингової інформації, її джерела у сфері банківських послуг.

Товарна політика банків.

Особливості життєвого циклу банківської послуги. Асортиментна політика у сфері банківських послуг на різних етапах життєвого циклу послуги. Асортиментні стратегії банків і їх суть.

Інноваційна політика у сфері банківських послуг та її елементи. Етапи процесу розробки нової послуги.

Управління якістю банківських послуг. Робота зі скаргами клієнтів.

Формування ціни на банківську послугу. Задачі ціноутворення. Визначення попиту на послугу. Оцінка витрат. Аналіз цін і послуг конкурентів. Вибір методу ціноутворення. Встановлення вирішальної ціни та фактори, що впливають на нього.

8. Цінова політика у сфері банківських послуг.

Маркетингові цілі банків і відповідні тенденції цінової політики. Цінові системи сфери банківських послуг.

Формування ціни на послугу. Задачі ціноутворення. Визначення попиту на послугу. Оцінка витрат. Аналіз цін і послуг конкурентів. Вибір методу ціноутворення. Встановлення вирішальної ціни та фактори, що впливають на нього.

Наши рекомендации