Підходи до організації стратегічного

планування на підприємстві

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

В практиці діяльності підприємств застосовуються два підходи до організації стратегічного планування.

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

Перший підхід – традиційний – передбачає створення структурного підрозділу (відділу стратегічного планування).

Підходи до організації стратегічного - student2.ru Другий підхід – партисипативний – передбачає залучення в процес стратегічного планування керівників і спеціалістів підприємства, у функціональних обов’язках яких передбачена діяльність з планування. Цей підхід не передбачає створення відділу стратегічного планування.

Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru

Рис. 3.7. Основні фактори, які впливають на вибір підходу до організації стратегічного планування на підприємстві.

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття “стратегічне планування”.

2. Назвіть основну відмінність стратегічного планування від довгострокового.

3. Яким може бути горизонт стратегічного планування діяльності підприємства?

4. Які основні завдання вирішуються в процесі стратегічного планування?

5. Як сприймається місія у широкому розумінні?

6. Як сприймається місія у вузькому розумінні?

7. Назвіть складники місії підприємства.

8. Яку роль відіграє місія у системі стратегічного менеджменту?

9. В чому різниця між місією та кредо підприємства?

10. Дайте визначення стратегічним цілям підприємства.

11. Назвіть сфери встановлення стратегічних цілей на підприємстві.

12. Яких правил дотримуються при формуванні стратегічних цілей?

13. Які використовуються підходи до організації стратегічного планування на підприємстві?

14. Назвіть фактори, які впливають на вибір певного підходу до організації стратегічного планування на підприємстві.

ТЕМА 4. “SWOT-аналіз та генерування стратегічних альтернатив розвитку підприємства”

План лекції

1. SWOT-аналіз як етап стратегічного планування і як стратегічний інструментарій.

2. Методика дослідження зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства.

3. Процес визначення конкурентних переваг підприємства.

4. Генерування стратегічних альтернатив розвитку підприємства.

Література: 3, 5, 9, 11, 20, 260, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 43, 44, 46, 50, 51

Ключові слова: SWOT-аналіз, макросередовище, ділове оточення, внутрішнє середовище підприємства, можливості, погрози зовнішнього середовища, сильні, слабкі сторони підприємства, профіль діяльності підприємства, конкурентні переваги, профіль “полярностей”, стратегічний інструментарій.

1. SWOT-аналіз як етап стратегічного планування і як стратегічний інструментарій

Абревіатура SWOT-аналіз складається з перших літер англійський слів: strengthg – сильні сторони; weaknesses – слабкі сторони; оpрortunities – можливості та threats - загрози

Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru

Як стратегічний інструментарій SWOT-аналіз передбачає здійснення сумісного вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

В процесі SWOT-аналізу широко застосовується метод експертних оцінок

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

SWOT-аналіз є основою для генерування альтернативних стратегій розвитку підприємства

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

Рис. 4.1. Місце SWOT-аналізу в процесі вибору стратегії підприємства

Підходи до організації стратегічного - student2.ru Методологія SWOT-аналізу передбачає його здійснення в два етапи

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

Рис. 4.2. Етапи процесу SWOT-аналізу

2. Методика дослідження зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства

Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru Підходи до організації стратегічного - student2.ru

Рис. 4.3. Структурна схема аналізу зовнішнього оточення підприємства

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

Рис. 4.4. Схема здійснення аналізу зовнішнього оточення підприємства

Підходи до організації стратегічного - student2.ru Методика аналізу внутрішнього середовища підприємства передбачає аналіз потенціалу підприємства та визначення сильних і слабких його сторін.

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

Аналіз потенціалу підприємства охоплює такі сфери: діяльності підприємства:

· маркетинг

· інновації

· технології і виробництво

· фінанси

· організаційна культура та імідж

· організація управління.

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

Сильні сторони підприємства – фактори, що обумовлюють переваги підприємства над конкурентами.

Слабкі сторони– фактори, що не дозволяють підприємству досягнути переваг над конкурентами.

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

На другому етапі SWOT-аналізу складається матриця SWOT, яка є інформаційною підставою для формування менеджером переліку можливих стратегій розвитку підприємства.

Зовнішнє середовище   Внутрішнє середовище   Можливості 1. 2. ...і т.д. Оцінка в балах Загрози 1. 2. ...і т.д. Оцінка в балах
Сильні сторони 1. 2. ...і т.д. Оцінка в балах поле СіМ поле СіЗ
Слабкі сторони 1. 2. ...і т.д. Оцінка в балах поле СЛМ поле СЛЗ

Рис. 4.5. Матриця SWOT

Підходи до організації стратегічного - student2.ru

За результатами аналізу потенціалу складається профіль діяльності підприємства

Підходи до організації стратегічного - student2.ru За результатами аналізу зовнішнього оточення та внутрішнього середовища менеджером складається перелік можливостей, загроз для підприємства та сильні, слабкі сторони підприємства.

Таблиця 4.1

Наши рекомендации