Модуль 1. €

Ринкова економіка”

Модуль 1
Тема 1
1.1. Предмет економічної теорії. Система економічних наук
1.2. Виникнення економічної думки у Стародавньому світі
1.3. Меркантилізм та фізіократія як докласичні економічні школи
1.4. Класична школа в економічній науці
1.5. Марксистські підходи до вивчення економічних процесів
1.6. Основні ідеї теорії маржиналізму
1.7. Неокласичний аналіз
1.8. Сутність кейнсіанської теорії
1.9. Сучасні економічні теорії. Розвиток економічної думки в Україні
1.10. Методи дослідження економічних процесів та явищ
1.11. Рівні економічного дослідження
1.12. Функції економічної теорії
1.13. Економічні категорії та економічні закони
Тема 2
2.1. Економічні потреби та інтереси; їх класифікація та взаємозв’язок. Закон зростання потреб
2.2. Основні фактори виробництва, їх характеристика.
2.3. Рідкісність та альтернативний характер ресурсів
2.4. Виробництво як основа задоволення потреб
2.5. Крива виробничих можливостей та її характеристика. Проблема економічного вибору
Тема 3.
3.1. Поняття про власність. Відносини власності та права власності
3.2. Форми власності. Регулювання прав приватної власності
3.3. Роздержавлення та приватизація: зміст, шляхи і форми
3.4. Періодизація суспільного розвитку
3.5. Основні проблеми економічної організації суспільства та типи економічних систем.
3.6. Традиційна економіка
3.7. Ринкова економіка
3.8. Командно-адміністративна економіка
3.9. Змішана економіка
Тема 4.
4.1. Натуральне господарство та товарне виробництво, їх визначальні характеристики
4.2. Товар та його властивості. Теорії вартості
4.3. Розвиток обміну та його форми. Історія виникнення грошей. Теорії грошей
4.4. Сутність та функції грошей
4.5. Структура грошової маси. Грошові агрегати. Закон грошового обігу. Інфляція
Тема 5.
5.1. Ринок: зміст, структура та функції. Система і структура ринків
5.2. Суб'єкти ринку та їх взаємозв'язок
5.3. Інфраструктура ринку: зміст, елементи та функції
5.4. Попит та фактори, що його зумовлюють. Закон попиту
5.5. Пропозиція та фактори, що її зумовлюють. Закон пропозиції
5.6. Взаємодія попиту й пропозиції. Формування ринкової рівноваги і ціни
5.7. Еластичність попиту і пропозиції
Тема 6.
6.1. Поняття конкуренції, її типи, суб’єкти і роль в економіці
6.2. Досконала (чиста) конкуренція.
6.3. Монополістична конкуренція.
6.4. Олігополістична конкуренція.
6.5. Монополія та її ознаки. Регулювання конкуренції державою

Модуль 2. „Теорія мікро- та макроекономіки”

Модуль 2
Тема 7
7.1. Сутність та основні риси підприємства
7.2. Класифікація та організаційно-правові форми підприємств. Одноосібне володіння
7.3. Партнерство або товариство
7.4. Корпорація (акціонерне товариство)
7.5. Державні підприємства
7.6. Фонди підприємств та їх структура. Амортизація
7.7. Витрати виробництва та їх класифікація
7.8. Прибуток як мета діяльності підприємства. Максимізація прибутку
7.9. Менеджмент підприємства: необхідність, зміст, види.
7.10. Необхідність, види та функції маркетингу підприємства.
Тема 8
8.1. Сутність, види, джерела формування і значення доходів
8.2. Ринок праці. Заробітна плата
8.3. Рента як доход власників землі
8.4. Позичковий капітал та позичковий відсоток
8.5. Персональний (родинний) розподіл доходів. Рівень і якість життя населення
8.6. Диференціація доходів населення. Проблема бідності
8.7. Система соціального захисту населення
Тема 9
9.1. Національна економіка: сутність та ознаки. Національне багатство
9.2. Показники національної економіки. ВВП як основний показник результативності національної економіки та способи його обчислення
9.3. Економічне зростання: сутність, типи, фактори
9.4. Сутність макроекономічної нестабільності
9.5. Циклічність економічного розвитку. Види циклів та їх характеристики
9.6. Показники ринку праці. Типи, форми і причини безробіття
9.7. Наслідки безробіття та державна політика в області зайнятості населення
9.8. Сутність, види і форми інфляції
9.9. Причини та наслідки інфляції
Тема 10.
10.1. Необхідність державного регулювання економіки. Економічні функції держави
10.2. Фіскальна політика. Податки та податкова система
10.3. Принципи оподаткування. Функції податків. Крива Лаффера
10.4. Бюджетна політика. Бюджетна система
10.5. Структура доходів і видатків бюджету. Бюджетний дефіцит
10.6. Грошово-кредитна політика. Роль центрального банку у кредитно-грошовому регулюванні. Функції комерційних банків
Тема 11.
11.1. Сутність всесвітнього господарства, етапи його розвитку
11.2. Міжнародна торгівля. Абсолютні і відносні переваги
11.3. Міжнародні науково-технічні зв’язки
11.4. Міжнародний рух капіталів
11.5. Міграція робочої сили
11.6. Валютні системи та валютні відносини
11.7. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку у світовій економіці
11.8. Глобальні проблеми людства

Перелік питань для підсумкового контролю з курсу „Економічна теорія”
Тема 1
1. Предмет економічної теорії. Система економічних наук
2. Виникнення економічної думки у Стародавньому світі
3. Меркантилізм та фізіократія як докласичні економічні школи
4. Класична школа в економічній науці
5. Марксистські підходи до вивчення економічних процесів
6. Основні ідеї теорії маржиналізму
7. Неокласичний аналіз
8. Сутність кейнсіанської теорії
9. Сучасні економічні теорії. Розвиток економічної думки в Україні
10. Методи дослідження економічних процесів та явищ
11. Рівні економічного дослідження
12. Функції економічної теорії
13. Економічні категорії та економічні закони
Тема 2
14. Економічні потреби та інтереси; їх класифікація та взаємозв’язок. Закон зростання потреб
15. Основні фактори виробництва, їх характеристика.
16. Рідкісність та альтернативний характер ресурсів
17. Виробництво як основа задоволення потреб
18. Крива виробничих можливостей та її характеристика. Проблема економічного вибору
Тема 3.
19. Поняття про власність. Відносини власності та права власності
20. Форми власності. Регулювання прав приватної власності
21. Роздержавлення та приватизація: зміст, шляхи і форми
22. Періодизація суспільного розвитку
23. Основні проблеми економічної організації суспільства та типи економічних систем.
24. Традиційна економіка
25. Ринкова економіка
26. Командно-адміністративна економіка
27. Змішана економіка
Тема 4.
28. Натуральне господарство та товарне виробництво, їх визначальні характеристики
29. Товар та його властивості. Теорії вартості
30. Розвиток обміну та його форми. Історія виникнення грошей. Теорії грошей
31. Сутність та функції грошей
32. Структура грошової маси. Грошові агрегати. Закон грошового обігу. Інфляція
Тема 5.
33. Ринок: зміст, структура та функції. Система і структура ринків
34. Суб'єкти ринку та їх взаємозв'язок
35. Інфраструктура ринку: зміст, елементи та функції
36. Попит та фактори, що його зумовлюють. Закон попиту
37. Пропозиція та фактори, що її зумовлюють. Закон пропозиції
38. Взаємодія попиту й пропозиції. Формування ринкової рівноваги і ціни
39. Еластичність попиту і пропозиції
Тема 6.
40. Поняття конкуренції, її типи, суб’єкти і роль в економіці
41. Досконала (чиста) конкуренція.
42. Монополістична конкуренція.
43. Олігополістична конкуренція.
44. Монополія та її ознаки. Регулювання конкуренції державою
Тема 7
45. Сутність та основні риси підприємства
46. Класифікація та організаційно-правові форми підприємств. Одноосібне володіння
47. Партнерство або товариство
48. Корпорація (акціонерне товариство)
49. Державні підприємства
50. Фонди підприємств та їх структура. Амортизація
51. Витрати виробництва та їх класифікація
52. Прибуток як мета діяльності підприємства. Максимізація прибутку
53. Менеджмент підприємства: необхідність, зміст, види.
54. Необхідність, види та функції маркетингу підприємства.
Тема 8
55. Сутність, види, джерела формування і значення доходів
56. Ринок праці. Заробітна плата
57. Рента як доход власників землі
58. Позичковий капітал та позичковий відсоток
59. Персональний (родинний) розподіл доходів. Рівень і якість життя населення
60. Диференціація доходів населення. Проблема бідності
61. Система соціального захисту населення
Тема 9
62. Національна економіка: сутність та ознаки. Національне багатство
63. Показники національної економіки. ВВП як основний показник результативності національної економіки та способи його обчислення
64. Економічне зростання: сутність, типи, фактори
65. Сутність макроекономічної нестабільності
66. Циклічність економічного розвитку. Види циклів та їх характеристики
67. Показники ринку праці. Типи, форми і причини безробіття
68. Наслідки безробіття та державна політика в області зайнятості населення
69. Сутність, види і форми інфляції
70. Причини та наслідки інфляції
Тема 10.
71. Необхідність державного регулювання економіки. Економічні функції держави
72. Фіскальна політика. Податки та податкова система
73. Принципи оподаткування. Функції податків. Крива Лаффера
74. Бюджетна політика. Бюджетна система
75. Структура доходів і видатків бюджету. Бюджетний дефіцит
76. Грошово-кредитна політика. Роль центрального банку у кредитно-грошовому регулюванні. Функції комерційних банків
Тема 11.
77. Сутність всесвітнього господарства, етапи його розвитку
78. Міжнародна торгівля. Абсолютні і відносні переваги
79. Міжнародні науково-технічні зв’язки
80. Міжнародний рух капіталів
81. Міграція робочої сили
82. Валютні системи та валютні відносини
83. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку у світовій економіці
84. Глобальні проблеми людства

Наши рекомендации