РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти організації перевірки операцій з Виробничими запасами в ході аудиту на підприємствах молочної промисловості

1.1. Виробничі запаси як об’єкт аудиторської перевірки: аналіз наукових напрямів

1.2. Завдання та джерела інформації перевірки операцій з виробничими запасами

1.3. Нормативне регулювання питань аудиторської перевірки операцій з виробничими запасами

РОЗДІЛ 2. Організація аудиторської перевірки операцій з виробничими запасами на підприємствах молочної промисловості

2.1. Порядок договірного процесу, формування плану та програми аудиту операцій з виробничими запасами

2.2. Робочі документи аудитора щодо перевірки наявності та руху виробничих запасів: напрями розробки, порядок використання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Додаток Д

Обов’язкові додатки до курсової роботи

№ з/п Назва документу
1. Лист-пропозиція
2. Лист-зобов’язання
3. План проведення аудиту
4. Програма проведення аудиту за об’єктом дослідження
5. Робочі документи аудитора за об’єктом дослідження (не менше 5 документів)

Додаток Є

Зразок рецензії на курсову роботу

Рецензія

на курсову роботу з предмету “Аудит”

студента(ки) групи ___________ напрям підготовки 6.030509 “Облік і аудит”________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему: ________________________________________________________

_______________________________________________________________

Зауваження до курсової роботи

У Вступі автор достатньо / недостатньо обґрунтовує актуальність теми, визначає мету і завдання дослідження, розкриває / не розкриває об’єкти дослідження _____________________________________________________

Теоретичне питання (ступінь повноти висвітлення питання щодо огляду навчальної і наукової літератури) __________________________­­_________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Висновки і пропозиції (реальність висловлених висновків, ступінь обґрунтування пропозицій) _________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Список використаної літератури налічує ____ джерел, оформлений правильно / неправильно, по тексту роботи наявні / відсутні посилання на список використаних джерел.

Наявність обов’язкових додатків: студентом складено та включено до роботи наступні документи:

№ з/п Назва документу Наявн. (+/-) Правильність заповнення (недоліки)
1. Статут аудиторської фірми    
2. Заява на отримання сертифікату аудитора    
3. Заява на продовження дії сертифікату аудитора    
4. Заява на включення аудиторської фірми до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України    
5. Заява на продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України    
6. Реєстраційна картка на внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги    
7. Заява на прийняття на роботу аудитора    
8. Анкета прийому на посаду аудитора    
9. Організаційна структура аудиторської фірми    
10. Кваліфікаційний склад працівників аудиторської фірми    
11. Штатний розклад    
12. Річний план діяльності на 20__ рік    
13. Кошторис доходів та витрат на 20__ рік    
14. Планова калькуляція собівартості надання супутньої послуги    
15. Основна інформація для попереднього ознайомлення аудитора з клієнтом (Анкета нового клієнта)    
16. Договір № 1 на проведення аудиту обраного об’єкта    
17. Наказ на проведення перевірки    
18. Лист-пропозиція    
19. Лист-зобов’язання    
20. План проведення аудиту    
21. Програма проведення аудиту за об’єктом дослідження    
22. Робочі документи аудитора за об’єктом дослідження (не менше 5 документів)    

Оформлення роботи ____________________________________­­­­­__________

_________________________________________________________________

Інші зауваження _______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Рецензент курсової роботи _______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник курсової роботи ________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

“___”____________201_ р. ________________________

(підпис)

Висновок

Курсову роботу: допущено до захисту / відправлено на доопрацювання

Висновок після доопрацювання:

Доопрацьовано ________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Курсову роботу доопрацьовано та допущено до захисту

Дата захисту “___”_____________201_ р.

Курсова робота захищена з оцінкою _______________________

Додаток Ж

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з курсу «АУДИТ»

на тему:

«Організація перевірки операцій з виробничими запасами в ході аудиту на підприємствах молочної промисловості»

Студентки 4-го курсу

групи ОА-

напряму підготовки

6.030509 “Облік і аудит”

_________________________

(прізвище та ініціали)

Підсумкова оцінка:

Національна шкала _____________

Кількість балів _________________

ECTS _________________________

Члени комісії:

__________ ______________________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) __________ _____________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) ___________ ____________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Житомир, 2014

Наши рекомендации