Матеріали до модульного контролю знань студентів

БЛОК (МОДУЛЬ) 1.

Тема 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні.

Тема 2. Правопорушення проти власності.

Тема 3. Правопорушення в сфері підприємницької діяльності.

БЛОК (МОДУЛЬ) 2.

Тема 4. Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України.

Тема 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

Тема 6. Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

Модульний контроль проводиться у формі виконання письмових тестових завдань.

Приклади тестових завдань:

1. Для фіктивного підприємництва обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є:

а) мета;

б) мотив;

в) суспільно небезпечні наслідки;

г) предмет злочину.

2. Слідчий прокуратури у вільний від роботи час займався укладанням угод купівлі-продажу квартир. Дайте правову оцінку діям слідчого:

а) дії слідчого слід кваліфікувати як порушення порядку зайняття господарською діяльністю (ч. 1 ст. 164 КпАП);

б) дії слідчого слід кваліфікувати як зайняття забороненими видами господарської діяльності (ч. 1 ст. 164-16 КпАП);

в) дії слідчого слід кваліфікувати як фіктивне підприємництво (ч. 1 ст. 205 КК);

г) слідчий буде притягнутий до відповідальності за корупційне правопорушення.

3. Поняття службової особи визначено у:

а) Конституції України;

б) КК України;

в) Законі України “Про міліцію”;

г) Законі України “Про державну службу”.

Таблиця 7

Для студентів заочної форми навчання

№ п/п Об’єкти поточного контролю Кількість балів
1. Систематичність та активність роботи на контактних заняттях до 40 балів
2. Виконання модульної контрольної роботи до 10 балів
3. Виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань до 40 балів
4. Виконання індивідуальних робіт за вибором до 10 балів
Разом до 100 балів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

4. Податковий кодекс України вiд 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

5. Кримінальний кодекс України вiд 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 7 грудня 1984р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). – СПб: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2002. – 641 с.

8. Гега П., Доля Л. Криміногенна ситуація в Україні за роки її незалежності // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 12. – С. 83-92.

9. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 1996. – 23 с.

10. Жорін Ф.Л. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – 209 с.

11. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування, координації заходів протидії. – Х.: Вид-во ТОВ “Новасофт”, 2005. – 255 с.

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 781 с.

13. Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні. – К.: “Кондор”, 2009. – 282 с.

14. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.

15. Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.

16. Кудрявцев В.М. Преступность и нравы переходного общества. – М.: Гардарики, 2002. – 238 с.

17. Литвак О.М. Держава і злочинність. – К.: Атіка, 2004. – 304 с.

18. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика. – К.: Україна, 1997. – 167 с.

19. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. П.П.Андрушка, В.Г.Гончаренка, Є.В.Фесенка. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – Т. 1 – 964 с.

20. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

21. Шакун В.І. Суспільство і злочинність. – К.: Атіка, 2003. – 784 с.

22. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – 171 с.

23. Экономические преступники: преступники в белых воротничках. – Минск: Литература, 1996. – 638 с.

24. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. – М.: Наука,1988. – 256 с.

Додаткова література

До теми 1:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370.

 1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – Ст. 552.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

4. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.

5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

6. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

7. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2-3. – Ст. 12.

8. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051.

9. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.

10. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

11. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

 1. Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 3 вересня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 73. – Ст. 2951.
 2. Положення про Національну раду з питань антикорупційної політики: Затверджене Указом Президента України від 14 жовтня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 84. – Ст. 2370.
 3. Положення про Державну аудиторську службу України: Затверджене постановою Кабміну України від 03 лютого 2016 р. // Офіційний вісник України. – 2016. – № 12. – Ст. 506.
 4. Положення про Національне агентство України з питань державної служби: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 81. – Ст. 2288.
 5. Базярук І.М. Економічна злочинність та її ознаки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 1-7.
 6. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю. – Ірпінь: Акад. держ. податк. служби України, 2002. – 449 с.

18. Бойко А. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. – № 3. – С. 44-48.

19. Гуцалова К. Кримінологічне визначення поняття та ознак економічної злочинності: проблемні питання // Юридичний журнал. – 2004. – № 11. – С. 113-115.

20. Кальман О.Г. Економічна злочинність і суміжні з нею поняття // Проблеми законності. – 2002. – Вип. 55. – С. 133-142.

21. Карпинський П. Боротьба зі злочинами у сфері економіки – посилити контроль // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 22-23.

22. Коваль Д. Фінансово-правова відповідальність як різновид юридичної відповідальності // Право України. – 2007. – № 8.– С. 51-53.

23. Кравченко Ю.Ф. Роль органів внутрішніх справ України у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 груд. 1998 р. – X., 1999. – С. 96-108.

24. Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України. – 2002. – № 11. – С. 54-55.

25. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд. – Х.: Право, 2003. – 352 с.

26. Кулик А.Г., Бобырь В.И. Общая тенденция преступности в Украине в 1972-1993 гг. и прогноз на ближайшие годы // Преступность в Украине. – К., 1974. – С. 5-37.

27. Мельник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики. – К.: “Дия” ЛТД, 1998. – 182 с.

28. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Васильківська І.П., Перепадя О.В. Основи правознавства. – К.: КНЕУ, 2007. – 232 с.

29. Пашко П.В. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил як засіб забезпечення митної безпеки // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 1. – С. 163-169.

30. Пилипенко Н.В. Поняття та ознаки економічного злочину // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 1. – С. 60-66.

31. Проценко І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України // Право України. – 2002. – №9. – С. 60-64.

32. Пчеліна О.В. Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів // Право і безпека. – 2009. – № 5.

33. Савчук Т.І. Поняття економічних злочинів та їх види // Право і безпека. – 2009. – № 1.

34. Сікорська І.А. Співвідношення понять “фінансово-правова відповідальність” і “фінансова санкція” // Науковий вісник Національної академії податкової служби України. – 2003. – № 3. – С. 30-35.

35. Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 3-9.

До теми 2:

 1. Про приватизацію державного майна: Закон України в редакції від 19 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 122.
 2. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України в редакції від 15 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 34. – Ст. 160.
 3. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 228.
 4. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 37. – Ст. 332.
 5. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 352.
 6. Про організаційні заходи підготовки об’єктів права державної власності до приватизації: Указ Президента України від 19 березня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 558.
 7. Методика оцінки майна: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 лютого.
 8. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України вiд 22 січня 1996 р. № 116 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 1 лютого.
 9. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 12.
 10. Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1987 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 11. Практика розгляду судами справ про злочини проти власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 12. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки. – К.: Паливода А.В., 2005. – 158 с.
 13. Личенко І. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері захисту права власності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 46. – С. 81-86.
 14. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К.: Юринком, 1996. – 240 с.
 15. Навроцький В.О. Злочини проти власності. – Львів: Юрид. ф-тет Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка, 1997. – 79 с.
 16. Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. – Х.: Вища школа, 1975. – 191 с.

До теми 3:

 1. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 25. – Ст. 722.
 2. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.
 3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 4. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 36. – Ст. 164.
 5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 22 грудня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 32-33. – Ст. 413.
 7. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 8. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.
 9. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.
 10. Білецький В.С. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. – № 5. – С. 34-37.
 11. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Х.: Право, 2001. – 262 с.
 12. Грек Б.М. Банкрутство. Цивільний та кримінально-правовий аспекти. – К.: Прецедент, 2006. – 303 с.
 13. Дудник Л.М., Шкарупа В.К., Бірюков Г.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 176 с.
 14. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
 15. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.
 16. Кузьменко О., Безрутченко С. Аналіз проблем правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства // Право України. – 2009. – № 3. – С. 109-113.
 17. Лантінов Я.О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю за ст. 202 Кримінального кодексу України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 21 с.
 18. Ляпунова Н. Відмежування складу фіктивного банкрутства від суміжних складів злочинів // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 122-127.
 19. Ляпунова Н. Об’єктивна сторона фіктивного банкрутства // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С. 83-88.
 20. Марчук М.П. Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 2. – С. 117-121.
 21. Носік Ю. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: матеріально-правовий аспект // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 70-76.
 22. Носік Ю. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: процесуально-правовий аспект // Юридична Україна. – 2009. – № 11. – С. 62-65.
 23. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. – К: Юрінком Інтер, 1999. – 336 с.
 24. Семир’янов Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект // Право України. – 2008. – № 2. – С. 57-59.
 25. Смирнов С.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / НАВСУ. – К., 2002. – 19 с.
 26. Соловйов Е.П. Теоретичні та практичні питання кримінальної відповідальності за фіктивні дії в підприємництві: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2005. – 19 с.

До теми 4:

 1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – Ст. 552.
 2. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.
 3. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України в редакції від 15 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 37. – Ст. 449.
 4. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 9. – Ст. 34.
 5. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – Ст. 1818.
 6. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 7. Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 8. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.
 9. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 10-13.
 10. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.
 11. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2002. – 299 с.
 12. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил / За заг. ред. Войцещука А.Д. – Хмельницький: Видавництво “ІНТРАДА”, 2008. – 328 с.
 13. Дем’янець С. Правове регулювання захисту прав споживачів // Юридичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 98-102.
 14. Денисов С.Ф., Салімонов І.М. Обман покупців та замовників у контексті дослідження проблем кримінально-правової охорони громадян-споживачів // Вісник Запорізького державного університету. Юридичні науки. – 2003. – № 1. – С. 133-135.
 15. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
 16. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.
 17. Забарний Г.Г., Менів Л.Д. Адміністративна відповідальність як інструмент державного захисту прав споживачів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 89-97.
 18. Законодавство України про захист прав споживачів – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 462 с.
 19. Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). – К.: Юмана, 1998. – 223 с.
 20. Колісников Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів // Право України. – 2008. - №3. – С. 100-102.
 21. Корнієнко І. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Юридичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 89-91.
 22. Кравченко О.О. Контрабанда. – Х.: ТД “Золота миля”, 2010. – 190 с.
 23. Менів Л.Д. Суб’єктивна сторона адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 108-113.
 24. Омельчук О.М. Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4. – С. 207-215.
 25. Омельчук О.М. Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2. – С. 169-176.
 26. Омельчук О.М. Стан, структура та динаміка контрабанди в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 3. – С. 170-174.
 27. Пашко П.В. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил як засіб забезпечення митної безпеки // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 1. – С. 163-169.
 28. Письменна Є.Ф. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеса., 2007. – 21 с.
 29. Салімонов І. Значення суспільно небезпечного наслідку як ознаки обману покупців і замовників // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 81-83.
 30. Селезнев В.В. Как защитить свои права потребителя. – Х.: Одиссей, 2008. – 493 с.
 31. Суворкін В.А. Предмети контрабанди: комплексний підхід у дослідженні // Митна справа. – 2005. – № 5. – С. 10-15.
 32. Ханик-Посполітак Р.Ю. Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС: порівняльний аспект // Наукові записки. – К., 2004. – Т. 26. – С. 87-91.
 33. Федченко О.С., Кравченко О.О. Застосування законодавства про контрабанду та порушення митних правил // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 8. – С. 24-27.
 34. Шморгун О. Протидія контрабанді та порушенням митних правил: проблемні питання // Вісник прокуратури. – 2006. – № 4. – С. 52-57.

До теми 5:

 1. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 р.: Ратифікована Україною із заявами і застереженнями 17 грудня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 304.
 2. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вiд 25 вересня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 25 вересня.
 3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.
 4. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. –2006. – № 31. – Ст. 268.
 5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.
 6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057.
 7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. 2002. – № 1. – Ст. 1.
 8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
 9. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: Затверджені постановою Правління НБУ від 17 листопада 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 49. – Ст. 3221.
 10. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – Ст. 2028.
 11. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 12. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 11. – С. 8-13.
 13. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.
 14. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 9-12.
 15. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 292 с.
 16. Барановський О.І. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Х.: Форт, 2003. – 471 с.
 17. Беніцький А.С. Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2015. – № 2. – С. 54-64.
 18. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.
 19. Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. – К.: Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податкової служби України, 2001. – 138 с.
 20. Блажко Р. Кримінально-правові аспекти ухилення від сплати податків // Правовий тиждень. – 2009. – 24 березня.
 21. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційних та практичний аспекти / С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.
 22. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. – К.: Атіка, 2000. – 288 с.
 23. Гетьманець О.П. До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 206-210.
 24. Голуб С. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України. – 2006. – № 11. – С. 121-124.
 25. Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 жовт. 2001 р. – К.-Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. – С. 160-163.
 26. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ України, 2001. – 384 с.
 27. Діденко С.В. Кримінально-правові ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 1. – С. 32-39.
 28. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України. –2002. – № 2. – С. 89-93.
 29. Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 108-120.
 30. Доля Л.М. До питання боротьби з “відмиванням” доходів, здобутих злочинним шляхом // Адвокат. – 2002. – № 2-3. – С. 9-13.
 31. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
 32. Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти. – К.: Істина, 2006. – 648 с.
 33. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.
 34. Заблоцька О.Ю. Основні способи вчинення злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Митна справа. – 2014. – № 2. – С. 87-91.
 35. Задорожний О. Криміналістична характеристика та особливості суб’єкта ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 95-101.
 36. Захаров В.П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. – 2014. – № 801. – С. 180-186.
 37. Зеленецький В.С., Кротюк В.Л., Файєр Д.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз). – Х.: Кроссроуд, 2007. – 672 с.
 38. Зеленов Г. Про вдосконалення кримінально-правової заборони на шахрайство з фінансовими ресурсами // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 128-132.
 39. Іщенко В. Адміністративна відповідальність фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – C. 80-83.
 40. Карпов Н.С., Івасік Р.М. Предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі особливості // Митна справа. – 2014. – № 6. – С. 337-340.
 41. Клинчук І. Функції та завдання органів податкової служби України при розслідуванні легалізації (відмивання) грошових коштів і майна, здобутих злочинним шляхом // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – C. 146-148.
 42. Константінова О. Деякі проблемні питання, які виникають при застосуванні ст. 222 КК // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С. 80-82.
 43. Константінова О. Фактори, які сприяють здійсненню шахрайства з фінансовими ресурсами // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 91-95.
 44. Користін О. Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2007. – № 5. – С. 60-64.
 45. Користін О.Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні. – К.: Поліграфкнига, 2007. – 447 с.
 46. Користін О. Є. Відтік капіталу та відмивання грошових коштів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 5. – С. 100-106.
 47. Криушенко Л.І. Визначення способу вчинення шахрайства в банківській сфері // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 6. – С. 207-211.
 48. Лютий О. Деякі питання кваліфікації злочинів за статтею 212 КК або коли умисна несплата податків не є злочином // Юридичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 100-103.
 49. Марко С.І. Соціально-економічна і кримінально-правова характеристика фальшивомонетництва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2008. – Вип. 2. – С. 267-278.
 50. Марчук М.П. Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 2. – С. 117-121.
 51. Мельник О.О. Основні способи ухилення зборів та інших обов’язкових платежів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 2. – С. 122-125.
 52. Міловідов Р., Розенфельд Н. Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2009. – № 10. – С. 206-210.
 53. Міщенко Л.В. Бюджетні правопорушення як об’єкт юридичної відповідальності // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 5. – Т. 2. – С. 193-1976.
 54. Мойсик В.Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1. – С. 34-41.
 55. Мойсик В.Р. Проблеми відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності // Адвокат. – 2002. – № 1. – С. 3-10.
 56. Мойсик В.Р. Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 20 с.
 57. Наджафов О. Злочини про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: предмет і об’єкт // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 6. – С. 43-54.
 58. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.
 59. Омельченко І. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Юридичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 100-102.
 60. Паламар Д. Суб’єкт шахрайства з фінансовими ресурсами як складова предмета доказування у кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 113-115.
 61. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: Нормативно-правові акти, міжнародні документи, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.
 62. Рогач І. Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. – Вип. 9-1. – С. 188-192.
 63. Сингаївська І. Кримінологічні аспекти фальшивомонетництва в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 166-169.
 64. Сікорська І.А. Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ірпінь, 2004. – 18 с.
 65. Тихонова О. Розвиток національного кримінального законодавства про відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 156-159.
 66. Хоменко В.П. Гуманізація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів): вітчизняний та зарубіжний досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 28-36.
 67. Хоменко Н.А. Взаємозв’язок контрабанди з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 90-96.
 68. Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження). – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 264 с.

До теми 6:

 1. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.
 2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.
 3. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 // Юридичний вісник України. – 2002. – № 28. – С. 21-24.
 4. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С. 7-9.
 5. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 25 травня 1998 р. № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 6. Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 7. Судова практика розгляду кримінальних справ про службові злочини з ознаками корупційних діянь (статті 364, 365 та 368 Кримінального кодексу України), а також справ про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону від 5 жовтня 1995 р. “Про боротьбу з корупцією” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua
 8. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення). – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 1040 с.
 9. Бантишев О. Відповідальність за злочини в сфері службової діяльності // Юридичний журнал. – 2003. – № 7. – С. 69-77.
 10. Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // Підприємство, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 58-62.
 11. Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // Підприємство, господарство і право. – 2001. – № 2. – С. 68-69.
 12. Войцишен В. Протидія корупції як багатоаспектна проблема // Вісник прокуратури. – 2009. – № 10. – С. 14-18.
 13. Гаращук В., Мухатаєв А. Категоріально-правова характеристика корупції: визначення понять “корупційне правопорушення” та “корупційний злочин” // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 254-265.
 14. Гвоздецький В., Лов’як О., Братков С. Проблеми законодавчої регламентації настання цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення // Вісник Академії управління МВС. – 2008. – № 3. – С. 19-30.
 15. Грудзур О. Історія кримінальної відповідальності за хабарництво у праві України та Російської імперії (XVI ст. – початок XX ст.) // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 21-24.
 16. Гуменюк Л.Й. Теоретико-соціологічний аналіз корупції як загрози національній безпеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2009. – № 2. – С. 1-10.
 17. Йосифович Д. Співставлення адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 43-45.
 18. Кальман О. Взаємозв’язок організованої злочинності та корупції у сфері економіки // Вісник Академії правових наук. – 1997. – № 4. – С. 188-190.
 19. Камлик М.І. Корупція та службова злочинність – тенденції розвитку // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – № 17.
 20. Коваль А. Зловживання владою або службовим становищем: кримінально-правові проблеми // Юридичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 28-31.
 21. Корчовий М., Байда О. Проблемні питання методики виявлення та документування хабарництва // Вісник Академії управління МВС. – 2007. – № 2-3. – С. 96-101.
 22. Костенко О.М. Корупція кризового типу: поняття і шляхи протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18. – С. 136-141.
 23. Крижановський О.М. Кримінально-правова характеристика зловживання службовим становищем у сфері підприємництва // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 3. – С. 191-202.
 24. Крижановський О.М. Кримінологічні заходи попередження зловживань службовим становищем у сфері підприємницької діяльності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 178-185.
 25. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.
 26. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.
 27. Мельник М.І. Нові аспекти кримінальної відповідальності за посадові (службові) злочини // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 жовт. 2001 р. – К.-Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. – С. 199-202.
 28. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 256 с.
 29. Михайленко Д.Г. Характеристика вини при вчиненні хабарництва // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 303-311.
 30. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.
 31. Пабат О.В. Фактори, що детермінують вчинення злочинів у сфері службової діяльності // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 404-408.
 32. Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури. – 2010. – № 1. – С. 22-28.
 33. Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності. – К.: КНТ, 2007. – 168 с.
 34. Слуцька Т.І. Об’єкт посягання перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 8. – С. 28-36.
 35. Слуцька Т.І. Суспільна небезпечність перевищення влади або службових повноважень // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 7. – С.19-23.
 36. Слуцька Т.І. Форма вини при вчиненні перевищення влади або службових повноважень // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 9. – С. 2-7.
 37. Сорока Л. Поняття “корупційний злочин” // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 102-104.
 38. Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України. – 2005. – № 6. – С. 117-120.
 39. Хашев В.Г. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с.
 40. Чернявський С.С. Тіньова економіка як підгрунтя організованої економічної злочинності в Україні: аспекти співвідношення // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. – 2009. – №1. – С. 113-126.

Наши рекомендации