І внутрішнього ринку україни

Навчально-методичні матеріали

До вивчення дисципліни

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ

В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ”

для студентів V курсу

галузь знань «Право»,

спеціальність «Право»,

спеціалізація «Правознавство»

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою кримінального права та процесу

протокол № 1 від 30.08.2016 р.

Завідувач кафедри _________І.П. Васильківська

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ____________В.А. Кішкін

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016

ВСТУП

Навчальний курс “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” є нормативною дисципліною і входить до модулю спеціалізованої підготовки магістрів. Вивчення цієї дисципліни на заключному етапі навчання правознавців з економічним нахилом обумовлюється тим, що студенти на достатньому рівні оволоділи знаннями з основних правових та інших програмних дисциплін і можуть свідомо, на фаховому рівні підходити до оцінки суспільних явищ, процесів, які відбуваються в економічній сфері, ролі та місця права і закону в регулюванні економіки як одного з найважливіших факторів існування суверенної держави.

Спеціалізований навчальний курс “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” введено в програму підготовки юристів за фахом з економічним орієнтуванням з метою поглиблення їх знань з кримінального, адміністративного, цивільного, трудового права в аспекті юридичної кваліфікації протиправних діянь економічного характеру. Головна увага зосереджується на проблемних питаннях захисту відносин у сфері економіки правовими засобами.

Головними завданнямикурсу є:

  • поглиблене вивчення теоретичних і практичних засад юридичної відповідальності за економічні правопорушення;
  • ознайомлення з проблемними питаннями правової кваліфікації цих правопорушень;
  • аналіз практики застосування законодавства щодо протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності й корупції;
  • розгляд питань стосовно перспектив розвитку законодавства щодо протидії правопорушенням економічного характеру.

Предметом дисципліни є питання юридичної відповідальності за протиправні діяння проти власності й у сфері підприємництва, правопорушення, що посягають на інтереси споживачів, внутрішнього ринку України, кредитно-фінансову сферу, службові правопорушення, а також актуальні проблеми протидії корупції й організованій злочинності. Найбільше дисципліна “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” пов’язана з кримінальним правом, яке вивчає найнебезпечніші протиправні посягання у сфері економіки – економічні злочини. Також існує тісний зв’язок навчального курсу з адміністративним, цивільним і трудовим правом, які вивчають адміністративні, цивільно-правові та дисциплінарні правопорушення економічного характеру.

Відповідно до навчальної програми розроблено перелік тем та основних питань, які розглядаються на лекціях, семінарських (практичних) чи контактних заняттях, складають основу самостійної роботи і виносяться на підсумковий контроль (залік). З метою належного засвоєння знань до кожної теми рекомендовано перелік літератури та нормативно-правових актів.

В результаті вивчення дисципліни “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” студенти повинні оволодіти такими спеціальними компетенціями:

Таблиця 1

Класи професійних завдань Компетенції студента
1. Консультативно- правові завдання  
1.1. Правове супроводження діяльності юридичної особи Здатності: · брати участь у забезпеченні захисту прав юридичної особи; · застосовувати заходи правового впливу у разі виявлення факту вчинення економічного правопорушення, яке зачіпає інтереси цієї юридичної особи;
1.2. Надання правових послуг · надавати кваліфіковані правові консультації, роз’яснення та інші види правової допомоги щодо захисту порушених прав унаслідок вчинення правопорушень у сфері економіки, а саме: правопорушень проти власності; правопорушень, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України; правопорушень у сфері господарської діяльності; правопорушень у кредитно-фінансовій сфері та правопорушень у галузі службової діяльності.
2. Організаційно-правові завдання
2.1. Нормотворчі Здатності: · здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки; · формулювати юридичні норми для подальшого вдосконалення законодавства України, яке врегульовує питання відповідальності за протиправні діяння економічного характеру;
2.2. Управлінські · визначати основні проблеми у протидії економічним правопорушенням, корупції та організованій злочинності і формулювати пропозиції щодо їх розв’язання; · критично аналізувати сучасні правові механізми захисту суспільних відносин в сфері економіки; · кваліфіковано оцінювати своєчасність та ефективність вжитих державою заходів правового характеру з метою запобігання економічним злочинам та протидії іншими видам правопорушень у сфері економіки.
3. Правоохоронні завдання Здатності: · виявляти і правильно кваліфікувати правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності; правопорушення, що посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України; правопорушення у кредитно-фінансовій сфері і правопорушення у галузі службової діяльності; · визначати належну міру відповідальності (покарання) осіб, винних у вчиненні економічних злочинів та інших правопорушень у сфері економіки.
4. Правозахисні завдання Здатності: · застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав унаслідок вчинення економічного правопорушення; · готувати промови й публічно виступати в судових та інших інстанціях з метою захисту порушених прав внаслідок вчинення правопорушення у сфері економіки; · обирати та правильно застосовувати адекватні засоби захисту й поновлення порушених прав фізичних і юридичних осіб.
5. Експертно- аналітичні завдання Здатності: · характеризувати стан всього правового механізму держави та юридичного захисту суспільних відносин в сфері економіки; · здійснювати аналіз статистичної інформації та узагальнення правозастосовчої практики у сфері протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності й корупції; · оцінювати проекти нормативно-правових актів у сфері захисту економічних правовідносин від протиправних посягань щодо їх відповідності Конституції України, чинному законодавству України; · проводити аналітичні огляди змін до законодавства у сфері протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності та корупції.
6. Науково- дослідницькі завдання Здатності: · визначати актуальну, теоретично та практично значущу тематику наукового пошуку у сфері юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки; · формулювати й вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань юридичної відповідальності у цій сфері.
7. Правоосвітні та правовиховні завдання
7.1. Науково- педагогічні Здатності: · організовувати і проводити навчальні заняття за тематикою у сфері здійснення юридичної відповідальності за протиправні діяння економічного характеру; · розробляти навчально-методичне забезпечення для юридичних дисциплін, зміст яких пов'язаний вищезазначеною сферою знань;
7.2. Право- просвітницькі · виявляти проблеми та визначати напрями вдосконалення правової освіти осіб з метою зменшення кількості економічних злочинів та інших правопорушень у сфері економіки; · розробляти методологічну базу для реалізації різноманітних напрямів і форм відповідної правоосвітньої діяльності.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 2

Назва теми Кількість годин
Очна форма навчання Заочна форма навчання
Навчальні заняття СРС Навчальні заняття СРС
Лекції Практичні Лабораторні Індивідуальні     Контактні заняття Індивідуальні
Тема 1.Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні  
Тема 2.Правопорушення проти власності  
Тема 3. Правопорушення в сфері підприємницької діяльності  
Тема 4. Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України  
Тема 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері  
Тема 6. Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності  
Підсумковий контроль, години    
Усього:  
Разом:
Годин
Кредитів

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. Загальні положення про юридичну відповідальність

та проблеми протидії економічним правопорушенням

в період розбудови ринкової економіки в Україні

Поняття законності та правопорядку. Юридична відповідальність, її види.

Злочини та інші економічні правопорушення: поняття, критерії розмежування, підстави юридичної відповідальності. Юридичний склад економічного правопорушення. Родовий та безпосередній об’єкти правопорушення в сфері економіки, його предмет. Об’єктивна сторона складу економічних правопорушень. Суб’єкт економічних правопорушень: поняття, ознаки. Поняття й ознаки спеціального суб’єкта правопорушень у сфері економічної діяльності. Суб’єктивна сторона економічних правопорушень. Формальні і матеріальні склади правопорушень у сфері економіки. Триваючі, продовжувані та складені економічні правопорушення. Поняття і види стадій вчинення економічних правопорушень. Добровільна відмова від доведення правопорушення у галузі економіки до кінця та її значення. Форми співучасті у вчиненні економічних правопорушень. Економічна злочинність: поняття та ознаки.

Основні причини й умови правопорушень у сфері економічної діяльності.

Роль кримінального, адміністративного, цивільного та трудового законодавства в забезпеченні нормальних умов для економічного життя держави; особливості санкціонування норм відповідних галузей законодавства.

Форми і методи протидії державних органів економічній злочинності та правопорушенням. Місце правоохоронних органів у цій діяльності. Підвідомчість порушення кримінальних справ по економічних злочинах.

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю: характеристика виду покарання та значення для протидії економічним правопорушенням. Штраф. Відмінність штрафу як міри кримінального покарання від штрафу як заходу адміністративного впливу на правопорушника.

ТЕМА 2.Правопорушення проти власності

Власність та її форми як основа існування економічних правопорушень й організованої злочинності. Засоби захисту власності та економічних відносин у державі різними галузями законодавства.

Поняття й класифікація правопорушень проти власності. Адміністративні правопорушення, котрі посягають на власність.

Злочини проти власності: поняття, види. Корисливі злочинні посягання на власність. Загальна характеристика і види корисливих злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна на користь винного або інших осіб. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види цих злочинів. Відмежування злочинів цієї групи від суміжних складів злочинів та інших правопорушень. Різниця між злочинами проти власності і злочинами у сфері приватизації державного та комунального майна.

Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності.

ТЕМА 3.Правопорушення в сфері підприємницької діяльності

Поняття підприємницької діяльності та її ознаки. Загальні положення про правопорушення у галузі підприємницької діяльності.

Порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Зайняття забороненими видами підприємницької діяльності. Зайняття гральним бізнесом.

Фіктивне підприємництво. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

Правопорушення у сфері конкурентних відносин. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Зловживання монопольним становищем на ринку. Укладення між підприємцями неправомірних угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних цін. Дискримінація підприємців органами влади і управління. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій. Протидія законній підприємницькій діяльності. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та розголошення комерційної таємниці. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.

Правопорушення у сфері банкрутства. Приховування стійкої фінансової неспроможності та фіктивне банкрутство. Незаконні дії у разі банкрутства. Доведення до банкрутства.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності.

ТЕМА 4.Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів

і внутрішнього ринку України

Загальні положення про правопорушення, які посягають на інтереси споживачів. Цивільно-правовий захист прав споживачів.

Порушення правил торгівлі і надання послуг. Порушення порядку проведення розрахунків зі споживачами. Обман покупця чи замовника. Порушення законодавства про захист прав споживачів. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів. Фальсифікація засобів вимірювання. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.

Юридична відповідальність за порушення митних правил. Відмежування порушень митних правил від контрабанди.

Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення, які посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України.

ТЕМА 5.Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері

Загальна характеристика правопорушень у кредитно-фінансовій сфері.

Відповідальність за виготовлення, збут та використання підроблених грошей і цінних паперів. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску, підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, приховування інформації про діяльність емітента та інші правопорушення на ринку цінних паперів. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку чи контрольних марок.

Доведення банку до неплатоспроможності.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

ТЕМА 6. Службові правопорушення у сфері економіки.

Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

Загальна характеристика службових правопорушень в економічній сфері.

Поняття корупції; фактори, що сприяють активізації корупційних діянь. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Поняття корупційного злочину. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень.

Поняття та види злочинів у сфері службової діяльності. Злочини, пов’язані з одержанням і наданням неправомірної вигоди. Провокація підкупу. Суб’єкти цих злочинів.

Інші злочини у сфері службової діяльності. Службове підроблення і службова недбалість. Незаконне збагачення. Зловживання впливом. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень.

Правове визначення організованої злочинної діяльності. Система органів, які здійснюють протидію організованій злочинності та корупції.

Тіньова економіка як економічна основа існування організованої злочинності.

ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

Плани лекцій.

ТЕМА 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні.

1. Поняття та види юридичної відповідальності.

2. Економічні правопорушення: поняття, критерії розмежування.

3. Основні причини та умови правопорушень у сфері економічної діяльності.

4. Форми і методи протидії правоохоронних органів економічній злочинності та правопорушенням.

ТЕМА 2. Правопорушення проти власності.

1. Поняття й класифікація правопорушень проти власності.

2. Загальна характеристика корисливих злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна на користь винного або інших осіб.

3. Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності.

ТЕМА 3. Правопорушення в сфері підприємницької діяльності.

1. Загальні положення про правопорушення у підприємницькій сфері.

2. Фіктивне підприємництво.

3. Протидія законній підприємницькій діяльності.

4. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та розголошення комерційної таємниці.

5. Правопорушення, пов’язані з банкрутством.

ТЕМА 4. Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України.

1. Адміністративні правопорушення, які посягають на інтереси споживачів.

2. Злочини проти прав і законних інтересів споживачів.

3. Юридична відповідальність за контрабанду. Порушення митних правил.

4. Перспективи розвитку законодавства щодо протидії правопорушенням, якіпосягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України.

ТЕМА 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

1. Виготовлення, збут та використання підроблених державних та недержавних цінних паперів.

2. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

3. Шахрайство з фінансовими ресурсами.

4. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

ТЕМА 6. Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

1. Поняття та ознаки службового правопорушення в економічній галузі.

2. Злочини, пов’язані з одержанням і наданням неправомірної вигоди. Інші злочини у сфері службової діяльності.

3. Проблеми кваліфікації правопорушень, пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю.

Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на лекційних заняттях:

Таблиця 3

№ п/п Тема лекції Кількість годин Види інноваційних навчальних технологій
у поточному навчальному році заплановано на наступний навчальний рік
1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу
2. Правопорушення проти власності Проблемна лекція Проблемна лекція
3. Правопорушення в сфері підприємницької діяльності Проблемна лекція Проблемна лекція з елементами діалогової
4. Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу
  5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері   Проблемна лекція Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу
6. Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності Проблемна лекція Лекція-діалог

Плани семінарських (практичних) занять для студентів очної форми навчання.

Семінарське заняття 1.

Семінар-розгорнута бесіда.

Наши рекомендации