Організація праці менеджера

Питання до комплексного державного іспиту

з напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”

галузь знань “Менеджмент і адміністрування”

Економічна теорія

1.Витрати виробництва, їх суть та види (валові, середні, граничні витрати).

2.Прибуток і його суть. Норма і маса прибутку.

3.Валовий дохід підприємства. Проблеми розподілу валового прибутку та доходу.

4.Ринковий попит. Цінові та нецінові детермінанти попиту. Еластичність попиту.

5.Рівень цінової еластичності пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції. Перехресна еластичність пропозиції.

6.Інфляція. Темпи інфляції. Види інфляції. Інфляція попиту та інфляція затрат.

Економіка підприємств

7.Підприємство як суб’єкт господарювання. Напрями його діяльності та права в галузі планування, управління ресурсами, розпорядження доходами і прибутками.

8.Інформаційна база та методи визначення потужності підприємства. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності.

9.Зміст та складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв’язок у процесі виробництва.

10. Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки.

11. Взаємозв’язок та взаємообумовленість ресурсів і поточних витрат підприємства. Фактори, що впливають на собівартість продукції та послуг.

12. Поняття ефективності діяльності підприємства. Система показників та критерії ефективності підприємства.

Фінанси підприємств

13.Грошовий оборот та система грошових розрахунків підприємства.

14.Сутність, функції, принципи та форми кредитування підприємства.

15.Економічна сутність та функції прибутку. Формування і розрахунок показників прибутку на підприємстві.

16.Сутність, основні завдання та стадії фінансового планування. Методи визначення фінансових потреб підприємства.

17.Методичні підходи до проведення аналізу фінансового стану підприємства.

18.Банкрутство як результат розвитку кризових явищ у діяльності підприємства: фінансово-економічні передумови та наслідки.

Підприємницьке право

19.Поняття, ознаки, принципи та види підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

20. Порядок реєстрації, перереєстрації та відміни державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

21. Поняття ліцензування патентування та його правові засади. Порядок видачі, користування ліцензій та торговельних патентів.

22. Поняття, види та підстави відповідальності у підприємницькій діяльності.

23. Поняття, функції, зміст та форма господарських договорів. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Способи забезпечення належного виконання господарських договорів.

24. Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

Маркетинг

25.Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства.

26. Формування маркетингової інформаційної системи. Види, методи та етапи маркетингових досліджень.

27. Сутність, цілі та завдання товарної політики підприємства. Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності товару та критерії її оцінки.

28. Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Фактори, що впливають на її формування. Методи ціноутворення.

29.Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи маркетингових комунікацій.

30.Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Маркетинговий контроль.

Основи менеджменту

31.Закони та закономірності менеджменту. Сутність, класифікація, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.

32. Організація як відкрита динамічна система. Взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього середовищ організації.

33. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Класифікація і характеристика функцій менеджменту.

34. Сутність та класифікація методів менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

35. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності: сутність, класифікація. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

36.Параметри організаційних змін. Та управління ними. Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.

Операційний менеджмент

37.Операційна система як об’єкт управління: особливості, властивості та складові частини.

38. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи.

39. Управління поточним функціонуванням операційної системи.

40. Проектний підхід до управління організацією.

41. Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінки.

42. Комплексний підхід до продуктивності операційної діяльності. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації.

Управління персоналом

43.Характеристика персоналу як об’єкта управління. Склад і структура персоналу підприємства.

44. Поняття, значення та структурні складові кадрової політики організації. Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики.

45. Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Основні функції та інформаційне забезпечення кадрової служби.

46. Мета та завдання планування персоналу. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі.

47. Управління процесом професійного розвитку та рухом персоналу. Причини та фактори вивільнення персоналу.

48. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.

Організація праці менеджера

49.Значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Принципи та напрямки наукової організації праці.

50.Принципи, методи та засоби планування особистої праці менеджера.

51. Вимоги до організації робочих місць: інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні, організаційні. Схематичне планування робочого місця.

52. Характеристика психофізіологічних, санітарно-гігієнічних, естетичних та соціально-психологічних умов праці. Правила створення раціональних умов праці.

53. Характеристика процесів діловодства: надходження, реєстрація, зберігання. Автоматизація процесів діловодства на підприємстві.

54. Технологія підготовки та проведення нарад, переговорів.

Наши рекомендации