Завідувач кафедри т.о. мацелик

Питання

для проведення іспиту з курсу «Правове регулювання ЗЕД»

1. Поняття та ознаки ЗЕД.

2. Види джерел правового регулювання ЗЕД

3. Принципи, на основі яких здійснюється ЗЕД.

4. Визначте коло суб'єктів ЗЕД.

5. Розкрийте зміст понять «постійне місце проживання» та «місцезнаходження».

6. Дайте характеристику правового становища підрозділів іноземних суб'єктів господарювання в Україні.

7. Які види ЗЕД ви знаєте.

8. Що таке експорт та імпорт.

9. Що таке зовнішньоекономічна операція.

10.Мета регулювання ЗЕД.

11.Коло суб'єктів та засоби регулювання ЗЕД.

12.Компетенція органів державного регулювання ЗЕД.

13.Повноваження Міністерства економіки України щодо регулювання ЗЕД.

14.Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій щодо регулювання ЗЕД.

15. Дайте характеристику правового становища торгово-промислових палат як органів недержавного регулювання ЗЕД.

16. Повноваження Торгово-промислової палати України.
17.Світова організація торгівлі та її основні функції.

18.Які Ви знаєте угоди COT. Які принципи покладені в основу цих угод.

19. Визначте зміст та сферу застосування національного режиму для іноземних суб'єктів господарювання.

20. Що таке режим найбільшого сприяння у зовнішній торгівлі?

21. Розкрийте сутність спеціального режиму як винятку з режиму

найбільшого сприяння.

22.Поняття економічних методів державного регулювання ЗЕД. 23.Поняття адміністративних методів державного регулювання ЗЕД.

24.У чому полягає сутність тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД.

25. Основні правила застосування тарифних та нетарифних методів?

26.Що таке мито.

27.Які види мита застосовуються в Україні.

28. Що таке Митний тариф України.

29.Поняття та метод визначення митної вартості товару.

30. Визначення країни походження товару.

31. Що таке вантажна митна декларація.

32.Ліцензування зовнішньоекономічних операцій.

33.Поняття автоматичного та неавтоматичного ліцензування.

34.Назвіть випадки заборони експорту/імпорту певних товарів.

35. Принципи застосування технічних, санітарних, фітосанітарних

стандартів та вимог у зовнішній торгівлі.

36.Що таке сфера державної монополії в ЗЕД.

З7.Забезпечення недискримінації іноземних суб'єктів господарювання у процедурах державних закупівель.

З8.Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту).

39. Назвіть кваліфікуючі ознаки зовнішньоекономічного договору.

40. Назвіть факультативні ознаки зовнішньоекономічного договору.

41. Вимоги, які ставляться до форми зовнішньоекономічного договору.

42. Наслідки недодержання форми зовнішньоекономічного договору.

43. Назвіть правила визначення права, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів.

44. Система умов зовнішньоекономічного договору.

45.Предмет зовнішньоекономічного договору.

46.Як визначається кількість та якість у договорі.

47.Базисні умови поставки товарів у зовнішньоекономічному

договорі.

48. Визначення ціни і умов платежів у зовнішньоекономічному договорі.

49. 3давання-приймання за зовнішньоекономічним договором.

50. Вимоги до упаковки та маркування товарів за зовнішньоекономічним договором.

51. Форс-мажорні обставини у зовнішньоекономічному договорі.

52.Рекламації та санкції у зовнішньоекономічному договорі.

53.Вимоги, яким повинно відповідати арбітражне спостереження.

54.Поняття договору міжнародної купівлі-продажу товарів.

55.Укладення договору міжнародної купівлі-продажу товарів.

56. Зобов'язання сторін за договором міжнародної купівлі-продажу

товарів.

57.Правове регулювання зовнішньоекономічних договорів підряду.

58.Правові особливості договору міжнародного перевезення.

59.Назвіть характерні риси консигнаційних операцій.

60.Характеристика правового режиму митного ліцензійного складу.

61 .Поняття та ознаки товарообмінних (бартерних) операцій в ЗЕД.

62.Строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій.

63.Відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій.

64.Поняття операції з давальницькою сировиною в ЗЕД.

65.Порядок ввозу на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника.

66. Порядок реалізації на митній території України готової продукції, виробленої з давальницької сировини.

67. Порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України.

68. Відповідальність за порушення строків здійснення операцій з

давальницькою сировиною.

69. Поняття та види валютних операцій.

70. Суб'єкти валютних операцій.

71. Повноваження НБУ в сфері валютного регулювання.

72. Компетенція державних органів та функції банківської системи у сфері валютного контролю.

73. Сутність ліцензування валютних операцій НБУ.

74. Валютні операції, які потребують індивідуальної ліцензії НБУ.

75. Види рахунків, які відкриваються клієнтам банками України.

76. Правовий режим поточних рахунків суб'єктів господарювання у

іноземній валюті.

77. Строки повернення в Україну валютної виручки резидентів за

експортними операціями.

78. Відповідальність резидентів за перевищення строків розрахунків за зовнішньоекономічними договорами.

79. Умови, за яких допускається перевищення строків розрахунків за зовнішньоекономічними договорами.

80. Поняття інвестицій та іноземних інвестицій.

81. Суб'єкти, які визнаються іноземними інвесторами.

82. Види іноземних інвестицій.

83. У яких формах можуть здійснюватися іноземні інвестиції.

84.Здійснення оцінки іноземних інвестицій.

85. Суть національного режиму іноземного інвестування.

86. Державна реєстрація іноземних інвестицій.

87. Особливості правового становища підприємств з іноземними

інвестиціями.

88. Правовий режим спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора.

89. Види гарантій, які надаються іноземним інвесторам в Україні.

90. Чим відрізняються поняття компенсації та відшкодування збитків іноземним інвесторам.

91. Загальні умови захисту національного товаровиробника.

92. Поняття демпінгового імпорту.

93. Поняття національного товаровиробника.

94. Якими органами і у якому порядку проводиться антидемпінгове

розслідування. 95.Антидемпінгові заходи. Порядок їх застосування.

96.Поняття субсидованого імпорту.

97.Умови, за яких субсидія визнається нелегітимною.

98.Порядок проведення антисубсидиційного розслідування.

99.Компенсаційні заходи. Порядок їх застосування.

100. Умови застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну.

101. Порядок проведення спеціального розслідування.

102. Види спеціальних заходів. Порядок їх застосування.

103. Загальні засади відповідальності за порушення законодавства про ЗЕД.

104. Відповідальність України як держави у сфері ЗЕД.

105. Форми відповідальності суб'єктів ЗЕД за порушення законодавства про ЗЕД.

106. Спеціальні санкції за порушення законодавства про ЗЕД.

107. Умови та порядок застосування режиму індивідуального ліцензування до суб'єктів ЗЕД.

108. Тимчасове зупинення ЗЕД.

109. Доведення правосуб'єктності іноземної юридичної особи в суді України.

110. Порядок виконання судових доручень у справах з іноземним елементом.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ Т.О. МАЦЕЛИК

Наши рекомендации