Структура национальной экономики

Структура национальной экономики – это совокупность исторически сложившихся устойчивых, способных к воспроизводству функциональных взаимосвязей между различными единицами национальной экономики. Выделяют следующие виды структуры национальной экономики: 1) домашнее хозяйство, подразумевающие рассмотрение структуры национальной экономики как взаимосвязи между домашними хозяйствами. Выделение этого вида структур связано с тем, что домашние хозяйства являются мощным экономическим субъектом, производящим значительную часть национального богатства, влияющим на характер других взаимосвязей; 2) социальная структура, исходящая из деления национальной экономики на определенные сектора, которые находятся между собой в органичной взаимосвязи. Деление производится по различным критериям, например группам населения, предприятий, видам труда. Обычно выделяют государственный и частный сектора экономики; 3) отраслевая структура, предполагающая выделение отраслей экономики и определение характера и сущности взаимосвязи между ними. Отрасль национальной экономики – это единицы национальной экономики, в процессе общественного производства выполняющие схожие функциональные задачи. Этот вид структурирования национальной экономики имеет большое значение, так как позволяет реализовать качественное прогнозирование экономического развития; 4) территориальная структура, предполагающая анализ географического распределения производительных сил в рамках национальной экономики – разделение национальной экономики на различные экономические районы; 5) инфраструктура национальной экономики, исходящая из определения рода и характера взаимодействия сфер экономики.

Відповідь

__________________

Завдання 10. Позначте правильну відповідь.

1. Немає вставного слова у реченні:

а) Життя кажуть прожити – не поле перейти.

б) Недарма всі кажуть гарне братство краще багатства.

в) Українців в Україні кажуть вісім з десяти.

г) Кажуть серце не камінь та часом воно кам’яне.

2. Не можна утворити дієприкметників від дієслів:

а) моргати, розгорнути, чарувати, стукнути;

б) веселитися, повідомити, зберігати, в’їхати;

в) схаменутися, хотіти, скочити, кортіти;

г) закричати, смеркати, колоти, слухати.

3. Усі слова в рядку ніколи не бувають вставними:

а) принаймні, між іншим, тим часом, причому, майже;

б) нівроку, тим часом, очевидно, звичайно, майже;

в) між іншим, насамперед, на жаль, принаймні;

г) безумовно, майже, насамперед, тим часом.

4. Український відповідник вжито неправильно:

а) ідентичний – однаковий;

б) ліміт – таємність;

в) презентація – показ;

г) адекватний – відповідний.

5. Пораду можна висловити так:

а) Чи не спробувати Вам вступити до університету?

б) Доведеться Вам вступити до університету

в) Не варто про це думати.

г) Чи не хочете Ви вступити до університету?

6. У документах варто вживати стандартизовані сполучення типу:

а) згідно з, у зв’язку із, у відповідності;

б) згідно, у зв’язку, відповідно;

в) згідно до, у зв’язку з, відповідно з;

г) згідно з, у зв’язку з, відповіднодо.

7. Позначте правильний варіант речення:

а) при прийомі клієнтів банку спілкування має бути коректним, ввічливим на будь-яких етапах і при будь-якому результаті;

б) при прийомі клієнтів банку тон спілкування залежить від співбесідника;

в) при прийомі клієнтів банку спілкування має бути ввічливим лише при позитивному результаті;

г) при прийомі клієнтів банку спілкування має бути коректним, але ввічливість залежить від поведінки співрозмовника.

8. Усі слова пишуться разом:

а) капітало/вкладення, комп’ютерно/касовий, золото/валютний, сток/брокер;

б) приватно/господарський, ціно/утворення, право/відносини,

приватно/власницький;

в) експортно/імпортний, журнал/ордер, само/оподаткування, взаємо/допомога;

г) фінансово/економічний, нетто/процент, право/здатність.

9. Активні дієприкметники утворені відповідно до норм літературної мови:

а) захоплюючий; навколишній; працюючий;

б) захоплюючий; оточуючий; працюючий;

в) захопливий; навколишній; який працює;

г) захопливий; оточуючий; який працює.

10.Правильно поставлено розділові знаки:

а) Розвиток нових економічних відносин в Україні і стан в економіці засвідчують: у цей період усе більшого значення набуватимуть малі й середні підприємства, які в майбутньому стануть стабілізуючим фактором економіки.

б) Реєстрація документа – це фіксування факту створення або надходження документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ.

в) У банківській практиці як правило виділяють два типи центрів відповідальності: центри доходу чи прибутку та центри витрат.

г) Наявність клієнтської бази – необхідна передумова банківського бізнесу тому всі дії банку повинні бути орієнтовані на здійснення достатньої для забезпечення прибутку клієнтської бази та збереження її стійкості в процесі розвитку банку.

ТЕМА 22. ПЕРЕКЛАД ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ

Завдання 1. Продовжіть речення.

Переклад – це …

_____

Навчальний переклад – це …

______

Професійний переклад – це …

______

Калькування – це …

______

Основними етапами створення наукового тексту вважають …

______

Виділяють такі види перекладу …

______

Науковий текст – це …

______

Теорія перекладу – це …

______

У процесі перекладу визначають три категорії відповідностей …

______

Калька – це …

______

Завдання 2. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Финансовая отчетность_________________________________________________

Расчетно кассовые операции______________________________________________

По текущим счетам______________________________________________________

Хранение денежных средств_____________________________________________

Согласно условиям договора______________________________________________

Наложение взысканий___________________________________________________

По согласию сторон___________________________________________________

Единогласное решение_________________________________________________

В соответствии с действующим законодательством__________________________

Завдання 3. Наведіть правильні відповідники українською мовою.

Главным образом ______________________________________________________

Естественным образом _________________________________________________

Каким образом_________________________________________________________

Наилучшим образом____________________________________________________

Некоторым образом_____________________________________________________

Никоим образом________________________________________________________

Надлежащим образом____________________________________________________

Аналогичным образом___________________________________________________

Равным образом________________________________________________________

Таким образом_________________________________________________________

Завдання 4. Прочитайте висловлювання: «Лиш боротись – значить жить» (Іван Франко).

Викладіть Вашу думку на цю проблему. Сформулюйте тезу, наведіть переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку.

Відповідь

__________________

Завдання 5. Напишіть анотацію до поданого уривка статті. Випишіть із тексту ключові слова.

Інновації в соціальній сфері організації

Функціонування організацій в умовах інноваційно-орієнтованої економіки формує необхідність системного підходу до інноваційного менеджменту у вітчизняних компаніях (організаціях, підприємствах), що передбачає активізацію інноваційних процесів не тільки в технологічній та економічній, але і в соціальній сфері.

Процес розвитку будь-якої соціальної спільноти, у тому числі й організації, відбувається через оновлення і зумовлює створення передумов для формування нових нетрадиційних компонентів у соціумі, інноваційних способів соціальної діяльності, при цьому формою цього суспільного розвитку є нововведення. Виходячи з цього, в основі необхідності розвитку соціальних інновацій організації лежить неможливість вирішити виникаючі проблеми за допомогою традиційних методів, зміни лише структури потреб співробітників організації, цінностей організаційної культури. Невирішеність тих чи інших соціальних проблем і дає імпульс до розробки нових засобів і норм у соціальній сфері вітчизняних компаній.

Загалом, інноваційний процес – це сукупність послідовних дій, спрямованих на розробку та освоєння інноваційних змін, зокрема, у сфері соціальної роботи. Він передбачає цілеспрямовану зміну елементів соціальної роботи з метою її якісної трансформації. В основі такого процесу лежить осмислення і застосування нових ідей, теорій, концепцій, підходів, принципів організації соціальної роботи.

Інновації в соціальній сфері організації – це свідомо організовані нововведення або процеси, реалізовані компанією відповідно до мінливих умов її функціонування та мають на меті ефективне використання соціального потенціалу організації. У філософському плані «інновації в соціальній сфері організації» розглядаються як нововведення в соціальному управлінні компанією, які сприяють вирішенню протиріч, що виникають в умовах неоднорідності персоналу і нестабільності зовнішнього середовища, співіснування різних культурних систем, підвищення рівня інформатизації суспільства, посилення процесів інноваційного розвитку виробничої сфери, при яких багато з традиційних форм і методів соціального менеджменту виявляються неспроможними.

Появі інновацій у соціальній сфері можуть сприяти такі фактори, як: загострення соціальних проблем, що вимагає нових підходів до їх вирішення; відсутність необхідних ресурсів для розвитку соціальної сфери, що потребує більш дієвих способів їх пошуку; тенденція посилення вимог до якості послуг закладів соціальної сфери та приведення їх до міжнародних стандартів. Ідентифікація потреби соціальної сфери в інноваціях визначає необхідність більш чіткого та адекватного формулювання поняття «інновація» і суміжних понять з урахуванням особливостей соціальної сфери. Такий підхід дозволить розробити комплекс заходів, що підвищують ефективність діяльності соціальних організацій і служб при задоволенні соціальних потреб населення. Важливо відзначити, що в точному визначенні інновацій існує ряд методологічних розбіжностей – інновації представляють як процес, як результат, як ідею, як можливість.

Відповідь

__________________

Завдання 6. Відредагуйте речення.

1. Бухгалтер, добре розуміючий у фінансовій сфері, запорука успіху усієї держави. 2. Економістами називають як вчених (тобто фахівців в області економічної науки), так і практиків, працюючих в галузі дослідження, планування і керівництва господарською діяльністю. 3. Зроблений пильно бухгалтером документ, може претендувати на вищий за станом посібник для початківців, адже навчитися обліку можна лише методом практики. 4. Фінансова система передбачає контроль витрат і доходів держави, розвиваючої ділянки певного суспільства. 5. Фахівець, поєднуючий дві протилежні речі: бухгалтер, він веде облік, обслуговує проходження фінансових потоків всередині підприємства. 6. Аудитор, перевіряючий результати фінансової звітності, відповідає реальному стану справ на фірмі, тобто становить незалежну оцінку, аналіз і контроль бухгалтерської діяльності.

Відповідь

__________________

Завдання 7. Перепишіть речення, розставте пропущені розділові знаки.

1. Обираючи сферу фінансів ви не прогадаєте: найпрестижніші та високооплачувані професії саме тут.

2.Знаючи сильні і слабкі сторони свого підприємства економіст може запропонувати найбільш ефективну стратегію розвитку.

3. Отримавши звання бакалавра можна продовжити навчання або за фахом (ще рік), або по магістерській програмі (ще два роки) і одержати кваліфікацію магістра, що відповідає західним стандартам підготовки фахівців.

4. Економісти - не топ-менеджери, але виконуючи всі розрахунки по оптимізації діяльності компанії здійснюють ефективне управління.

5. Навчаючись на економічному факультеті можна здобути всі необхідні козирі: знання оподаткування, бюджетної політики, фінансового менеджменту, банківської і страхової справи, і лише від вас буде залежати, як розпорядитися цим капіталом і в якій області економіки будувати кар'єру.

Відповідь

__________________

Завдання 8. Перекладіть слова та словосполучення українською мовою.

По собственному желанию_______________________________________________

По подсчетам___________________________________________________________

По поручению _________________________________________________________

По специальности_______________________________________________________

Данные по учету _______________________________________________________

Листок по учету кадров__________________________________________________

По требованию_________________________________________________________

По предложению________________________________________________________
Специалист по аудиту___________________________________________________

По болезни_____________________________________________________________

Завдання 9. Перекладіть текст українською мовою. Укажіть, до якого стилю він належить.

Наши рекомендации