Тема 7. Реклама на промисловому ринку

Методичні поради до вивчення теми

Реклама − це складова частина ринку. Розробка рекламної стратегії це складний процес, що з'єднує в собі всі етапи, починаючи з добору ринкових сегментів, розташування товарів і закінчуючи розробкою продуктовою стратегією фірми.

На промисловому ринку реклама є складовою частиною системи просування товарів, що включає: персональний продаж, стимулювання продажу, рекламу.

Основними рисами реклами є: платність; багатофункціональність; відсутність чіткої кінцевої визначеності. Основними функціями реклами є : інформування; пере переконання; нагадування; формування іміджу.

Для визначення цілей реклами на промисловому ринку необхідно відповісти на 2-а основних питання :

Що повинна розробити реклама для рекламодавця, виходячи зі стратегічних цілей фірми ?

Які зміни в думках споживачів повинна зробити реклама й на які дії, з іншого боку, вона спрямована?

Виходячи із цього, цілі реклами можна об'єднати в три широкі групи :

1. Пізнавальні цілі, які повинні донести інформацію про товар або фірму.

2. Реклама, яка має на меті вплив на споживача.

3. Реклама, яка змушує споживача зробити певні дії протягом короткого часу, за що йому може бути надана певна вигода.

Вибір найбільш ефективних способів поширення реклами є надзвичайно важливим рішенням. Основними способами поширення реклами є публікації в діловій періодиці, банки й бази даних на дисках, послуги телекомунікації, радіо реклама.

При виборі форми передачі реклами варто враховувати ряд факторів, основними серед яких є його вартість, охоплення, наявність марної аудиторії, частота, стабільність послання, ступінь впливу, щільність; повнота подачі інформації й оперативність її виходу.

Ефективність рекламної діяльності промислового підприємства не завжди може бути виражена конкретними показниками (вимір рівня попиту на вироби, збільшення обсягів збуту, маси прибутку, зменшення витрат на проведення рекламної діяльності й т.п.).

При плануванні кошторису витрат на рекламні заходи в кожному конкретному випадку можуть бути використані різні методи:

1. Метод установлення витрат на рекламу залежно від обсягу продажів.

2. Метод фіксованих відрахувань на рекламу в калькуляції собівартості виробу.

3. Метод відповідних дій.

4. Метод конкретної мети.

5. Експертний (інтуїтивний) метод.

При організації рекламних заходів необхідно враховувати стан економіки країни в цілому, тому що ефективність здійснення реклами в періоди спаду, застою або економічного підйому буде різною.

Термінологічний словник

Реклама− це платна форма представлення товару й послуг, що передається через ЗМІ від імені конкретного рекламодавця.

Бізнес довідники − це специфічний вид реклами, де потенційним покупцям надається інформація й розміщається оголошення про продаж товарів.

Паблік рилейшнз − це комплекс способів на формування відносин громадськості до реклами різного роду товарів. Це може бути: презентації, спонсорська діяльність і т.д.

7.3 Семінарське заняття за темою «Реклама на промисловому ринку»

Студент повинен знати

- етапи розробки рекламної стратегії;

- функції реклами;

- цілі реклами на промисловому ринку;

- види засобів розповсюдження реклами;

- методи планування затрат на рекламну діяльність.

Студент повинен вміти

- розробляти рекламну стратегію;

- визначати оптимальний комплекс способів поширення реклами;

- планувати кошторис витрат на рекламу.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

 1. Реклама у системі промислового маркетингу.
 2. Характер і функції реклами на промисловому ринку.
 3. Цілі реклами.
 4. Засоби розповсюдження реклами.
 5. Визначення витрат на рекламні заходи та їх ефективність.

7.4 Основні питання для обговорення

 1. З яких етапів складається розробка рекламної стратегії?
 2. Опишіть види реклами за її функціями.
 3. Охарактеризуйте три основні групи рекламних цілей.
 4. Які фактори потрібно враховувати при виборі засобів розповсюдження реклами?
 5. Що повинна містити в собі реклами товарів промислового ринку?
 6. Що потрібно враховувати при організації рекламних заходів?

Практичні завдання

Завдання №1. Реклама

Які з наведених висловлень відносяться до позитивних сторін реклами, які - до негативних?

1) приваблює ринок

2) витрати на потенційного покупця малі

3) важко пристосувати до потреб і особливостей споживачів

4) єдине послання передається всій аудиторії

5) викликає подразнення об'єкта реклами

6) породжує доброзичливе ставлення до продукції

7) більші витрати на рекламу - причина високої ціни товару

8) прокладає дорогу персональному продажу

Наши рекомендации