Рекомендації до виконання контрольної роботи

У контрольній роботі мають бути продемонстровані знання студента з вказаної теми, його вміння відбирати і узагальнювати матеріал, обґрунтовувати свої висновки і пропозиції, логічно викладати думки, грамотно, ясно і дохідливо писати. Виконання контрольної роботи також розвиває навички аналізувати першоджерела, вчить систематизувати знання і факти.

Виконувати роботу слід самостійно, супроводжуючи її необхідними схемами, графіками, формулами і поясненнями. У кінці роботи слід навести список використаної літератури, підпис виконавця, дату виконання. Викладення змісту кожного окремого питання теми необхідно розпочинати після написання його назви.

Контрольна робота виконуються на стандартних аркушах паперу (шрифт – Times New Roman, 14, інтервал – 1,5; вирівнювання тексту – по ширині сторінки; поля з усіх боків – 2 см) або у шкільних зошитах. Обсяг роботи має бути таким, щоб тема завдання була повністю розкрита. На титульній сторінці вказують назву контрольної роботи, спеціальність, факультет, курс, групу, прізвище, ім'я і по батькові студента, номер залікової книжки та номер варіанту.

Структура контрольної роботи

1. Титульна сторінка.

2. Зміст.

3. Основна частина (згідно з варіантом).

4. Список використаних джерел (мінімум 7 джерел, в тому числі від 2014 року).

Кожне питання слід починати із нової сторінки, із обов’язковим зазначенням його назви. У змісті необхідно правильно вказати сторінки.

рекомендації до виконання контрольної роботи - student2.ru

Роботи, які не відповідають вимогам оформлення та структурі, не зараховуються. Не зараховуються в тому числі роботи, у яких список використаних джерел та (або) титульний аркуш (див. додаток А) оформлені без дотримання вимог.

Роботи з однаковими варіантами, що не відрізняються одна від одної, не зараховуються незалежно від терміну їх подання на перевірку.

Студенти, контрольні роботи яких не зараховані, до екзамену (заліку) не допускаються.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література

1. Антошкіна Л.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч.-метод. посіб.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Антошкіна, О.Л. Горяча. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 450 с.

2. Верба В.А. Управління розвитком компанії: навч. посіб. / В.А. Верба, О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2011. – 482 с.

3. Тимофеєв В.М. Управління розвитком підприємства: навч. посіб. для студ. екон. спец. / В.М. Тимофеєв, Г.С. Черноіванова; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: Скорпіон, 2009. – 135 с.

Допоміжна література

1. Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / В. І. Довбенко, В. М. Мельник; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., випр. і допов. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 229 с.

2. Велика К.В. Розвиток інноваційно-орієнтованого промислового підприємства: фінансове та організаційне забезпечення: монографія / К. В. Велика, Т. І. Черкасова; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса; Луганськ: Ноулідж, 2013. – 160 с.

3. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование / В. Н. Самочкин [и др.] ; отв. ред. В. Н. Самочкин; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - 2 изд., доп. – М.: Дело, 2002. – 376 с.

4. Гончаренко Е.Н. Устойчивое развитие предприятия: методология, механизмы, модели: монография / Е. Н. Гончаренко. – Одесса: Атлант, 2014. – 382 с.

5. Добикіна О.К. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. для самост. вивч. / О. К. Добикіна, Г. В. Ростовська; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 92 с.

6. Касьянова Н.В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи: монографія / Н. В. Касьянова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк: Купріянов В. С., 2011. – 375 с.

7. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі / О. В. Раєвнєва ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. – 496 с.

8. Реген В. Управление комплексным развитием предприятия / В. Реген, Е. А. Ткаченко. – СПб.: Издательство Вернера Регена, 2006. – 254 с.

9. Сабадирьова А.Л. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. посібник / А.Л. Сабадирьова, О.М. Бабій, Т.В. Куклінова, Д.Є. Салавеліс. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. – 343 с.

10. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: монографія: [в 2 т.] / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Кендюхова; Всеукр. спілка вчен.-економістів, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – Т. 1 / [Кендюхов О. В. та ін.]. – 2013. – 343 с.

11. Филипишин И.В. Развитие промышленного предприятия: целеполагание и управление изменениями: монография / И. В. Филипишин; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Ин-т экономики пром-сти НАНУ, 2012. – 315 с.

12. Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах: колект. монографія / [Г.С. Баламут та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. В. Гринько; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Біла К.О. [вид.], 2014. – 323 с.

Додаток А

Наши рекомендации