Інтегральні показники економічної безпеки

Сфера Об’єкт Індикатори ЕкБ
Виробнича сфера Структура та рівень виробництва Валовий регіональний продукт, питома вага переробних галузей економіки у ВРП, структура використання виробничих потужностей, рівень монополізації економіки регіону.
  Збалансованість мезоекономічних пропорцій Рівень заощадження по секторах економіки, рівень чистого запозичення по секторах економіки, рівень споживання по секторах економіки, співвідношення між нагромадженням і споживанням основного капіталу по секторах економіки, ефективність інвестицій, рівень чистого оподаткування.
  Технологічний рівень виробництва Коефіцієнт оновлення ОВФ та технологій, коефіцієнт зносу (придатності) ОВФ, фондо-, матеріало-, енерго- та трудомісткість виробництва, питома вага прогресивного устаткування у загальній його кількості, коефіцієнт використання устаткування, що вводиться в дію, середній вік технологічних процесів, показники озброєності праці.
  Організаційний рівень виробництва. Рівень управління Коефіцієнт ритмічності виробництва, коефіцієнт серійності, коефіцієнт спеціалізації, рівень механізації та автоматизації управлінської праці, технічна озброєність управлінської праці.
  Виробнича інфраструктура Щільність та якість автомобільних доріг, забезпеченість мережею залізниць, достатність та стан аеродромів, кількість телефонних апаратів на 1000 чоловік, відповідність засобів зв’язку світовим стандартам, кількість комп’ютерів на 1000 чоловік, кількість користувачів мережею ІНТЕРНЕТ на 1000 чоловік, ступінь захищеності інформаційних мереж від стороннього втручання
  Ринкова інфраструктура Рівень оборотів регіонального фондового ринку, рівень оборотів регіональних товарних ринків, акумуляції коштів через регіональну банківську систему.
  Фінансовий стан суб’єктів господарювання Рівень дебіторської та кредиторської заборгованості між суб’єктами господарювання регіону, рівень прибутковості підприємств регіону, середні значення коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності (ліквідності активів) підприємств регіону.
Науково-технічна сфера Розвиток науки і техніки Чисельність зайнятих в науці та науковому обслуговуванні, частка витрат на науку та наукове обслуговування у витратах місцевого бюджету, частка випуску прогресивної продукції в загальному випуску товарів та послуг.
Бюджетна і фінансова сфера Грошово-кредитна система регіону Рівень інфляції, темп інфляції, процентні ставки по кредитах та депозитах, обсяг кредитних ресурсів по відношення до ВРП, питома вага неповернутих кредитів, обсяги інвестицій, % до ВРП, обсяги прямих іноземних інвестицій, %до ВРП.
  Місцевий бюджет Дефіцит місцевого бюджету, ступінь залежності місцевого бюджету від зовнішньої допомоги, частка зовнішніх запозичень у покриті дефіциту місцевого бюджету, середній дохід на одного жителя регіону в регіональному бюджеті, перераховано до загальнодержавного бюджету (млрд. грн.).
Сфера охорони навколишнього середовища Викид шкідливих речовин в атмосферу; обсяги викидів забруднених вод; об’єми зберігання токсичних відходів з порушенням правил; питома вага населення, що проживає на екологічно забруднених територіях; загальна площа зелених масивів та насаджень на одного жителя.
Сфера зайнятості населення Зайнятість та ринок праці. Рівень безробіття; рівень прихованого безробіття, потреба в працівниках на підприємствах; навантаження на 1-не робоче місце; формування та фінансування коштів державного фонду сприяння зайнятості
Сфера рівня життя населення. Рівень життя населення Номінальна та реальна заробітна плата; середня заробітна плата; частка населення з доходами нижчими рівня прожиткового мінімуму; питома вага населення, що отримують заробітну плату на рівні неоподаткованого мінімуму; виробництво ВРП на душу населення; середня тривалість життя населення; рівень освіченості; кількість вільного часу в населення.
Сфера забезпечення продовольчими товарами Обсяг продажу споживчих товарів населенню; обсяг роздрібного товарообігу; рівень забезпечення населення сільськогосподарською продукцією власного виробництва в порівняні із загальною потребою в даній продукції; зростання цін і тарифів на споживчому ринку; калорійність середньодобового раціону.
Демографічна сфера Всього трудових ресурсів; працездатне населення у працездатному віці; рівень реального зменшення населення території; рівень зменшення чисельності населення за рахунок природного відтоку; сумарний коефіцієнт народжуваності; середня тривалість життя чоловіків та жінок; сальдо міграції.
Сфера правопорядку Кількість злочинів зареєстрованих органами внутрішніх справ в розрахунку на 1000 чол. населення; кількість засуджених за вироками судів, що набрали законної чинності, чол.
       

Наши рекомендации