Перелік екзаменаційних питань

з курсу "Міжнародна економіка"

1. Предмет, методологія та структура курсу „Міжнародна економіка”.

2. Суть, чинники та види міжнародного поділу праці

3. Основні тенденції сучасного міжнародного поділу праці, міжнародний поділ інших факторів виробництва.

4. Форми та напрямки розвитку міжнародної спеціалі­зації і кооперування виробництва, суб’єкти міжнародної економіки

5. Участь України у міжнародному поділі праці

6. Типи зовнішньоторговельної політики держав: порівняльний аналіз

7. Становлення світового ринку та його характерні риси

8. Торгові і неторгові товари: суть та відмінності

9. Міжнародний рух товарів, як ознака світового ринку. Графічне зображення рівноваги на світовому ринку.

10. Світове господарство: суть та характерні риси. Мобільність факторів виробництва.

11. Роль міжнародних економічних відносин у вирішенні глобальних економічних проблем світового господарства

12. Групи країн у міжнародній економіці

13. Основні регіони та інтеграційні об’єднання країн

14. Теорії міжнародної торгівлі: меркантилізм та неомеркантилізм

15. Теоретична модель міжнародної торгівлі "ціни-золото-потоки" Д. Х'юма

16. Теорія абсолютних переваг А. Сміта

17. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо

18. Теорія розміру країни у міжнародній торгівлі

19. Теорія співвідношення факторів виробництва Гершера-Оліна

20. Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва

21. Парадокс Леонтьєва та його пояснення

22. Теорія життєвого циклу товару

23. Теорія подібності країн

24. Теорія конкурентних переваг М. Портера

25. Показники обсягу, ефективності та інтенсивності міжнародної торгівлі

26. Показники умов торгівлі та способи їх обчислення

27. Відносний попит на імпорт та відносна пропозиція експорту. Еластичність попиту на імпорт та пропозиції експорту

28. Міжнародна торгівля та економічне зростання

29. Регіональна та товарна структура міжнародної торгівлі

30. Економічний зміст та класифікація послуг. Особливості міжнародної торгівлі послугами

31. Класифікація та характеристика інструментів державного регулювання міжнародної торгівлі послугами

32. Україна на світовому ринку товарів і послуг

33. Види зовнішньоторговельних операцій

34. Умови міжнародної торгівлі Incoterms

35. Зовнішньоторговельні документи та їх види

36. Організація зовнішньоторговельних угод

37. Класифікація інструментів регулювання міжнародної торгівлі товарами

38. Характеристика митно-тарифних інструментів регулювання міжнародної торгівлі товарами

39. Економічні наслідки політики протекціонізму для малої та великої країни. Графічні моделі

40. Характеристика впливу експортного мита на економіку малої країни. Графічна модель

41. Аргументи на захист та проти мита

42. Класифікація і загальна характеристика нетарифних інструментів регулювання міжнародної торгівлі

43. Вплив імпортної та експортної квоти на економіку малої країни. Графічна модель

44. Порівняльний аналіз впливу імпортного мита і квоти на економіку малої країни. Графічна модель

45. Характеристика впливу на економіку прихованих методів зовнішньоекономічної політики

46. Фінансові інструменти торговельної політики

47. Характеристика валютно-кредитних інструментів регулювання міжнародної торгівлі товарами

48. Характеристика правових інструментів регулювання міжнародної торгівлі товарами

49. Зовнішня торгівля України

50. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю товарами. Графічна модель

51. Характеристика форм міжнародного переміщення капіталу

52. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу

53. Сучасні особливості переміщення капіталу через державні кордони

54. Економічні наслідки прямих закордонних інвестицій для країн-економічних партнерів. Графічна модель

55. Стан іноземного інвестування в Україні

56. Суть і сучасні особливості міжнародної трудової міграції

57. Характеристика причин міжнародної трудової міграції

58. Характеристика основних світових ринків і експортерів робочої сили

59. Наслідки міжнародної трудової міграції для країн імміграції та еміграції. Графічна модель

60. Міжнародне регулювання міграційних процесів

61. Характеристика трудової міграції з України

62. Суть платіжного балансу та джерела інформації для його складання

63. Структура платіжного балансу

64. Рахунок поточних операцій

65. Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій

66. Методи зрівноваження платіжного балансу

67. Теорії платіжного балансу

68. Суть і передумови міжнародної економічної інтеграції

69. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особ­ливості. Економічні наслідки інтеграції країн

70. Поняття світової валютної системи та її основні елементи. Етапи становлення світової валютної системи.

71. Характеристика міжнародних валютних ринків. Європейська валютна система

72. Валютні курси і валютна політика: їх вплив на міжнародну торгівлю

73. Міжнародний кредит: його форми та роль в міжнародній економіці. Вплив міжнародних кредитів і міжурядових позик на міжнародну економіку.

74. Роль міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій у міжнародній економіці. Співробітництво України з міжнародними фінансо­вими організаціями

75. Суть та особливості міжнародних науково-технічних відносин

76. Міжнародна передача технології та її регулювання. Міжнародне технічне сприяння

Наши рекомендации