Тема 2. Корпоративне управління в умовах ринкової економіки та економіки перехідного періоду

Роль корпорацій у ринковій економіці та необхідність організації системи їхнього управління. Форми організації підприємницької діяльності в країнах із розвиненою ринковою економікою: одноосібні підприємства, партнерства, корпорації.. Місце кожної з форм у загальній кількості підприємств, у загальному обсязі продажу та прибутків. Переваги та недоліки акціонерних компаній. Зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на систему корпоративного управління. Роль корпоративного управління у забезпеченні координації та контролю конфлікту інтересів зацікавлених осіб.

Корпоративне управління в перехідній економіці. Питання переутворення відносин власності. Значення приватизації в процесі утворення корпорацій. Місце акціонерних компаній в економіці України. Актуальність корпоративного управління для України. Роль акціонерних товариств в економіці України, у розвитку національного фондового ринку. Чинники, що обумовлюють необхідність розвитку корпоративного управління в Україні. Особливості та етапи формування корпоративного управління в Україні.

Семінарське заняття.

1. Роль корпорацій в умовах ринкової економіки.

2. Чинники, що впливають на систему корпоративного управління.

3. Корпоративне управління в перехідній економіці.

4. Місце акціонерних компаній в економіці України. Актуальність корпоративного управління для України.

Теми рефератів.

1.Роль корпоративного управління у забезпеченні координації та контролю конфлікту інтересів зацікавлених осіб.

2. Основні цілі створення акціонерних товариств та роль корпоративного управління у їхньому досягненні.

Рекомендована література.

1. Масахико Аоки, Хьюнг Ки Кима. Корпоративное управление в переходных экономиках. Инсайдерский контроль и роль банков.- С-П., Лениздат, 1997.

2. Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: коррпоративные правоотношения. – Харьков: Право, 1998.

3. Кашанина Т.В., Сударькова Е.А. Акционерное право. Практический курс. – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997.

4. Акціонерні товариства: організація та діяльність. м. Київ, редакція «Української Інвестиційної Газети», 1997.

5. Н.С. Кузнецова Правовые вопросы создания и деятельности акционерных обществ в условиях приватизации в Украине – К., 1992.

6. Пилипенко А.Я., Щербина В.С.Очерки акционерного права Украины /Межрегиональная академия управления персоналом – К., 1995

Тема 3. Правові умови реєстрації та управління корпорацією.

Процес реєстрації корпорацій в Україні та Росії. Органи, які приймають участь в реєстрації корпорацій. Документи, що необхідні для реєстрації. Етапи реєстрації.

Особливості реєстрації корпорацій в США.

Особливості найменування корпорацій в світі. Загальноприйняті універсальні правила найменування корпорацій.

Семінарське заняття.

1. Процес реєстрації корпорацій в Україні та Росії. Основні недоліки.

2. Особливості реєстрації корпорацій в США.

3. Особливості найменування корпорацій в світі.

Теми рефератів.

1.Вплив організаційно-правової форми діяльності на ступінь взятого нею ризику.

Рекомендована література.

1. Е.Р. Кибенко Копоративное право. Учебное пособие.- Х: фирма "Эспада", 1999.- 480с.

2. Т.В. Кашанина Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ). Учебник для вузов.- М.: Издательская группа "Норма-Инфра", 1999. -815с.

3. Посібник Цивільне право за редакцією професорів О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової.-К.:Вентурі.,1996.- 480с.

4. Пособие по трудовому законодательству: КЗоТ, законы, нормативные акты и разъяснения. По состоянию на 28 октября 1998 г. – Х.: РИП «Оригинал», 1998. А. И. Рынденко.

5. В.К. Мамутов и др. Хозяйственно-правовые проблемы формирования и функционирования акционерных обществ: Сб.науч.тр., НАН Украины, Институт экономико-правовых исследований., Донецк, 1998

6. Колесник В.В., Бычковский А.П. Типология акционерных обществ в Украине: правовые аспекты-К., 1994

Наши рекомендации