Залежність можливостей і умов надання кредиту від рейтингу позичальника

Клас Кредитний рейтинг Можливість і умови надання кредиту
А Дуже високий Пільговий відсоток за користування кредитом. Надання кредиту без забезпечення. Контроль за фінансовим станом необов’язковий
Б Високий Відсоток встановлюється на рівні ставки, діє на ринку. Зменшення форм забезпечення. Контроль за фінансовим станом необов’язковий
В Задовільний Кредит може бути наданий на загальних умовах. Здійснюється поточний контроль за фінансовим станом
Г Низький Кредит може буди наданий за більш високою ставкою, що включає премію за ризик; під кілька видів забезпечення, в обмеженій (розміром статутного капіталу) сумі. Здійснюється контроль за документооборотом угоди, що кредитується
Д Неприйнятний Кредит не видається

Розглянемо алгоритм розрахунку рейтингу кредитоспроможності торгівельного підприємства на такому прикладі. Припустимо, що значення оціночних коефіцієнтів таке: коефіцієнти абсолютної ліквідності, швидкої ліквідності, поточної ліквідності, автономії становлять відповідно 0,08; 0,6; 2,2; 0,65, а оборотність активів (порівняно з попереднім періодом) залишилася на такому самому рівні.

Встановлені банком значення класності показників залежно від їх значень наведено в табл. 9.5.

Таблиця 9.5

Розподіл показників по класам

№ пор. Показник Нормативне значення Розподіл за класами
1-й 2-й 3-й
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ка.л 0,2—0,35 0,2 і вище 0,1—0,2 < 0,1
Коефіцієнт швидкої ліквідності Кш.л 0,5—1 0,5 і вище 0,3—0,5 < 0,3
Коефіцієнт поточної ліквідності Кп.л 2,0 2,0 і вище 1—2 < 1
Коефіцієнт оборотності активів Коб Прискорення На одному рівні Уповільнення
1. 2. Коефіцієнт автономії Ка 0,5 0,5 і вище 0,3—0,5 < 0,3

Отже, по даному підприємству першому показнику Ка.л, враховуючи його фактичне значення (0,08), присвоюється 3-й клас; другому Кш.л — 1-й клас; третьому Кп.л — 1-й клас; четвертому Коб — 2-й клас; п’ятому показнику Ка — 1-й клас.

Визначимо рейтинг кредитоспроможності позичальника, якщо відомі класи показників та їх частка (табл. 9.6).

Таблиця 6

Рейтинги позичальника

Показник Клас Вага Сума балів
Ка.л
Кш.л
Кп.л
Коб
Ка
Всього *

Рейтинг розраховують за формулою

Залежність можливостей і умов надання кредиту від рейтингу позичальника - student2.ru ,

де K k — фактичне значення k-го показника; dk — вага k-го показника.

Для нашого прикладу рейтинг підприємства становитиме

R = 3 · 20 + 1 · 20 + 1 · 10 + 2 · 30 + 1 · 20 = 170

Отже, за сумою балів позичальник належить до класу Б і може розраховувати на вигідні умови отримання кредиту.

Зазначимо низку ряд проблем, які необхідно враховувати при розробці подібних методик.

1. Необхідний ретельний відбір основних оціночних критеріїв. У разі можливості ці показники не повинні бути тісно взаємозв’язані між собою.

2. Порогові значення оціночних показників мають бути обґрунтованими. В наведеному прикладі видно, що по зазначених коефіцієнтах обрано орієнтовні нормативні значення. На практиці необхідне використання розрахованих для конкретного підприємства нормативних рівнів показників, які б враховували його галузеву належність, специфіку, масштаби та характер діяльності.

3. Вага коефіцієнтів також має бути обґрунтованою. З наведеного прикладу видно, що коефіцієнт швидкої ліквідності має пріоритет перед коефіцієнтом поточної ліквідності. Навряд чи це виправдано для торговельної організації, оскільки основну частину оборотних коштів такої організації становлять товарні запаси, тобто коефіцієнт поточної ліквідності якраз і враховує ці активи. Отже, в цьому випадку він більш важливий та інформативний з аналітичного погляду.

Література

1. Банковское дело: учебник / Под ред. Д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой — М.: Юристъ, 2002. — 751 с.

2. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 576 с.

3. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы м статистика, 2001. — 560 с.

4. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия — М., 2000.

5. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І Великоіваненко; За ред. В. В. Вітлінського. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 251 с.

6. Положення НБУ «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» № 279 від 06.07.2000 р.

7. Русак Н. А., Русак В. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ. пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.

8. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 479 с.

9. Фінанси підприємств: підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 4-е вив., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 571 с.

[1] Рекомендовані в різні періоди спеціалістами Світового банку

1 Алгоритм розрахунку показників, їх економічна інтерпретація розглянуто розд. 4.

Наши рекомендации